Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR GĘBARA"

TOPOGRAFIA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW SPIEKANYCH Cu/CNT-Cu


  W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowano proszki miedzi otrzymane elektrolitycznie. Konsolidacja materiałów następowała poprzez jednostronne prasowanie i następujące po nim spiekanie. Wykonano badania topografii powierzchni zarówno na próbkach samej miedzi, jak i wzbogaconej modyfikowanymi nanorurkami. Badanie topografii przeprowadzono na profilometrze oraz na mikroskopie sił atomowych (AFM). Słowa kluczowe: Nanorurki CNT-Cu, kompozyty, Cu SURFACE TOPOGRAPHY OF Cu/CNTCu COMPOSITES OBTAINED VIA SINTERING The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically obtained copper powders were used as the matrix. Materials were consolidated by one-sided pressing followed by sintering. Surface topography test was performed on samples of both sintering copper and the modified copper. The surface studies was carried out on an atomic forces microscope (AFM) and the surface roughness of individual agglomerates was measured. Keywords: Nanotubes CNT-Cu, composites, Cu Wstęp Formowanie proszków na przedmioty o określonym kształcie może odbywać się w wyniku prasowania, wyciskania past proszkowych, odlewania gęstwy proszkowej, walcowania proszku [1]. Nanorurki węglowe wywołały szerokie zainteresowanie zastosowaniem stru[...]

The effect of cobalt addition in La(Fe,Co,Si)13 alloys type on corrosion resistance in acidifi ed sulphate solution DOI:10.15199/40.2015.4.5


  The materials La(Fe,Si)13 type, can be used for magnetic refrigeration. Their advantage is the low cost of production while the disadvantage is low Curie temperature. As a result of the modifi cation of the chemical composition, a series of LaFe11.8-xCoxSi1.2 materials have been prepared and the corrosion tests were made. It was found that the addition of Co in LaFe11.8-xCoxSi1.2 material composition protected this material from corrosion process, however, the intensity of corrosion protected inhibition depends on the Co content. The paper presents the corrosion characteristics of LaFe11.8-xCoxSi1.2 (x = 0.52÷1.08) in a acidifi ed sulphate solution (pH = 3) and the roughness study on the samples was carried out. Keywords: La(Fe,Si)13 type alloys, magnetocaloric effect, corrosion resistance, sulphate solution Wpływ dodatku kobaltu na odporność korozyjną stopów typu La(Fe,Co,Si)13 w zakwaszonym roztworze siarczanowym Materiały typu La(Fe,Si)13 mogą być wykorzystane do chłodzenia magnetycznego. Ich atutem jest niski koszt produkcji, natomiast wadą niska temperatura Curie. W wyniku modyfi kacji składu chemicznego uzyskano serię materiałów o właściwościach magnetokalorycznych typu LaFe11,8-xCoxSi1,2, które badano pod kątem ich odporności korozyjnej. Stwierdzono, że dodatek Co do stopu LaFe11,8-xCoxSi1,2 podwyższa odporność na korozję tych materiałów, a intensywność hamowania procesów korozyjnych zależy od zawartości kobaltu w składzie stopu. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej w roztworze siarczanowym (pH = 3) oraz dokonano analizy powierzchni na podstawie profi lometrycznych badań chropowatości. Słowa kluczowe: stopy typu La(Fe,Si)13, zjawisko magnetokaloryczne, odporność korozyjna, roztwór siarczanowy.1. Introduction The magnetocaloric effect can be used to unconventional lowering temperature in the refrigeration appliances [1, 2]. The intensity of this phenomenon depends on the material properties such as a change of t[...]

 Strona 1