Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Gnot"

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 17: Przykładowa realizacja rusztowania ramowego DOI:


  W cyklu artykułów poświęconych rusztowaniom omówione zostały dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013), komunikacja na rusztowaniach (5/2013), rusztowania do prac dachowych (7/2013) i rusztowania przejezdne (10/2013), przegląd przed odbiorem rusztowania do eksploatacji (2/2014) i przeglądy eksploatacyjne (5/2014), ochrona osób postronnych w związku z pracami wykonywanymi na rusztowaniach (1/2015), statystyka wypadków związanych z rusztowaniami (5/2015), przykłady takich zdarzeń wypadkowych (8/2015), a także przykładowa realizacja rusztowania modułowego (12/2015). | Redakcja.Prace przy budowie kościoła pod wezwaniem św. Anny w Zabrzu rozpoczęto 14 kwietnia 1897 r., a 10 października 1900 r. dokonano konsekracji nowej, neoromańskiej świątyni. Podczas I i II wojny światowej kościół oraz pobliskie probostwo nie doznały większych szkód. Największe uszkodzenia budowlane wyrządził natomiast huragan, który przeszedł nad Zabrzem 10 sierpnia 1948 r. Kościół był kilkakrotnie [...]

Bezpieczeństwo budowy i eksploatacji rusztowań

Czytaj za darmo! »

Problem bezpieczeństwa pracy na wysokości z wykorzystaniem rusztowań można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: bezpiecznego montażu oraz bezpiecznej eksploatacji. Zgodnie z rozporządzeniem MinistraGospodarki z 20września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263), rusztowania powinny być montowane i demontowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wWarszawie. Wprzypadku zagadnień dotyczących bezpiecznej eksploatacji rusztowań, które zostały odebrane prz[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań.Część 1: Rusztowania w przepisach


  Rusztowania, czyli tymczasowe konstrukcje budowlane, stanowią ważne i odpowiedzialne ogniwo w całym procesie budowlanym. Nieprawidłowo montowane i eksploatowane rusztowania mogą być przyczyną upadków z wysokości, niejednokrotnie ze skutkiem śmiertelnym. Za prawidłowy przebieg poszczególnych etapów związanych z montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań są odpowiedzialni: monterzy, pracownicy nadzoru montażu i eksploatacji oraz użytkownicy.W artykule zostały przedstawione informacje dotyczące kompetencji każdej z tych grup i stan formalny w zakresie możliwości pełnienia odpowiednich funkcji przy pracach związanych z rusztowaniami. Dokonano również przeglądu najważniejszych przepisów obowiązujących w Polsce w dziedzinie rusztowań. W kolejnych częściach serii artykułów zostaną opisane szczegółowe zasady bezpiecznego montażu i użytkowania rusztowań w świetle aktualnych rozporządzeń i norm. Monter rusztowań Aby wykonywać zawód montera rusztowań w Polsce, należy posiadać stosowne uprawnienia. Wynika to m.in. z następujących aktów prawnych: a) rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [1] (patrz wykaz): § 109. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia; b) rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy [2] (wprowa[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 2: Normy techniczne dotyczące rusztowań


  Z analizy przepisów prawnych dotyczących rusztowań [1] wynika, że podstawowym ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa montażu i użytkowania. Każdy obiekt budowlany, w tym obiekt tymczasowy, jakim jest rusztowanie, należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno‑budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej [2].Pojawia się pytanie: skąd czerpać "zasady wiedzy technicznej"? To ogólne pojęcie dotyczące procesu budowlanego wiąże się z doświadczeniami zdobytymi w wieloletniej praktyce, a pozwalającej rozwiązać problemy napotkane podczas projektowania i realizacji robót [...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 7: Pomosty


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012) i zabezpieczenie pomostów roboczych - balustrady (1/2013). | Redakcja.Każde rusztowanie robocze posiada pomost roboczy, który jest ułożony z płyt znormalizowanych lub bali (desek) i służy za stanowisko robocze oraz przenosi ciężar znajdujących się na nim ludzi, materiałów, narzędzi i urządzeń, niezbędnych do wykonywania pracy. Należy pamiętać, że na niższej kondygnacji pod pomostem roboczym powinien znajdować się pomost zabezpieczający, służący do zabezpieczenia robotników w razie upadku z pomostu roboczego [2]. Minimalną szerokość pomostu, zależną od numeru wielkości znamionowej rusztowania, regulują normy [2] i [3]. Rozróżnia się sześć wielkości znamionowych rusztowań, które zależą bezpośrednio od obciążenia użytkowego pomostu roboczego [1]. Zależność minimalnej szerokości pomostu od obciążenia użytkowego zestawiono w tab. 1. Kwestię szerokości pomostu bardziej precyzują normy europejskie. Norma [4] definiuje szerokość pomostu parametrem "W", który jest pełną (całkowitą) szerokością strefy roboczej, włączając w to do 30 mm bortnicy, co pokazano na ryc. 1, gdzie: b - przestrzeń swobodnego przechodzenia, b > max (500 mm; c - 250 mm), Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012) i zabezpieczenie pomostów roboczych - balustrady (1/2013). | Redakcja Piotr Kmiecik doktorant Politechniki Wrocławskiej; BIS plettac Dariusz Gnot Pionart Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 7: Pomosty Tabela. 1. Zależność minimalnej szerokości pomostu od obciążenia pomostu [...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 8: Komunikacja

Czytaj za darmo! »

Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2 012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), a także balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013). | Redakcja.Mowi.c o komunikacji na rusztowaniach, najcz..ciej mamy na my.li piony komunikacyjne, czyli te cz..ci konstrukcji rusztowania, ktore s. wyposa.one w drabinki oraz pomosty, umo.liwiaj.ce poruszanie si. mi.dzy pomostami roboczymi u.o.onymi na ro.nych poziomach. Termin .komunikacja?h zwi.zany jest jednak rownie. z transportem materia.ow na rusztowanie. Ponadto nale.y tak.e pami.ta. o ruchu w pobli.u rusztowania . zarowno pieszych, jak i ro.nego rodzaju pojazdow. Komunikacja osob na rusztowaniu Ze wzgl.du na warunki bhp piony komunikacyjne nale.y wykonywa. sukcesywnie podczas monta.u ca.ej konstrukcji rusztowania. Najcz..ciej s. to elementy wbudowane wewn.trz zasadniczej konstrukcji rusztowania, lecz pewne systemy daj. rownie. mo.liwo.. budowy oddzielnych segmentow konstrukcji, co umo.liwia budow. niezale.nych pionow komunikacyjnych, niekoniecznie przy fasadzie rusztowania. Jednak bez wzgl.du na sposob ich skonstruowania, rozmieszczenie pionow komunikacyjnych musi spe.nia. warunek [1]: odleg.o.. od najbardziej oddalonego stanowiska pracy do .rodka pionu komunikacyjnego nie powinna by. wi.ksza ni. 20 m. W zwi.zku z tym przy dostatecznie d.ugich fasadach odleg.o.. pomi.dzy s.siednimi pionami komunikacyjnymi nie mo.e przekracza. 40 m. Nale.y pami.ta., .e powy.sze zasady nie odnosz. si. tylko do pojedynczych, niezale.nych fasad obiektu, lecz odleg.o.. ta mo.e by. sumowana wzd.u. kolejnych bokow budowli. Ka.dy pion komunikacyjny wbudowany wewn.trz konstrukcji rusztowania powinien by. wyposa.ony w drabink., a p.yty pomostowe musz. by. os.oni.te por.czami ochronnymi. Obecnie wi.kszo.. systemow rusztowa. ma pomosty komunikacyjne ze zintegrowan. drabink. oraz w.azem, Autorzy cyklu[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 10: Rusztowania przejezdne


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013), komunikację na rusztowaniach (5/2013), a także rusztowania do prac dachowych (7/2013). | Redakcja.Rusztowania przejezdne, ze względu na sposób użytkowania, zaklasyfikowane są do rusztowań ruchomych [1]. Oznacza to, że są przeznaczone do wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy dzięki przystosowaniu ich do poziomego przemieszczania (np. na kołach, wałkach, płozach itp., bez własnego napędu) bez konieczności rozbierania na części składowe. Warto odróżnić je od ruchomych podestów roboczych, które również mają możliwość przemieszczania się, ale zwykle w pionie, przez co muszą posiadać przystosowany do tego mechanizm, więc zaliczane są do dźwignic. Ponadto uprawnienia związane z montażem obu konstrukcji nadawane są przez dwie różne instytucje: - rusztowania przejezdne, jak każde inne rusztowania metalowe, można montować, posiadając uprawnienia nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, - ruchome podesty robocze można obsługiwać posiadając uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Rozróżnienie tych dwóch typów konstrukcji jest również istotne z tego względu, że podstawowe regulacje prawne dotyczące zarówno rusztowań, jak i podestów roboczych, znajdują się w tym samym rozdziale rozporządzenia [2]. Definicja i typy rusztowań przejezdnych Najbardziej kompletna definicja rusztowania roboczego przejezdnego określona została w normie europejskiej [3]. Konstrukcja takiego rusztowania cechuje się następującymi właściwościami: - zwykle ma cztery podstawki i co najmniej cztery koła, - może być używana jako wolno stojąca, - ma jeden lub więcej pomostów roboczych, - składa się z elementó[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 11- Przegląd przed odbiorem rusztowania do eksploatacji


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013), komunikację na rusztowaniach (5/2013), a także rusztowania do prac dachowych (7/2013) i rusztowania przejezdne (10/2013). | Redakcja.Każde zmontowane rusztowanie powinno być poddane przeglądowi bezpośrednio przed dokonaniem jego odbioru technicznego. Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika nazywa się badaniami eksploatacyjnymi. Należy je przeprowadzać po zakończeniu robót montażowych całości bądź części rusztowania niezbędnej dla prowadzenia robót. Do przeprowadzenia badań należy przygotować komplet niezbędnej dokumentacji, przyrządy pomiarowe i inne pomoce, zgodnie z wymaganiami dokumentacji producenta. W artykule przedstawiono zakres oraz sposób przeprowadzania standardowej kontroli podczas badań eksploatacyjnych rusztowania. Zakres badań Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych [1], użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru. Odbiór taki poprzedzony jest kontrolą stanu technicznego, zaś szczegółowe wymagania odnośnie do zakresu przeglądu określają Polskie Normy [2, 3]. W tab. 1 zestawiono wymagania norm oraz wskazano publikacje, w których opisano podstawowe wytyczne montażu. Wykaz rodzajów badań może stanowić podstawę utworzenia listy kontrolnej, na podstawie której przeprowadza się badania w praktyce. Poniżej omówiono pokrótce wymagania niezawarte w poprzednich częściach cyklu. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej oraz odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania Polega to na sprawdzeniu wymiarów zmontowanej konstrukcji z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Kontroli podlega m.in. przesunięcie stojaka w stosunku do osi teoretycznych, odchylenie wierzchołka stojaka od pio[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 14: Wypadki przy pracy związane z rusztowaniami DOI:


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013), komunikację na rusztowaniach (5/2013), rusztowania do prac dachowych (7/2013) i rusztowania przejezdne (10/2013), przegląd przed odbiorem rusztowania do eksploatacji (2/2014) i przeglądy eksploatacyjne (5/2014), ochronę osób postronnych w związku z pracami wykonywanymi na rusztowaniach (1/2015). | Redakcja.Statystyki ogólne dla sektora budownictwa Corocznie blisko 1% pracujących w sektorze budownictwa ulega wypadkom przy pracy. Duża część wypadków związana jest z pracą na wysokości, która nieodłącznie kojarzona jest z pracą na rusztowaniach. W artykule przedstawiono dane statystyczne wskazujące, które z prac są na tyle niebezpieczne, aby każdorazowo uznać je za potencjalne zagrożenie wypadkowe na budowie. Dane te bazują na ogólnych statystykach wypadków [1], głównie dla sektora budownictwa, lecz z odniesieniem do pewnych czynników związanych z pracą na i przy rusztowaniach. Jeżeli chodzi o sektor budownictwa od kilku lat można zaobserwować trend powolnego spadku bezwzględnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jednak postępuje on równolegle do spadku zatrudnionych w tym sektorze (patrz tab. 1). Można jednak powiedzieć, że zmniejszają się skutki zdarzeń wypadkowych, tj. obserwuje się mniejszy udział wypadków śmi[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 15- Przykłady zdarzeń wypadkowych związanych z rusztowaniami DOI:


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013), komunikację na rusztowaniach (5/2013), rusztowania do prac dachowych (7/2013) i rusztowania przejezdne (10/2013), przegląd przed odbiorem rusztowania do eksploatacji (2/2014) i przeglądy eksploatacyjne (5/2014), ochronę osób postronnych w związku z pracami wykonywanymi na rusztowaniach (1/2015), a także statystykę wypadków związanych z rusztowaniami (5/2015). | Redakcja.Statystyki Państwowej Inspekcji Pracy Coroczne statystyki wypadkowości przy pracach budowlanych, publikowane przez Państwową Inspekcję Pracy, wskazują, że najwięcej zdarzeń wypadkowych występuje przy pracach na wysokości, w tym przede wszystkim na rusztowaniach. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich budów. Do najczęściej popełnianych błędów przy budowie i eksploatacji rusztowań należy zaliczyć (ryc. 1): nieprawidłowe poręcze ochronne lub ich brak, brak odbioru rusztowań, niewłaściwe wypełnienie rusztowań pomostami roboczymi, niewłaściwe piony komunikacyjne lub ich brak, brak zakotwień, niewygrodzenie i brak oznakowania stref niebezpiecznych. Prace z użyciem rusztowań były wykonywane aż na 65% budów kontrolowanych przez PIP w 2013 r., przy czym na prawie połowie z nich stwierdzono brak odbioru 1246 rusztowań. Często rusztowania montowane były przez osoby bez uprawnień kwalifikacyjnych, szczególnie przy pracach krótkoterminowych, co skutkowało wykonywaniem pracy na stanowiskach pracy zlokalizowanych na rusztowaniach nieprawidłowo zmontowanych i niekompletnych. Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się [...]

 Strona 1  Następna strona »