Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Remigiusz RAK"

Zastosowanie analizy częstotliwościowej sygnału EEG w interfejsach mózg-komputer

Czytaj za darmo! »

Przeznaczeniem interfejsu mózg-komputer jest dostarczenie możliwości obsługi urządzeń osobom sparaliżowanym. Obecnie projektowane systemy tego typu umożliwiają, przetworzenie "wyobrażenia o ruchu" na proces sterowania urządzeniami zewnętrznymi, jakimi są np. protezy czy wózki inwalidzkie. Analiza częstotliwościowa sygnału EEG jest wygodnym narzędziem wydobywania cech umożliwiających praktyczną [...]

Entry level EEG amplifier dedicated for P300 evoked potentials measurements

Czytaj za darmo! »

Project of an entry level EEG amplifier dedicated for P300 evoked potentials measurements will be discussed. Amplifier main application is wireless communication between brain and a PC (BCI) which would allow locked-state people to communicate. The device should be mobile, energy efficient and inexpensive. Streszczenie. W artykule przedstawiono projekt ekonomicznego wzmacniacza EEG z przeznaczeniem do pomiaru potencjałów wywołanych - P300. Głównym zastosowaniem wzmacniacza jest bezprzewodowa komunikacja mózg-komputer, która umo˙zliwiłaby osobom całkowicie sparali˙zowanym na porozumiewanie sie˛. Urza˛dzenie powinno byc´ mobilne, energooszcze˛dne i tanie. (Wzmacniacz wejs´ciowy EEG do pomiarów potencjałów wywołanych) Keywords: electroencephalography, P300 evoked potentials, EEG amplif[...]

Zdalny dostęp do laboratorium - przykład eksperymentu

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem referatu jest opis eksperymentu realizowanego w sposób zdalny za pośrednictwem sieci globalnej - Internet. W eksperymencie wykorzystano stanowisko laboratoryjne umożliwiające automatyczny pomiar charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych wzmacniaczy. Zawiera ono dwa przyrządy pomiarowe (multimetr DM 5120 i generator AFG 5101) podłączone za pośrednictwem interfejsu GPIB do komput[...]

Implementation of genetic algorithms to feature selection for the use of brain-computer interface

Czytaj za darmo! »

The main goal of the article is to apply genetic algorithms to feature selection for the use of brain-computer interface (BCI). FFT coefficients of EEG signal were used as features. The best features for a BCI system depends on the person who uses the system as well as on the mental state of the person. Therefore, it is very important to apply efficient methods of feature selection. The genetic algorithm proposed by authors enables to choose the most representative features and electrodes. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów genetycznych do selekcji cech na użytek interfejsów mózg-komputer (BCI). Najlepszy zestaw cech dla tego typu interfejsów jest zależny od osoby, która używa interfejsu, jak również od jej stanu psychicznego. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie bardzo efektywnych metod selekcji cech. Jako cechy wykorzystane zostały współczynniki FFT sygnału EEG. Zaproponowany przez autorów algorytm genetyczny umożliwia wyznaczenie najbardziej reprezentatywnego zbioru cech, jak również elektrod, z których pobierany jest sygnał EEG. (Zastosowanie algorytmów genetycznych do selekcji cech na użytek interfejsów mózg-komputer) Keywords: EEG, brain-computer interface, BCI, feature extraction, feature selection, ERD/ERS, genetic algorithms Słowa kluczowe: EEG, interfejs mózg-komputer, ekstrakcja cech, selekcja cech, ERD/ERS, algorytmy genetyczne Introduction Implementing communication between man and machine by the use of EEG signals is one of the biggest challenges in signal theory. Such a communication system could improve the standard of living of people with severe motor disabilities. Disable persons cannot move, however they can think about moving their arms, legs and in this way produce stable motor-related EEG signals (so called eventrelated desynchronization/synchronization - ERD/ERS). The fundamental problem in all BCI systems is the proper interpretation of EEG signals [1,2,3]. EEG signals are read [...]

QRS detector approach for on-line purposes

Czytaj za darmo! »

The problem of real time restrictions and effectiveness requirements of the QRS detection algorithm is presented in the paper. Several approaches were taken into account and were tested during the research. CSE ECG databases were used as test signal set. FIR and IIR filters were investigated as well as different filter coefficients floating point data types. The paper summarises Authors’ investigations in the field of QRS detector application to the contemporary market platform. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wymagań stawianych algorytmom do detekcji zespołów QRS, przeznaczonych do pracy w czasie rzeczywistym. Szczególnie ważne są przeciwstawne problemy, które dotyczą skuteczności pracy algorytmu i szybkości jego działania. W trakcie testów wykorzystano wiele rozwiązań bazujących na filtrach SOI oraz NOI oraz różnych formatach współczynników filtrów. (Zagadnienia pracy w czasie rzeczywistym algorytmu do detekcji zespołów QRS) Keywords: ECG signal automated analysis, QRS complex detection, QRS detection testing and evaluation stage, Real time algorithms Słowa kluczowe: Automatyczna analiza sygnału EKG, Detekcja zespołów QRS, Testy detektorów QRS, Algorytmy czasu rzeczywistego Introduction The article concerns the development results of real time ECG analysis algorithm. Proposed solution is dedicated for QRS complex detection and is characterised by two opposing properties. The first one is the ability of stable and uninterrupted functioning on a dedicated low cost platform, in a real time at desired sampling frequency and with the complete set of the ECG signals (leads). The second one is the requirement of the satisfactory level of the detection error rate. The recent parameter should not be lower than 90 % (initial assumption) - if tested on the Measurement and Diagnostics CSE ECG databases. The paper summarises Authors' investigations in the field, together with achieved results and deduc[...]

A system for synchronous acquisition of selected physiological signals aimed at emotion recognition DOI:10.15199/48.2016.12.77

Czytaj za darmo! »

This article contains a description of a data acquisition system that enables simultaneous recording of selected human physiological signals, resulting from brain electrical activity, eye movement, facial expression and skin-galvanic reaction. The signals, recorded using various types of sensors/devices, are fully synchronized and can be used to detect and identify emotions. Streszczenie. W artykule zamieszczono opis autorskiego stanowiska badawczego umożliwiającego równoczesną rejestrację wybranych sygnałów fizjologicznych człowieka, powstałych w efekcie elektrycznej aktywności mózgu, ruchu gałek ocznych, mimiki twarzy oraz reakcji skórnogalwanicznej. Sygnały zarejestrowane z użyciem różnego typu czujników/urządzeń są ze sobą w pełni zsynchronizowane i mogą być wykorzystane do wykrywania i rozpoznawania emocji. (Stanowisko badawcze do rejestracji wybranych sygnałów fizjologicznych na użytek rozpoznawania emocji). Keywords: emotion recognition, electroencephalography, EEG, facial expression, GSR, eye-tracking, biosignals Słowa kluczowe: rozpoznawanie emocji, elektroencefalografia, EEG, mimika twarzy, GSR, okulografia, biosygnały. Introduction Analysis and recognition of human emotions is a current research topic, on which a number of scientists are working. The topic is important because proper recognition of emotions can be useful in improving man-machine interaction and in designing effective user interfaces [1]. Recognition of emotions is also used in testing emotional reactions of consumers to marketing content. Studies on emotions are also an important subject within cognitive and clinical psychology [2]. Information about the emotional state of a person can be read from various physiological signals. In this respect, electrocardiography (ECG), electroencephalography (EEG), electromyography (EMG), electrooculography (EOG) and galvanic skin response (GSR) are commonly used [3]. Physiological signals are often supplemented by tr[...]

 Strona 1