Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Nabi Ibadov"

Pomiar trafności prognoz opóźnień w realizacji przedsięwzięć budowlanych za pomocą sztucznych sieci neuronowych DOI:10.15199/33.2016.06.01


  Jedną z metod przewidywania wielkości opóźnień w terminie zakończenia budowy jest wykorzystanie prognostycznych właściwości sztucznych sieci neuronowych (SSN). Kluczowym zagadnieniem dla trafności prognoz jest właściwy wybór topologii sieci. Należy określić, która sieć pozwala uzyskać trafniejsze prognozy. Trafność prognoz ex post można obliczać, używając tradycyjnych, statystycznych miar odchyleń wartości prognozowanych od rzeczywistych w próbie testowej - niebiorącej udziału w procesie uczenia SSN. Zaproponowano określenie trafności prognoz szerokością zdefiniowanego w artykule przedziału trafności dla zadanego poziomu trafności. Pojedynczą prognozę rzeczywistego czasu trwania budowy uznaje się za trafną, jeśli nie jest krótsza niż 0,95 rzeczywistego czasu trwania budowy i nie dłuższa niż większy od jedności wskaźnik rzeczywistego czasu trwania budowy - nazwany limitemgórnym (Lg). Przedziałem trafności jest zakres <0,95; Lg>. Z dwóch SSN o różnej topologii lepsze prognozy daje ta - przy założonym poziomie trafności - dla której limit górny przedziału trafności jest bliższy jedności. Słowa kluczowe: prognozowanie opóźnienia, sztuczne sieci neuronowe SSN.Opóźnienia w terminie zakończenia realizacji obiektumają negatywne skutki dla inwestora i wykonawcy robót. Dla wykonawcy są to głównie konsekwencje finansowe. Dla inwestorów negatywne skutki opóźnień realizacji obiektów budowlanych oznaczać będą zarówno zwiększone koszty inwestycji, jak i brak realizacji założonych celów innych niż finansowe w planowanym czasie. Prognozy rzeczywistego czasu zakończenia budów za pomocą sztucznych sieci neuronowych, wykonywane jeszcze przed wyborem wykonawcy, mogą pomóc w oszacowaniu rzeczywistego czasu trwania danej budowy, a tym samym przyczynić się do podejmowania racjonalnych decyzji zmniejszających koszty inwestycji.Aż 30%kontraktówdrogowych realizowanych w południowo- -wschodniej Polsce w latach 2003 - 2008 zakończono po planowa[...]

Szacowanie czasu wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania czynników ryzyka DOI:10.15199/33.2018.10.16


  Na czas wykonania robót budowlanych wpływają różne czynniki ryzyka. Niepewność ich zaistnienia przekłada się na niepewny charakter czasu wykonania samych robót budowlanych [3]. Należy dodać, że ta niepewność nie jest pochodną braku wiedzy, lecz wynika z faktu, że przy szacowaniu czasu wykonania roboty budowlanejmamy do czynienia z rozrzutem możliwych wyników [2]. Obecnie, do szacowania czasu wykonania robót budowlanych, stosowane są niedeterministyczne metody, które dla poszczególnych czynników ryzyka najczęściej uwzględniają częstość ich występowania oraz wpływ na czas wykonania roboty budowlanej. Jedną z wad takiego podejścia jest niewystarczające uwzględnienie interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka. To może powodować zarówno wzmocnienie (przez czynniki ryzyka zakwalifikowane jako zagrożenia), jak i osłabienie (przez czynniki ryzyka zakwalifikowane jako szanse) działania bodźca determinującego długość czasu wykonywania roboty budowlanej. Podejście uwzględniające wzajemne oddziaływanie pomiędzy czynnikami ryzyka jest już szeroko stosowane chociażby w naukach medycznych czy społecznych. W artykule przedstawiono wstępną koncepcję uwzględnienia interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka w modelu matematycznym służącym do szacowania czasu wykonywania robót budowlanych. Wpływ czynników ryzyka Metody stosowane podczas zarządzania projektami budowlanymi najczęściej zalecają ocenę czynników ryzyka w oparciu o dwa podstawowe parametry charakteryzujące: częstość występowania (prawdopodobieństwo zmaterializowania) oraz wpływ na końcowy efekt przedsięwzięcia (skutek) [1, 6]. Niemniej, w obliczu coraz bardziej skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjno- -budowlanych [4] zachodzi konieczność uwzględniania kolejnych parametrów. Wpiśmiennictwie znane są już prace dodatkowo uwzględniające zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia czy tzw. bliskość czynnika ryzyka, czyli przedział czasowy, w którym może się on zmaterializować.[...]

 Strona 1