Wyniki 1-10 spośród 71 dla zapytania: authorDesc:"A. Panek"

Szanowni Czytelnicy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiając trzy artykuły, których przewodnim tematem jest budownictwo pasywne, wpisujemy się w ogólny i ostatnio modny trend innowacji w budownictwie. Można zadać sobie pytanie, czy innowacyjność w odniesieniu do budownictwa pasywnego, a szerzej w stosunku do budownictwa w ogóle jest możliwa. Większość koncepcji rozwiązań prezentowanych w artykułach dotyczących budownictwa pasywnego jes[...]

Informacja o ustaleniach z 62. posiedzenia Komisji Wykonawczej EOTA

Czytaj za darmo! »

Podczas posiedzenia omówiono: współpracę EOTAz Komisją Europejską i EFTA; współpracę EOTAz organizacjami europejskimi mającymi wpływ na działalność EOTA; prace grup EOTA (Adhoc Group) powołanych do spraw specjalnych; zagadnienia prawne (nowelizacja Regulaminu Wewnętrznego EOTA, ochrona logo EOTA, zmiana ETA Request); działalność techniczną EOTA; zagadnienia finansowe oraz sprawy organizacyj[...]

Prace EOTA nad dokumentami określającymi zasady oceny wyrobów w procedurach udzielania Europejskich Aprobat Technicznych

Czytaj za darmo! »

Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA), udzielane już od 1998 roku przez jednostki aprobujące zrzeszone w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA), stały się bardzo istotnym dokumentem związanym z jednolitym europejskim rynkiem materiałów budowlanych. Stanowią one, obok zharmonizowanych normeuropejskich, dokumenty umożliwiające dokonanie oceny zgodności i oznakowanie CEwyrobów, których dotyczą. Jednocześnie, w odróżnieniu od zharmonizowanych norm europejskich, Europejskie Aprobaty Techniczne są dokumentami indywidualnymi, dotyczącymi wyrobów budowlanych lub zestawów wyrobów od konkretnego producenta, którego system zakładowej kontroli produkcji został sprawdzony przez jednostkę aprobującą pod kątem możliwości zapewnienia stałej jakości wytwarzanych wyrobów. Spr[...]

Europejskie Aprobaty Techniczne na progu zbliżających się zmian w przepisach dotyczących sposobu wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku europejskim


  Po 12 latach udzielania Europejskich Aprobat Technicznych (European Technical Approval - ETA) przez jednostki aprobujące zrzeszone w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) czas postawić kilka pytań związanych z funkcjonowaniem i wartością tych dokumentów na jednolitym, europejskimrynkumateriałów budowlanych, a także poza nim.Adresatami tych pytań są oczywiście producenci wyrobów budowlanych, którzy posiadają i na co dzień posługują się EuropejskimiAprobatami Technicznymi. Sekretariat EOTA przeprowadził wśród właścicieli ETA ankietę zawierającą wiele pytań dotyczących Europejskiej Aprobaty Technicznej jako dokumentu funkcjonującego na rynku, procedury aprobacyjnej (w tym czasu jej trwania i związanych z nią kosztów), a także problemów i barier napotykanych w różnych krajach Unii Europejskiej, związanych z wprowadzaniem do obrotu wyrobów z oznakowaniem CE na podstawie ETA. Zanim jednak przejdziemy do analizy odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych, przyjrzyjmy się statystyce wydanych do tej pory Europejskich Aprobat Technicznych. Od 1998 r. do końca 2010 r. udzielono 2230 Europejskich Aprobat Technicznych, z czego 1825 na podstawie Wytycznych do europejskich aprobat technicznych (ETAG) i 405 na podstawie dokumentówWspólnej wykładni procedur oceny (CUAP), czyli po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na wydanie ETAbez ETAG.Wykaz wszystkich ważnych EuropejskichAprobat Technicznych wraz z informacjami o jednostce aprobującej, która wydała ETA, dok[...]

Wykorzystanie Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych jako Europejskich Dokumentów Oceny wg rozporządzenia nr 305/2011


  1 lipca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. W tym momencie ulegną znacznej zmianie przepisy dotyczące EuropejskichAprobat Technicznych (ETA), które nie będą już wydawane, lecz zostaną zastąpione Europejskimi Ocenami Technicznymi (EOT). Dokumentami określającymi zasady udzielania Europejskich Ocen Technicznych staną się Europejskie Dokumenty Oceny (EDO) pełniące rolę specyfikacji technicznych zharmonizowanych z nowym rozporządzeniem. EDO będą opracowywane i przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w Załączniku II do rozporządzenia nr 305/2011. Zakres informacji, jaki będą zawierały, zbliżony jest do zawartości obecnych dokumentów CUAP, na podstawie których udzielane są Europejskie Aprobaty Techniczne, i ma obejmować co najmniej: ● ogólny opis wyrobu budowlanego, ● wykaz zasadniczych charakterystyk istotnych z uwagi na zamierzone zastosowanie wyrobu przewidziane przez producenta i uzgodnione z Jednostką Oceny Technicznej; ● metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk; ● zasady zakładowej kontroli produkcji, z uwzględnieniem warunków procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego. Przystąpienie do procedury przyjmowania [...]

Ocena parametrów analizy akustycznej w detekcji patologii mowy DOI:10.12915/pe.2014.05.029

Czytaj za darmo! »

Diagnostyka stanu dróg głosowych wymaga stworzenia wektora, który składa się z różnych parametrów akustycznych, co może pomóc w szybkiej oraz automatycznej detekcji patologii głosu. W niniejszym artykule przedstawiono wektor cech złożony z 31 parametrów. Parametry mowy zostały wyodrębnione w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz cepstralnej. Wybór parametrów niezbędnych w ocenie patologii głosu został potwierdzony w analizie głównych składowych, jądrowej analizie głównych składowych (kernel PCA) oraz liniowej analizie dyskryminacyjnej (LDA). Abstract. The diagnosis of the current state of the vocal tract requires the creation of a feature vector that consists of various acoustic parameters, which can help in rapid and automatic detection of voice pathologies. Vector consisting of 31 parameters was done in this project. Speech parameters were extracted in the time, frequency and cepstral domain. Essential parameters were selected and analysed using principal component analysis, kernel principal component analysis and linear discriminant analysis. (Parameters evaluation of acoustic analysis in speech pathology detection) Słowa kluczowe: analiza akustyczna, patologiczny sygnał mowy, analiza głównych składowych, liniowa analiza dyskryminacyjna. Keywords: acoustic analysis, pathological speech signal, principal component analysis, linear discriminant analysis. doi:10.12915/pe.2014.05.29 Wstęp Obecny rozwój technologii, w tym cyfrowej rejestracji oraz metod przetwarzania głosu, spowodował postęp w automatycznej detekcji większości patologii i chorób aparatu głosowego człowieka. Automatyczna analiza akustyczna jest coraz bardziej ceniona jako nieinwazyjne i obiektywne narzędzie diagnostyczne. Do przeprowadzenia analizy akustycznej można wykorzystać: metodę klasyczną, która oparta jest na subiektywnej ocenie głosu oraz metodę nowoczesną, wykorzystującą analizę sygnałów akustycznych, spektrografię, sonografię czy obrazy przedstawiające trakt[...]

 Strona 1  Następna strona »