Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Zabielska-Adamska"

Osady ściekowe spalane w piecu rusztowym jako materiał do budowy nasypów DOI:10.15199/33.2015.07.25


  W artykule przedstawiono właściwości odpadów ze spalania osadów ściekowych w piecu z mechanicznym rusztem oraz mieszaniny odpadów z piaskiem w stosunku 3 : 7. Odpady i ich mieszanina z piaskiem spełniają wymagania stawiane materiałom wbudowywanym w nasypy komunikacyjne, mogą być zatemrozważane jako substytut gruntów naturalnych. Odpady powinny być wbudowywane w miejsca odizolowane od wody gruntowej i opadowej ze względu na 30% obniżenie wartości CBR po ich nasączeniu.Wskazuje na to również możliwość wymywania metali ciężkich, których zawartość w odpadach jest wyższa niż w glebach niezanieczyszczonych.Wartość CBR mieszaniny odpadów z piaskiem jest wyższa, jak również ulega mniejszej redukcji po 4-dobowym nasączaniu. Ze względu na ilość 30% odpadów w mieszance, a w związku z tym niższą zawartośćmetali ciężkich,mieszaninęmożna wbudowywać bezpośrednio w warstwy nasypu. Odpady ze spalania osadów w kotle rusztowym są lepszym materiałem do robót ziemnych niż popioły ze spalania osadówwpiecu fluidalnym, zewzględu na grubsze uziarnienie i mniejszą zawartość metali ciężkich. Słowa kluczowe: odpady ze spalania komunalnych[...]

Wytrzymałość na rozciąganie popiołu lotnego z dodatkiem bentonitu jako materiału na warstwy uszczelniające DOI:10.15199/33.2016.08.32


  Nierównomierne osiadanie podłoża może spowodować przerwanie warstwy uszczelniającej i stworzenie drogi uprzywilejowanego przepływu, które jest inicjowane przez powstawanie i propagację spękań spowodowanych przez naprężenie rozciągające. Wytrzymałość na rozciąganie określono na zagęszczonych próbkach popiołu lotnego i popiołu z dodatkiem 5, 10 i 15%bentonitu sodowego, a także porównawczo - zagęszczonego iłu. Badania wykonano metodą bezpośrednią (rozrywanie) na próbkach walcowych. Ustalono wpływ czasu pielęgnacji nawytrzymałość na rozciąganie.Otrzymanewartości odkształcenia i wytrzymałości na rozciąganie zagęszczonego popiołu lotnego z dodatkiemnawet 5%bentonitu są porównywalne do uzyskanych w przypadku iłu stosowanego do uszczelnień mineralnych. Słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie, popiół lotny, bentonit, odkształcenie warstwy uszczelniającej.Wprzypadkumineralnych warstw uszczelniających pod nasypy czy składowiska odpadów bardzo ważne jest określenie ich zdolności do odkształcenia, ponieważ nierównomierne osiadanie podłoża może spowodować uszkodzenie lub przerwanie ciągłości warstwy, tworząc drogę uprzywilejowanego przepływu. Odporność warstwy uszczelniającej na nierównomierne osiadanie podłoża może charakteryzować wytrzymałość na rozciąganie (rozerwanie) i wydłużenie próbki. Wzwiązku z tym, że w mechanice gruntów nie wypracowano metod oceny wytrzymało[...]

Wykorzystanie georadaru w ocenie podłoża gruntowego DOI:10.15199/33.2018.03.08


  Ground Penetrating Radar (GPR) jest urządzeniem do badania przypowierzchniowych warstw podłoża gruntowego. Za pomocą anteny nadawczej emituje fale elektromagnetyczne wzbudzane przez nadajnik, a antena odbiorcza rejestruje fale odbite od warstw charakteryzujących się zróżnicowanymiwłaściwościami elektrycznymi. Fala elektromagnetyczna przechodzi przez kolejnemateriały o zróżnicowanej przenikalności elektrycznej, ulegając częściowo odbiciu lub załamaniu. Szczególnie istotnymzjawiskiemwmetodzieGPRjest odbicie fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków [2, 5] - powierzchnia między dwoma ośrodkami tymsilniej odbija fale elektromagnetyczne, imbardziej zróżnicowane są wartości ich względnej przenikalności elektrycznej (stałej dielektrycznej) εr. Jest to bezwymiarowa wielkość określająca krotność przenikalności elektrycznej danego ośrodka ε w stosunku do przenikalności elektrycznej próżni ε0 wyrażona wzorem: εr = ε/ε0. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie przenikalności elektrycznejmateriałówróżnychwarstwlitologicznych (tabela), np. torfu i piasku czy piasku i gliny, jak też na wpływ nawodnienia. Dzięki temu metodaGPRumożliwia pokazanie granic litologicznych oraz nieciągłości w podłożu gruntowym, spowodowanych zmianami antropogenicznymi. Przykładowe zastosowanie metody omówiono m.in. w pracach [1 ÷ 6]. Na propagację fali elektromagnetycznej, a zatem na[...]

 Strona 1