Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Weronika Wierzbicka"

Utilization of waste Li-ion batteries in Poland Przerób zużytych baterii litowo-jonowych (Li-jon) w Polsce DOI:10.15199/62.2016.9.32


  Legal regulations concerning management of Li-ion battery waste in Poland as well as statistical data for future Li-ion waste stream up to 2020 were given. A review of recycling technols. was also included. Przedstawiono podstawy formalnoprawne oraz analizę ilościowo-jakościową zużytych baterii litowo-jonowych w Polsce w latach 2010-2014 oraz szacunkowe ich ilości na rynku do 2020 r. Dodatkowo zaprezentowano światowe technologie recyklingu oraz polskie procesy, w których przetwarzane są chemiczne źródła energii. Litowo-jonowe źródła energii zdominowały rynek akumulatorów. Prawie wszystkie telefony komórkowe i komputery przenośne zasilane są właśnie takimi ogniwami. Dodatkowo nową dziedziną generującą zapotrzebowanie na akumulatory litowo-jonowe (Li-jon) jest rozwijający się przemysł samochodów elektrycznych i hybrydowych. Pozostałe zastosowania to m.in. kamery, aparaty fotograficzne, rowery elektryczne i narzędzia elektryczne. Akumulatory Li-jon zawierają wiele cennych metali, takich jak kobalt, miedź, lit, nikiel i mangan oraz glin i żelazo. Kobalt jest jednym z rzadziej występujących metali, stąd jego wartość rynkowa jest wysoka, a odzysk opłacalny. Odzysk litu jest istotny w perspektywie rozwoju produkcji samochodów elektrycznych. Masowa produkcja pojazdów zasilanych akumulatorami Li-jon spowoduje zwiększenie popytu na lit, więc jego cena wzrośnie, a odzysk będzie opłacalny. Innym argumentem przemawiającym za recyklingiem akumulatorów jest potrzeba ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem metalami ciężkimi i złożonymi związkami organicznymi, wchodzącymi w skład akumulatorów.od 1816 95/9(2016) Mgr inż. Weronika WIERZBICKA w roku 2014 ukończyła studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, a w 2015 r. ukończyła studia magisterskie na tym samym wydziale. Od października 2015 r. jest doktorantką na rodzimym wydziale. Specjalność - technologie procesów dotyczących unieszkodliwiania oraz z[...]

Zastosowanie kordu tekstylnego z recyklingu opon jako sorbentu toluenu DOI:10.15199/62.2019.2.20


  Konsekwencją rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego jest wzrost obciążenia środowiska naturalnego zanieczyszczeniami wprowadzanymi do wód, gleb oraz powietrza. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się ciągły wzrost ilości wprowadzanych na rynek opon samochodowych. Stosunkowo krótki czas ich użytkowania powoduje, że sukcesywnie rośnie ilość wymagających przetworzenia odpadów gumowych1, 2). W związku z tym konieczne Eight soil-concrete mixts. contaminated with PhMe 0.044% by mass and contg. recycled tire polymer fibers (RTPF) 0, 2.5, 5 or 10% by mass were prepd. The PhMe emission during soil solidification was measured. The advantageous effect of using RTPF as a PhMe sorbent in soil remediation was confirmed. Compressive strength of solidified samples of soil was detd. and a unfavorable influence of RTPF on the mech. parameters of the tested composites was found. Badano możliwość zastosowania kordu tekstylnego z recyklingu opon jako taniego sorbentu lotnych związków organicznych (LZO). Kord tekstylny (KT) jest materiałem składającym się z włókien polimerowych silnie zanieczyszczonych drobnymi cząstkami gumy. W doświadczeniach glebę skażoną toluenem stabilizowano cementem portlandzkim lub hutniczym z dodatkiem różnych ilości KT. Efektywność procesu oceniano na podstawie analizy stopnia zmniejszenia średniego stężenia toluenu nad mieszaniną reakcyjną w trakcie procesu chemicznego zestalania gleby. Badania nie wykazały istotnego wpły- Politechnika Wrocławska Use of recycled tire polymer fibers as a sorbent of toluene Zastosowanie kordu tekstylnego z recyklingu opon jako sorbentu toluenu DOI: 10.15199/62.2019.2.20 Prof. dr hab. inż. Tadeusz A. MARCINKOWSKI w roku 1977 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w zakresie inżynierii środowiska. Bezpośrednio po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1984 r. uzyskał s[...]

 Strona 1