Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Ksepko"

Nowe związki o strukturze perowskitu Sr(Fe1-xCux)O3-σ dla zastosowania w przenoszeniu tlenu w chemicznej pętli

Czytaj za darmo! »

Otrzymano nowe, stałe nośniki tlenu o strukturze typu perowskitu Sr(Fe1-xCux)O3-σ . Przeprowadzone badania reaktywności metodą TGA potwierdziły ich praktyczną przydatność w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej. Uzyskane materiały tlenkowe charakteryzowały się dużą odpornością termiczną, niewielkimi rozmiarami ziaren oraz niską ścieralnością. Four Sr(Fe1-xCux)O3-σ (x = 0 to 1) perovskite-type solids were prepd. by sintering Fe2O3, CuO and SrCO3 at 700°C for 20 h, analyzed for phase compn., melting temp., sp. surface, grain size distribution and surface morphol. and then studied for O transport ability in 1-5 oxidn.-redn. cycles by thermogravimetry at 600-800°C. Synthetic air and 3% H2-Ar mixt. were used for oxidn. and redn., resp. The solid showed high O2 transport ability (4.22-8.08%), high melting temp. (above 1100°C), and low agglomeration tendency. The O2 transport ability increased with increasing the Cu content in the solids. osiągnięcie wysokich sprawności konwersji oraz atrakcyjnym ekonomicznie, jest zastosowanie chemicznej pętli tlenkowej CLC (chemical looping combustion)4-7). W procesach tych unika się bezpośredniego kontaktu paliwa z tlenem z powietrza. Przenoszenie tlenu odbywa się za pomocą stałego cyrkulującego nośnika tlenu na bazie tlenków metali, co przedstawia rys. 1. Rys. 1. Spalanie z wykorzystaniem procesu chemicznej pętli tlenkowej Fig. 1. Chemical looping combustion 89/6(2010) 807 Dr inż. Marek ŚCIĄŻKO w roku 1975 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach a w 1983 r. uzyskał stopień doktora. Odbył dwa staże w USA: w Pittsburgh Energy Technology Center (1980) dotyczący zgazowania węgla oraz w Energy Environment Research Centre - Uniwersytet Północnej Dakoty (1992) związany z efektywnością i ekonomiką układów energetycznych. Od 01.12.1991 r. jest dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Kierował także zespołem opracowują[...]

Kinetics of reduction of oxygen carriers containing iron and titanium oxides from pigments Kinetyka redukcji nośników tlenu otrzymanych na bazie pigmentów zawierających tlenki żelaza i tytanu DOI:10.15199/62.2015.6.13


  Fe2O3/TiO2 oxygen carriers were prepd. by sintering pure chemicals or Fe2O3 and TiO2 from pigments and studied for redn. kinetics at 850-950°C. The shrinking core model showed the best agreement with exptl. data. The carriers made of pigments showed higher activation energy than that made of pure chemicals. Otrzymano nowy alternatywny nośnik tlenu na bazie materiałów pigmentowych. Potencjalny nośnik w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej przygotowano metodą mechanicznego mieszania i prażenia. W celu analizy porównawczej przygotowano również materiał nośnika z odczynników chemicznych. Badania kinetyki redukcji nośnika przeprowadzone z zastosowaniem analizy termograwimetrycznej (TGA) umożliwiły wyznaczenie wartości energii aktywacji (Ea), wartości współczynnika przedwykładniczego (A0) oraz wartości stałej kinetycznej (k) z zastosowaniem oprogramowania MathCad Prime 2.0. Modele reakcji redukcji f(x) zostały wybrane z zastosowaniem metody dopasowania modelu.Technologia spalania paliw w chemicznej pętli tlenkowej CLC (chemical looping combustion) jest nowatorska, ponieważ umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej wraz z uzyskaniem wysokiej czystości CO2 poprzez zastosowanie nośnika tlenu, zwykle tlenku metalu (MeO), który transportuje tlen z powietrza do paliwa1-3). W ten sposób unika się bezpośredniego kontaktu paliwa z tlenem zawartym w powietrzu zawierającym azot, co z kolei prowadzi do otrzymania czystego strumienia CO2 (po uprzedniej kondensacji pary wodnej). Materiał stałego nośnika tlenu winien spełniać stosowne wymagania dla jego praktycznego zastosowania w procesie CLC, które również zostały opisane w3, 4). Wymagana jest wysoka reaktywność z paliwem, duża pojemność przenoszenia tlenu, duża odporność termiczna, niski współczynnik ścieralności, mała tendencja do aglomeracji, długa żywotność umożliwiająca jego długotrwałe wykorzystanie, niskie koszty produkcji oraz mała toksyczność dla środowiska nat[...]

Otrzymywanie oraz charakterystyka roztworu stałego Sr(Mn1-xNix)O3 w odniesieniu do jego wykorzystania w przenoszeniu tlenu w pętli chemicznej

Czytaj za darmo! »

Otrzymano nowe, stałe nośniki tlenu o strukturze typu perowskitu Sr(Mn1-xNix)O3 oraz opisano ich właściwości fizykochemiczne, w celu potwierdzenia ich praktycznej przydatności w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej. Five perovskite-type O carriers were prepd. by compacting the MnO, NiO and SrO or SrCO3 powders at 700-1200°C for 10-20 h. The surface of the grains contained 58.34 to 68.74% of O. The m.p. and O transport capacity of the carriers increased with increasing the Ni content from 1370°C for SrMnO3 up to 1590°C for SrNiO3, and from about 5% up to about 8.5%, resp. After 5 redox cycles, no remarkable decrease in the regenerability of the oxides was obsd. The carriers can be used for chem. looping combustion of fuels. W ostatnim dwudziestoleciu obser[...]

 Strona 1