Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Pikus"

Rynek gazu ziemnego w Polsce - stan obecny i perpektywy rozwoju


  W artykule przedstawiono strukturę popytu i podaży na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce i krajach UE. Analizując strukturę dostaw do UE zwrócono uwagę na rosnący udział w ostatnich latach importu gazu skroplonego. W artykule porównano jak w latach 2010-2011 kryzys gospodarczy wpłynął na zapotrzebowanie na to paliwo w kGaz ziemny znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, zarówno w przemyśle, sektorze usług, jak i w gospodarstwach domowych. Na świecie obserwuje się w ostatnich dziesięcioleciach wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny. W 1973 r. udział gazu w strukturze zużycia energii pierwotnej był na poziomie 16%, a w 2010 r. ten udział wzrósł do 21% [11]. Prognozy energetyczne zakładają dalszy wzrost zużycia tego surowca, zarówno w skali globalnej, jak i na poziomie kraju [23, 30]. Rozwój w zakresie technologii zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego przełożył się na znaczny wzrost pozyskania gazu z tych złóż, szczególnie jest to widoczne na przykładzie doświadczeń z ostatnich lat Ameryki Północnej. Wzrost wydobycia gazu na rynku amerykańskim nie tylko przyczynił się do znacznego obniżenia cen, ale także wpłynął na zmianę tendencji w międzynarodowym obrocie gazem w postaci skroplonej - LNG [30]. Krajowy rynek gazu ziemnego cechuje się potencjałem rozwoju, m.in. z uwagi na fakt, że obecnie tylko około połowy ludności Polski ma dostęp do sieci gazowej. Wydaje się obecnie, że w perspektywie najbliższych dziesięciu lat, największy wzrost zapotrzebowania na gaz przypadnie na sektor energetyczny. Główne uwarunkowania rynku gazu ziemnego w Polsce i UE Jednym ze wskaźników, który można wykorzystać w celu porównania rozwoju rynków gazu ziemnego, jest jednostkowe zużycie gazu w ciągu roku. Porównując poszczególne rynki UE za pomocą tego wskaźnika, widać znaczne zróżnicowanie (rys. 1). W przypadku Polski wskaźnik ten za 2011 r. jest ponad dwukrotnie mniejszy niż jego wartość dla UE - 889 m3/osobę. [...]

 Strona 1