Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Moritzb"

Zastosowanie mezoporowatej krzemionki MCF modyfikowanej trialkoksysilanami w procesie adsorpcji kwasu rozmarynowego DOI:10.15199/62.2017.7.28


  Materiały mezoporowate definiuje się jako substancje porowate, których średnica porów, zgodnie z podziałem zaproponowanym przez IUPAC, mieści się w przedziale1) 2-50 nm. Spośród wielu substancji mogących tworzyć struktury mezoporowate2) (tlenki metali, węgiel, materiały hybrydowe, czyste struktury organiczne) szczególne miejsce zajmują krzemionkowe sita molekularne. Jest to związane z opublikowaniem w 1992 r. przez Kresgego i współpr.3) pierwszej pracy poświęconej syntezie oraz szczegółowemu opisowi właściwości mezoporowatej krzemionki MCM-41. W krótkim czasie od chwili opublikowania tej pracy opisano syntezę kolejnych krzemionek, m.in. HMS, KIT, SBA-15 i MCF2). Krzemionkowe materiały mezoporowate odznaczają się znaczną powierzchnią właściwą, rzędu 1000 m2/g, objętością porów nawet do 2 cm3/g, możliwością modyfikacji powierzchni oraz stabilnością hydrotermiczną4, 5). Unikatowe właściwości fizykochemiczne sprawiają, że substancje te znalazły zastosowanie m.in. w procesach katalizy heterogenicznej6), podczas otrzymywania systemów dostarczania substancji leczniczych7) oraz jako elementy czujników elektrochemicznych8) i optycznych9). Znane jest także ich zastosowanie jako adsorbentów jonów metali ciężkich10), środków ochrony roślin11) czy też do zatężania substancji biologicznie czynnych, takich jak alkaloidy12), antocyjany13), polifenole14) oraz pochodne kwasów fenolowych15). 1586 96/7(2017) Przedmiotem badań była ocena właściwości adsorpcyjnych mezoporowatej krzemionki MCF modyfikowanej grupami 3-aminopropylowymi (-CH2-CH2-CH2-NH2) oraz 3-(2-aminoetyloamino)propylowymi (-CH2-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-NH2) wobec kwasu rozmarynowego. Kwas rozmarynowy (rys. 1) jest estrowym połączeniem kwasu kawowego oraz kwasu 3,4-dihydroksyfenylomlekowego (kwas (R)-O-(3,4- -dihydroksycynamoilo)-3-(3,4-dihydroksyfenylo)mlekowy). Substancja ta po raz pierwszy została wyizolowana w czystej postaci z Rosmarinus officinalis przez M. Scarpati i G. Oriente w 1[...]

 Strona 1