Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Helena NOWAKOWSKA"

Numerical modelling of dielecrophoresis (DEP) effect in microchannel flow controller - comparison of calculation methods DOI:10.15199/48.2016.08.26

Czytaj za darmo! »

Results of calculations using Maxwell stress tensor method for a new DEP based flow control device with the distance between the electrodes equal to 400m and the relative permittivity of the liquid (2-propanol) equal to 19.9 are presented. The analysis of the influence of the electric field and the shape of the meniscus on the forces acting on the liquid surface and the liquid height-of-rise for several voltage values is presented. The results show good agreement with these obtained using simplified method. Streszczenie. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących metodę tensora napięć Maxwella do analizy nowego typu regulatora przepływu wykorzystującego zjawisko dielektroforezy. Obliczenia wykonano dla odległości elektrod 400m i względnej przenikalności elektrycznej płynu 19,9. Przedstawiono analizę wpływu pola elektrycznego i kształtu menisku na siły działające na powierzchni płynu i wysokość płynu w mikrokanale dla kilku wartości napięcia. Wyniki analizy pokazują dobrą zgodność z uzyskanymi metodą uproszczoną. (Modelowanie numeryczne zjawiska dielektroforetycznego w mikrokanałowym kontrolerze przepływu - porównanie metod obliczeń). Keywords: dielectrophoresis, microchannel flow control, numerical modelling. Słowa kluczowe: dielektroforeza, mikrokanałowy kontroler przepływu, modelowanie numeryczne. Introduction Among the most promising passive methods of heat transfer enhancement is the application of microchannel heat exchangers. They can be used especially in small power plants (e.g. ORC systems), heat pumps or cooling and refrigeration systems. This type of heat exchangers allows for reduction of the overall dimensions and gives rise to increasing the efficiency of thermal systems, which results from the possibility of operating at smaller temperature differences. One of the groups of the microchannel heat exchangers are those utilizing two-phase flows with phase change, and especially boiling. The challenge c[...]

Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym generatorze plazmy zasilanym falowodowo

Czytaj za darmo! »

W celu optymalizacji mikrofalowego generatora plazmy zasilanego falowodowo wykorzystywanego do produkcji wodoru zbadano wpływ koncentracji elektronów w plazmie i wysokości obniżonej sekcji falowodu h na charakterystyki strojenia tego generatora. Wysokość h dobrano tak, by generator pracował efektywnie i stabilnie w dużym zakresie zmian koncentracji elektronów. Charakterystyki strojenia otrzymane numerycznie dla optymalnej wysokości 10 mm porównano z wynikami eksperymentu uzyskując bardzo dobrą zgodność. Abstract. To optimize a waveguide-based microwave plasma source for hydrogen production the influence of electron concentration in the plasma and the height h of the reduced-height waveguide section on tuning characteristics has been examined. The optimal height has been chosen so that the plasma source worked efficiently and stably in a wide range of electron concentration. The tuning characteristics obtained numerically for the optimal height 10 mm were compared with experimental ones. A very good agreement has been found. (Optimization a waveguide-based microwave plasma source for hydrogen production) Słowa kluczowe: generatory plazmy, wyładowania mikrofalowe, charakterystyki strojenia, produkcja wodoru. Keywords: plasma sources, microwave discharges, tuning characteristics, hydrogen production. Wstęp Wyładowania mikrofalowe jako źródło plazmy znajdują zastosowanie w spektroskopii, do obróbki powierzchni, wywarzania nanorurek węglowych, sterylizacji oraz do obróbki gazów [1]. W ostatnich latach zaczęto stosować wyładowania mikrofalowe do produkcji wodoru [2, 3]. W pracy [4] wykazano, że szczególnie obiecujący pod względem wydajności oraz kosztów produkcji wodoru metodą reformingu metanu w małej skali jest generator plazmy z dużym przepływem gazu, zasilany falowodowo. Jest to generator pracujący na częstotliwości f = 2,45 GHz, zbudowany na standardowym falowodzie prostokątnym WR430, w którym jedynym elementem strojącym jest zwierak[...]

Obwód zastępczy kolumny plazmy w falowodzie prostokątnym: wpływ koncentracji elektronów i średnicy kolumny plazmy

Czytaj za darmo! »

W celu wyznaczenia obwodu zastępczego kolumny plazmy umieszczonej wewnątrz falowodu prostokątnego równolegle do jego krótszej ścianki obliczono numerycznie dwuwymiarowe rozkłady pola elektrycznego oraz elementy macierzy rozproszenia i macierzy impedancji czwórnika reprezentującego ten falowód. Odwód zastępczy przedstawiono jako układ impedancji typu T i zbadano wpływ koncentracji i częstości zderzeń elektronów oraz średnicy plazmy na jego elementy. Określono warunki, w jakich nie można pomijać impedancji szeregowej układu. Abstract. To find equivalent circuit of an uniform plasma column placed in a rectangular waveguide parallel to its wider wall, 2D electric field distributions have been numerically calculated and scattering as well as impedance matrix elements of a two-port network representing this waveguide determined. A T-type equivalent circuit have been proposed and influence of the plasma diameter, electron density and collision frequency and on its elements have been examined. Conditions for which the shunt impedance cannot be neglected have been determined. Equivalent circuit of a plasma column in a rectangular waveguide: influence of electron density and plasma column diameter Słowa kluczowe: obwód zastępczy, plazma mikrofalowa, generatory plazmy, wyładowania mikrofalowe Keywords: equivalent circuit, microwave plasma, plasma sources, microwave discharges Wstęp Wyładowania mikrofalowe znajdują zastosowanie do różnorodnej obróbki powierzchni, obróbki gazów i sterylizacji [1-4]. Ostatnio okazały się przydatne jako efektywna metoda produkcji wodoru [5,6]. Możliwości ich zastosowań wynikają z tego, że plazma wyładowania mikrofalowego odznacza się korzystnymi właściwościami: dużą koncentracją elektronów i aktywnych cząstek oraz wysoką temperaturą elektronów przy stosunkowo niskiej temperaturze gazu. Odpowiednio zaprojektowane generatory plazmy mikrofalowej zapewniają bardzo dobrą stabilność pracy i prawie stuprocentową efektywnoś[...]

Modelling of electrohydrodynamic (EHD) flow in a cylindrical precipitator with eccentric wire electrode DOI:10.15199/48.2016.08.04

Czytaj za darmo! »

Results of calculations of EHD flow in precipitator with external tube electrode and internal wire electrode, which axes are slightly offset are presented. A set of coupled differential equations is numerically solved and 2D distributions of charge density, potential and induced flow velocity patterns are obtained. It is shown that a jet forms along the offset line and two vortices symmetrical to this line are generated. Streszczenie. Przedstawiono wyniki obliczeń przepływu EHD w układzie obejmującym cylindryczną elektrodę zewnętrzną i wewnętrzną elektrodę drutową, których osie są nieznacznie przesunięte. Rozwiązano numerycznie układ sprzężonych równań różniczkowych i otrzymano dwuwymiarowe rozkłady gęstości ładunku, potencjału oraz indukowanego pola przepływu. Pokazano, ze w takim układzie tworzy się strumień gazu wzdłuż kierunku przesunięcia oraz dwa symetryczne wiry. (Modelowanie przepływu EHD w cylindrycznym elektrofiltrze z przesuniętą elektrodą drutową). Keywords: EHD flow, electrostatic precipitator, numerical modelling. Słowa kluczowe: przepływ elektrohydrodynamiczny, elektrofiltr, modelowanie numeryczne. Introduction Corona discharge is a gas discharge generated in a region close to a high-potential electrode with a small curvature radius. Ions produced in the discharge move in the electric field and their collisions with neutral molecules cause a movement of electrically neutral gas. This phenomenon called an EHD flow finds applications for example in electrostatic precipitators to clean contaminated air from dust particles, in small-size cooling devices to enhance heat transfer or in actuators to reduce drag coefficients [1]. Much research, both experimental and theoretical, has been done to understand these phenomena and optimise devices that utilize them. However, due to complexity of the problem there are still a lot of issues that are not fully understood even in a simple geometry such as a cylindrical precipitator co[...]

 Strona 1