Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kałahurska"

Drying technologies of natural gas extracted in southern part of Poland Technologie osuszania gazu ziemnego wydobywanego w południowej Polsce DOI:10.15199/62.2017.5.15


  A review, with 37 refs., of absorption methods based on [HO(CH2CH2O)3H] or CH3OH as well as of sorption methods based on LiCl and its mixts. with LiBr and CaBr2. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym wydobycie gazu ziemnego w prawie 30% pokrywa krajowe zapotrzebowanie. Jednym z głównych regionów, w którym pozyskuje się gaz ziemny jest przedgórze Karpat. Jest to rejon o długiej i bogatej historii eksploatacji złóż węglowodorów. Zanim gaz poprzez sieci przesyłowe lub dystrybucyjne trafi do odbiorców przemysłowych lub gospodarstw domowych jest poddawany wielu procesom technologicznym, które mają na celu zagwarantować parametry jakościowe gazu ziemnego, określone odpowiednimi regulacjami. Jednym z podstawowych procesów technologicznych w gazownictwie ziemnym jest osuszanie. Przedstawiono podział dostępnych technologii osuszania gazu ziemnego oraz omówiono praktyczne rozwiązania w tym zakresie na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie eksploatacji złóż gazu ziemnego w południowej Polsce. Podjęto również próbę określenia głównych czynników mających wpływ na wybór technologii osuszania gazu ziemnego. Woda, siarkowodór i ditlenek węgla są zaliczane do najbardziej niepożądanych składników w gazie ziemnym. Wilgotność wydobywanego gazu ziemnego zależy od jego ciśnienia, temperatury i składu. Regulacje ograniczające zawartość pary wodnej w gazie ziemnym są następstwem jej negatywnego wpływu na pracę sieci gazowych oraz urządzeń, w których gaz jest wykorzystywany przez odbiorców końcowych. Wykropliny pary wodnej powstające wskutek obniżenia temperatury gazu stwarzają niebezpieczeństwo powstania korków lodowych oraz hydratów (w wyniku reakcji wody z niektórymi związkami zawartymi w gazie), co powoduje wzrost oporów przepływu w gazociągu, a w skrajnym przypadku może spowodować całkowite wstrzymanie przepływu gazu. Dodatkowo, woda obniża wartość opałową gazu oraz sprzyja korozji stalowych elementów sieci gazowej, zwł[...]

 Strona 1