Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Bińczak"

Processes for gas cleaning by absorption in physical solvents and chemisorbents Absorpcyjne procesy oczyszczania gazów przy użyciu rozpuszczalników fizycznych i chemisorbentów DOI:dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.6


  A review, with 30 refs., of processes for removal of H2S and CO2 from gaseous streams. Przedstawiono najczęściej stosowane w praktyce przemysłowej procesy absorpcyjnego oczyszczania gazów ze składników kwaśnych, w których proces wymiany masy realizowany jest w przeciwprądowym układzie gaz-ciecz. Usuwanie kwaśnych gazów, takich jak CO2, H2S i COS z gazów naturalnych, rafineryjnych i syntezowych jest operacją o dużym znaczeniu przemysłowym1). Współczesne metody usuwania ditlenku węgla bazują na absorpcji fizycznej i/lub absorpcji chemicznej (chemisorpcji)2, 3). W absorpcji fizycznej rozpuszczalność gazów w roztworze absorbentu uzależniona jest od ciśnień parcjalnych gazów obecnych w strumieniu gazowym oraz od temperatury. W przypadku absorpcji chemicznej czynnikiem determinującym rozpuszczalność gazów jest stechiometria reakcji zachodzącej pomiędzy roztworem chemisorbentu a gazem absorbowanym. Metody oparte na chemisorpcji stosuje się szczególnie w procesach, w których wymagane jest dokładne usunięcie składnika absorbowanego. Istnieją również procesy absorpcyjnego usuwania gazów łączące proces absorpcji fizycznej i chemicznej, przy czym absorpcja za pomocą rozpuszczalnika fizycznego i chemisorbentu realizowana jest w odrębnym węźle. W pierwszym stopniu gaz jest zgrubnie oczyszczany za pomocą rozpuszczalnika fizycznego a następnie doczyszczany w drugim stopniu za pomocą roztworu chemisorbentu4, 5). O rodzaju rozpuszczalnika użytego w procesie usuwania CO2 i związanych z tym kosztach decyduje przede wszystkim ciśnienie parcjalne ditlenku węgla. Przy niskich ciśnieniach parcjalnych rozpuszczalniki fizyczne są niepraktyczne, ponieważ kompresja gazu do ciśnienia właściwego dla absorpcji fizycznej jest ekonomicznie nieopłacalna. Jednakże jeśli oczyszczany gaz jest dostępny pod odpowiednio wysokim ciśnieniem to rozpuszczalnik fizyczny może okazać się lepszym wyborem niż chemisorbent. Dodatkowy wpływ na wybór roztworu myjącego ma stęż[...]

Studies on carbon dioxide absorption rate into solutions of K2CO3/KHCO3 activated with amines. Industrial application of research results Badania szybkości absorpcji ditlenku węgla w roztworach K2CO3/KHCO3 aktywowanych aminami. Przemysłowa aplikacja wyników badań DOI:10.15199/62.2017.3.37


  Five aliph. and heterocyclic amines were added (3% by mass) to an aq. soln. of K2CO3/KHCO3 (30% by mass) used for CO2 absorption from a process gas in a pressurized buble stirred reactor (4 bars, 90-110°C). A new amine activator was developed and tested under pilot plant conditions. The activator was implemented in 5 industrial plants in Poland and abroad. Przedstawiono wyniki badania szybkości absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanów potasu aktywowanych mieszaninami związków aminowych. Badania przeprowadzono w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem oraz w instalacji ćwierćtechnicznej. Przedstawiono korzyści z zastosowania opracowanego nowego promotora aminowego w przemysłowych instalacjach Benfield/Carsol. Współczesne metody usuwania składników kwaśnych, takich jak CO2, COS i H2S, z gazów naturalnych, rafineryjnych i syntezowych bazują na absorpcji chemicznej (chemisorpcji) i/lub absorpcji fizycznej1). Odwracalna absorpcja chemiczna w gorących roztworach węglanów aktywowanych związkami aminowymi jest powszechnie stosowaną metodą przemysłowego oczyszczania gazów syntezowych z ditlenku węgla. W polskich wytwórniach amoniaku stosowany jest proces Benfield, który polega na absorpcji CO2 z gazu syntezowego za pomocą wodnego roztworu węglanu potasu zawierającego dodatek aktywatora aminowego. Od pierwszego zastosowania przemysłowego proces Benfield podlegał licznym zmianom zarówno w układzie technologicznym, jak i modyfikacjom aktywatora, a ich skutkiem jest znaczne obniżenie zużycia energii w procesie2). W latach 2011-2013 Instytut Nowych Syntez Chemicznych we współpracy z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej realizował projekt badawczy Nr 05 0024 10, finansowany przez NCBiR, którego celem było opracowanie nowego, efektywniejszego aktywatora, konkurencyjnego w stosunku do obecnie stosowanych promotorów aminowych (np. LRS-10 i ACT-1) rozpowszechnionych przez renomowane [...]

Study on carbon dioxide absorption in aqueous solutions of potassium carbonate activated with alkanolamines. Badania absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanów potasu aktywowanych alkanoloaminami


  Six new amine activators of CO2 absorption in aq. soln. of K2CO3 were synthesized and tested in a laminar jet absorber at 20-40°C under lab. conditions. The highest coeffs. of mass transfer (2.5 times higher than for NH(CH2CH2OH)2) were detd. when MeNHCH2CH2OH was used as activator. Przedstawiono wyniki badania kinetyki absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanów potasu aktywowanych alkanoloaminami. Badania przeprowadzono w absorberze z laminarnym strumieniem cieczy (laminar jet). Opisano metodę pomiarów oraz sposób interpretacji wyników. Wyniki badań przedstawiono w formie wykresów obrazujących zależność współczynnika przyspieszenia wnikania masy od temperatury i stężenia aminy w roztworze. Usuwanie kwaśnych gazów, takich jak CO2 i H2S, z gazów naturalnych, rafineryjnych i syntezowych jest operacją o dużym znaczeniu przemysłowym1). Odwracalna absorpcja chemiczna tych zanieczyszczeń w gorących roztworach węglanów aktywowanych związkami aminowymi, najczęściej alkanoloaminami, jest powszechnie stosowaną metodą przemysłowego oczyszczania gazów syntezowych. Metoda ta wykorzystywana jest w kilku konkurencyjnych rozwiązaniach przemysłowych, znanych jako procesy Benfield, Carsol, Giammarco- Vetrocoke, Catacarb i Lurgi.W polskich wytwórniach amoniaku stosowany jest proces Benfield2, 3), który polega na absorpcji CO2 z gazu syntezowego za pomocą wodnego roztworu węglanów potasu z dodatkiem dietanoloaminy (DEA) jako aktywatora. Absorpcja prowadzona jest w temp. 80-100°C pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu myjącego oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Od pierwszego przemysłowego zastosowania zmiany wprowadzane w procesie dotyczyły zarówno układu technologicznego, jak i [...]

Benefits of using the new activator of potassium carbonate solution in CO2 washing process from synthesis gas in ammonia plant Korzyści z zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanów potasu w procesie wymywania CO2 z gazu procesowego w wytwórni amoniaku DOI:10.12916/przemchem.2014.2246


  Use of a new activator of K2CO3/KHCO3 soln. in absorption of CO2 (Binczak et al., 2014) resulted in a decrease of natural gas consumption in NH3 prodn. (ca. 22 t/h) by 5 m3/t of NH3. Dokonano oceny zmniejszenia zużycia energii w wytwórni gazu do syntezy amoniaku w wyniku zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanu potasu w procesie wymywania CO2 z gazu procesowego (proces Benfield). Proces ten polega na absorpcji CO2 z gazu w gorącym (80-100°C) wodnym roztworze węglanów potasu z dodatkiem aktywatora (najczęściej dietanoloaminy). Absorpcja prowadzona jest pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Aktywator INS-13 został opracowany w latach 2011-2013 w ramach projektu badawczego NR 05 0024 10 finansowanego przez NCBiR i stanowi mieszaninę pierwszo- i drugorzędowych amin alifatycznych. Oceny aktywatora d[...]

A new activator for the potassium carbonate solution in the Benfield process Nowy aktywator roztworu węglanu potasowego w procesie Benfield DOI:10.12916/przemchem.2014.1578


  The primary and secondary alkyl new activator aminescontg. was added to aq. K2CO3 and KHCO3 solns. to improve the CO2 removal from synthesis gas by absorption under lab. and industrial conditions. The new activator was much more efficient than NH(CH2CH2OH)2 usually used for this purpose. It showed also good stability and low corrosivity. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oraz wyniki testu przemysłowego nowego aktywatora wodnych roztworów węglanu potasowego w procesie Benfield. Aktywator, o nazwie INS-13, to mieszanina alkanoloamin o długości łańcucha węglowego C2-C8 zawierających 1-5 grup aminowych I i II-rzędowych. W badaniach laboratoryjnych określono kinetykę absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanu potasu z dodatkiem INS-13, natomiast w teście przemysłowym badano aktywność, trwałość i korozyjność aktywatora w warunkach instalacji przemysłowej. Usuwanie ditlenku węgla z gazu syntezowego jest operacją o dużym znaczeniu przemysłowym. Odwracalna absorpcja z reakcją chemiczną w wodnym roztworze węglanu potasu aktywowanego dodatkiem alkanoloamin jest powszechnie stosowaną metodą pochłaniania CO2, wykorzystywaną w kilku konkurencyjnych rozwiązaniach przemysłowych: procesy Benfield, Carsol, Giammarco-Vetrocoke, Catacarb i Lurgi. W polskich wytwórniach amoniaku stosowany jest proces Benfield, w którym absorpcja prowadzona jest w temp. 80-100°C pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu myjącego oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Od pierwszego przemysłowego zastosowania procesu wprowadzano zmiany w układzie technologicznym, których skutkiem jest znaczne obniżenie zużycia energii. W instalacjach budowanych w latach siedemdziesiątych XX w. zużycie ciepła w procesie regen[...]

 Strona 1