Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JAN WOJTYSIAK"

System oceny przydatnych do upowszechnienia zaawansowanych technologii i wyrobów włókninowych

Czytaj za darmo! »

Pojęcie zaawansowane technologie (high-tech) pojawiło się w latach 60. wraz z rozwojem nowoczesnych dziedzin wytwórczości, jako kategoria relatywna, która określa dla danych produktów i technologii wymogi ilościowe i jakościowe w przyjętym okresie i miejscu wytworzenia, powstałych na styku nauki i przemysłu. Wytwórczość przemysłowa realizowana w zaawansowanej technologii charakteryzowana jest:- [...]

Metoda wyznaczania grubości włókniny z grawitacyjnym obciążaniem próbek

Czytaj za darmo! »

1. Wymagania obowiązującej normy na pomiar grubości włókninJednym z mierzalnych parametrów wyrobów tekstylnych jest ich grubość. Wyznaczanie tego parametru jest znormalizowane i różne w zależności od rodzaju wyrobu, którym może być tkanina, dzianina lub włóknina. Włókniny należą do wyrobów, które w zależności od przeznaczenia mogą - w zależności od nacisku - być bardziej lub mniej podatne na zmia[...]

Jak racjonalnie zagospodarować włókniste odpady naturalne? DOI:10.15199/60.2015.11.4


  Słowa kluczowe: włókniste odpady naturalne, agrotechnika, próchnica, włókniste środki ulepszania gleby, podłoża bezglebowe How to use natural fibrous waste reasonably? Presented below is the natural fibrous waste, which so far has not been fully utilized in agricultural techniques, with inherent physicochemical properties ideal for processing into a new kind of fibrous organic plant soil improvers, friendly for water and soil ecosystems. Detailed below are types of fibrous waste, which properties and technical equipment directly relate to product specific processing. Keywords: natural waste fibrous, agriculture, humus, new soil improvement product, soilless substrates. 1. Wprowadzenie Koncepcja zagospodarowania naturalnych odpadowych surowców włóknistych, jako organicznej materii włóknistej, na środki ulepszania gleby i biodegradowalne podłoża bezglebowe, powstała kilka lat temu w ówczesnym Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach (obecnie Instytut Ogrodnictwa) i łódzkim Zakładzie Technik Włókienniczych Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu. Przy opracowaniu tych środków kierowano się możliwością uzyskania wzrostu zawartości materii organicznej w glebie, zwiększeniem jej pojemności wodnej, poprawą struktury i ożywieniem jej aktywności biologicznej, a także zapobiegnięciu wymywania składników pokarmowych z profilu glebowego, które jako szkodliwe (w postaci azotanów i fosforanów) przedostają się do wód powierzchniowych i gruntowych. Naturalna materia włóknista ma szczególnie przydatne do tego celu własności fizyko-chemiczne i biologiczne, przede wszystkim takie jak; biodegradowalność, wysoka zdolność pochłaniania wody do wnętrza włókien, ich zwilżalność oraz higroskopijność. Dzięki tej właściwości materia włóknista może być nośnikiem związków odżywczych dla roślin. Te szczególne własności naturalnej materii włóknistej, która w praktyce stanowi różnorodny odpad, spowodowały opracowanie dla niej odpowiednich technolo[...]

Recykling tekstyliów

Czytaj za darmo! »

Odpady są ubocznym produktem wszystkich rodzajów działań człowieka. Ludzie produkują odpady kiedy pracują, wypoczywają, a nawet kiedy walczą o ochronę środowiska. Ale homo sapiens nie byłby sobą, gdyby nie potrafił zarobić na własnych śmieciach. Obecnie gospodarka odpadami jest gigantycznym przemysłem, a jeszcze do początków XX wieku biznesem tym na poważnie nikt się nie zajmował.Wszelkie odpady [...]

Metoda aerozolowego barwienia wyrobów poliakrylonitrylowych

Czytaj za darmo! »

Procesy nadawania włóknom i produktom tekstylnym specjalnych cech użytkowych (właściwości niemnące, wodoodporność, zwiększona odporność na ścieranie, właściwy "chwyt" itp.) oraz estetycznych (zwiększony stopień bieli, odpowiednie zabarwienie), są procesami uszlachetniania, w których realizowany jest - według odpowiedniej procedury - ruch mas i ciepła ze środowiska cieczy do powierzchni i wnętrza włókna, jako następstwo reakcji fizyko- chemicznej pomiędzy włóknem, a środkiem uszlachetniającym. Wnikanie barwnika w głąb struktury włókna zachodzi drogą dyfuzji. Wszystkie włókna syntetyczne, do których należą włókna poliakrylonitrylowe (PAN), wymagają ściśle określonej technologii barwienia. Barwienie poliakrylonitrylowych wyrobów pończoszniczych i dziewiarskich stanowi poważny problem tech[...]

Metoda sterowania barierowością pyłoochronnych kompozytów włókninowych przeznaczonych na odzież ochronną

Czytaj za darmo! »

1. Pyłoochronne materiały przeznaczone na odzież ochronną i ich wymaganiaW technice istnieje duża liczba stanowisk pracy, gdzie występują narażenia na działanie pyłów i ich aerozoli o wyjątkowej szkodliwości. Można tu wymienić prace:- przy usuwaniu azbestu i zanieczyszczeń powietrza pyłami azbestu,- z pylącymi agrochemicznymi środkami alergizującymi występującymi w rolnictwie (pestycydy, nawozy [...]

 Strona 1