Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Szulc"

Efficiency study of bioactive porous structures with time-dependent activity in filtering melt-blown nonwovens Badanie skuteczności porowatych struktur biobójczych z funkcją czasowej aktywacji we włókninach filtracyjnych melt-blown DOI:10.15199/62.2017.3.8


  Polypropylene nonwovens were modified by addn. of hexamethylene-1,6-bis(N,N-dimethyl-N-dodecylammonium bromide) deposited on aluminosilicate nanocrystals (grain size below 100 nm) during their prodn. by melt-blown technol. After 24 h of incubation, a signifivant decrease in the no. of E. coli bacteria on the nonwovens was obsd. Przedstawiono wyniki wstępnych badań, których celem było opracowanie porowatych struktur biobójczych do modyfikacji włókien polimerowych w technologii melt-blown. Do opracowania wykorzystano czynny biologicznie dibromek heksametyleno-1,6-bis(N,N-dimetylo- N-dodecyloamoniowego) (12-6-12) (surfaktant gemini GS-12-6-12) osadzony na nośniku w postaci nanokryształów glinokrzemianowych o wielkości nie przekraczającej 100 nm. Po 24 h inkubacji odnotowano wyraźny spadek liczby bakterii E. coli na włókninach zawierających biobójcze struktury w porównaniu z próbą kontrolną. W przypadku narażenia pracowników na bioaerozole konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO) wykorzystującego zjawisko filtracji cząstek. Do konstrukcji tego typu sprzętu powszechnie wykorzystywane są włókniny filtracyjne wytwarzane metodą pneumotermicznego formowania runa (melt-blown). Włókniny te ze względu na niewielką średnicę i znaczną gęstość upakowania włókien gwarantują uzyskanie znacznej powierzchni filtracyjnej i tym samym wysokiej skuteczności wychwytu cząstek zanieczyszczeń ze strumienia przepływającego przez nie powietrza. Długotrwałe użytkowanie filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w zapylonym środowisku prowadzi do tworzenia się agregatów cząstek, które mogą przemieszczać się i ulegać reemisji z powierzchni filtracyjnej. Zjawisko to nabiera szczególnie niebezpiecznego charakteru, gdy wśród odrywających się cząstek obecne są mikroorganizmy chorobotwórcze, alergeny i toksyny pochodzenia mikrobiologicznego. Rozwiązaniem tego problemu jest zapewnienie biobójczego działania włóknin filtracyjny[...]

 Strona 1