Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Zdeb"

Betony z proszków reaktywnych

Czytaj za darmo! »

Betony z proszków reaktywnych (BPR) stanowią obecnie jedną z najnowocześniejszych grup two- rzyw cementowych zaliczanych do materiałów o ultrawysokich właściwościach wytrzymałościo- wych (np. wg Ackera 2004, Aїtcina 2001 i in.). Ze względu na swój charakter i warunki powstawania często są one kla- syfikowane jako tzw. ceramika niskotemperaturowa. W du- żym uproszczeniu można je uznać za efekt sukcesywnego i wieloletniego likwidowania lub wręcz redukowania manka- mentów tradycyjnego betonu cementowego. O zasadności takiej opinii, oprócz podobieństwa podstawowych składni- ków (cement, kruszywo i woda), świadczyć może także po- dobieństwo obrazów makrostruktury betonu tradycyjnego i mikrostruktury BPR (fotografia 1). Idei tworzenia materiałów cementowych o ultrawyso- kich właściwościach mechanicznych przyświeca kilka podstawowych i dosyć oczywistych zasad, a mianowicie: ● minimalizacja porowatości kompozytu na drodze: stosowania kruszywa (wypełniacza) o uziarnieniu zapewnia- jącym maksymalny stopień upakowania jego ziaren; ekstre- malnej redukcji wskaźnika wodno-spoiwowego, co w sposób oczywisty wiąże się z koniecznością stosowania wysoko- efektywnych domieszek upłynniających; ewentualnego sto- sowania zabiegu prasowania mieszanki w początkowym okresie wiązania spoiwa; ● modyfikacja mikrostruktury matrycy spoiwowej sprzyjającej wzrostowi jej cech mechanicznych przez stoso- wanie odpowiedniej obróbki cieplnej; ● zwiększenie fizycznej jednorodności tworzywa przez stosowanie kruszywa (wypełniacza) o bardzo drobnych ziarnach. W przeciwieństwie do betonów zwykłych, rola poszczegól- nych składników betonów z proszków reaktywnych nie jest jednoznaczna. W przypadku tych pierwszych za matrycę spoiwową uznać można bowiem stwardniały zaczyn cemen- towy (cement i woda), zaś kruszywo zazwyczaj za bierny chemicznie, wzmacniający wy[...]

 Strona 1