Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kaczorek"

Skumulowany wpływ czynników generujących opóźnienia w realizacji robót budowlanych - przegląd literatury DOI:10.15199/33.2016.06.09


  Artykuł dotyczy jednego z podstawowych problemów pojawiających się na budowach, amianowicie opóźnień powstałych podczas realizacji robót budowlanych. Temat nie jest nowy, ale w artykule skupiono się przede wszystkim na skumulowanym wpływie wybranych czynników generujących opóźnienia. Wykonana została analiza literatury przedmiotu, przeprowadzono konsultacje z kadrą kierowniczą na budowach oraz wyciągnięto stosowne wnioski. Słowa kluczowe: opóźnienie, budowa, przyczyna, skutek, czynnik.Jednym z podstawowych problemów, które dotyczą obecnie realizowanych przedsięwzięć budowlanych, są opóźnienia podczas prowadzenia prac. Świadczy o tym duża liczba źródeł literaturowych, zarówno zagranicznych [2, 4, 6, 9 ÷ 13], jak i krajowych [1, 3, 5, 7, 8]. Potwierdzają to również konsultacje z budowlaną kadrą kierowniczą. Zdecydowana większość publikacji dotyczy pojedynczych czynników generujących opóźnienia na budowie, a tylko niewielka ich częśćwspólnegowpływu. Z tego powodu warto przeprowadzić badania nad jednoczesnym zaistnieniem wielu czynników, gdyż taki jest stan faktyczny na budowach. Prace należy rozpocząć od wydzielenia grupy czynników, którewywierają dość duży wpływ na powstawanie opóźnień, a przy tym istnieje możliwość dokonania ich pomiaru lub oceny. Ustalenie istotnych czynników powodujących opóźnienia Istnieje wiele źródeł literaturowych, które pokazują problem na przykładzie różnych krajów.Wzwiązku z tym, że czynniki powodujące opóźnienia często powiązane są z lokalną sytuacją polityczną, najbardziej istotne są publikacje dotyczące bezpośrednio Polski. W celu wyodrębnienia grupy czynników, które generują opóźnienia, a przy tymsąmierzalne lub możliwe do oceny, skupiono się na publikacjach [1, 7, 8]. W [1, 7] przedstawiono w formie tabelarycznej przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji budowlanych (tabele 1, 2, 3). Z badań opublikowanych w [8] wynika, że aż 70%badanych inżynierów uznało, że opóźnieniom mo[...]

Skumulowany wpływ czynników generujących opóźnienia w realizacji robót budowlanych - wyniki badań ankietowych DOI:10.15199/33.2016.06.10


  W artykule, uwzględniając literaturę przedmiotu, przedstawiono dotychczasowe podejście do szacowania skumulowanego wpływu czynników generujących opóźnienia na budowie. Ponadto omówiono wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na potrzebę określenia, czy polski przemysł budowlany faktycznie wykazuje potrzebę prowadzenia badań związanych ze skumulowanym wpływem czynników generujących opóźnienia na budowach. Słowa kluczowe: opóźnienie, budowa, przyczyna, skutek, czynnik.Czynniki generujące opóźnienia na budowach najczęściej występują jednocześnie. Zagadnienie to nie zostało jeszcze opracowane w kompleksowy sposób, dlatego też istnieje potrzeba stworzenia bazy wiedzy, modelu matematycznego oraz programu komputerowego, które ukazywałyby skumulowany wpływ czynników generujących opóźnienia na budowach krajowych. Na podstawie przeanalizowanych źródeł literaturowych [1, 5 ÷ 7] oraz konsultacji z kadrą kierowniczą na budowach ustalono, że w modelu zostanie uwzględnionych sześć czynników: wartość temperatury; prędkość wiatru; opady; warunki biometeorologiczne; oceny pracy podwykonawców (uwzględniające czas ich działalności na rynku, doświad- 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej; e-mail: k.kaczorek@il.pw.edu.pl Inżynieria przedsięwzięć budowlanych - TEMAT WYDANIA HARMONOGRAMOWANIE PROCESÓW BUDOWLANYCH www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 6 ’2016 (nr 526) 25 czenie związane z wcześniejszą pracą przy podobnych realizacjach, uzyskane referencje, a także fakt wcześniejszej współpracy lub jej braku z generalnym wykonawcą) oraz poziom awaryjności stacjonarnych żurawi budowlanych (ustalony z uwzględnieniem okresu eksploatacji żurawia, jego dotychczasowych awarii, przeprowadzonych napraw oraz zabiegów konserwacyjnych). W artyk[...]

Analiza profilowa układów warstwowych metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Celem analizy profilowej jest podanie rozkładu koncentracji pierwiastków w kierunku prostopadłym do powierzchni badanego układu. W jonowych metodach analizy stosuje się zjawisko rozpylania jonowego w celu usuwania kolejnych warstw atomowych badanej struktury. Istotą tej metody "odkrywkowej" jest odsłanianie coraz to głębszych warstw atomowych i jednoczesna analiza składu pierwiastkowego rozp[...]

Analiza składu pierwiastkowego stopów lutowniczych metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

W związku z wprowadzeniem dyrektywy unijnej (RoHS) dotyczącej zawartości m.in. ołowiu w materiałach elektronicznych [1], koncentracja tego pierwiastka w wyrobach elektronicznych nie powinna przekraczać 0,1%. W prezentowanej pracy zbadano przydatność spektrometru mas wyładowania jarzeniowego SMWJ-01 do analizy lutowi zawierających ołów. Do analizy wybrano lutowia typu Sn97C, Sn100C, Sn63Pb37. Materiały te mają świadectwa wzorcowania potwierdzające ich skład. W pracy przedstawiono również wyniki analiz lutowi zawierających lit. Materiały poddano analizie spektrometrycznej ponieważ nie można było ich zbadać przy pomocy analizatora fluorescencyjnego ze względu na węższy zakres pomiarowy. Aparatura Praca została wykonana na opracowanym w Instytucie Telei Radiotechnicznym spektrome[...]

Analiza profilowa układu warstwowego PCB Cu/Ni/Au metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego GDMS DOI:

Czytaj za darmo! »

Aby zaprezentować możliwości analityczne skonstruowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym spektrometru mas wyładowania jarzeniowego typ SMWJ-01, wykonano analizy profilowe układu warstwowego Cu/Ni/Au płytki drukowanej (PCB) poddanego działaniu wysokich temperatur i zbadano efekt dyfuzji występujący na granicy warstw miedzi i niklu. Efekt dyfuzji miedzi do niklu obserwowany był już przy pomocy spektroskopii rozpraszania wstecznego Rutherforda (RBS) oraz spektroskopii elektronów Auger [1, 2]. Spektrometria mas wyładowania jarzeniowego GDMS (ang. Glow Discharge Mass Spectrometry) należy do jonowych metod analitycznych. W tego rodzaju analizach do uzyskiwania informacji analitycznej wykorzystuje się zjawisko rozpylania jonowego. Występuje ono podczas bombardowania jonami gazu roboczego powierzchni próbki. Gazem tym najczęściej jest argon, którego jony posiadają odpowiednią energię. Następuje wtedy odrywanie z powierzchni badanej próbki atomów i jonów. Uzyskiwany podczas procesu rozpyla- Analiza profilowa układu warstwowego PCB Cu/Ni/Au metodą spektrometrii mas wyładowania jarzeniowego GDMS mgr inż. Krzysztof Kaczorek , dr Piotr Konarski Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 252 Elektronika 7/2010 nia materiał z badanej próbki trafia następnie do części analitycznej spektrometru, w której to sygnał jonowy po odpowiednim zmodyfikowaniu, zamieniany jest na sygnał elektryczny. Metoda ta należy do niszczących metod analitycznych. Analiza profilowa jest jedną z metod analitycznych stosowanych w celu uzyskania informacji o rodzaju i stężeniu pierwiastków występujących w badanej próbce. Różni się ona od innych metod analiz ilościowej i jakościowej tym, że uzyskiwane informacje przedstawiają profil koncentracji badanego składnika próbki. Profil zaczyna się od powierzchni i przebiega w głąb analizowanej próbki, do wybranej głębokości. Gł[...]

Spektrometr mas wyładowania jarzeniowego z analizatorem kwadrupolowym - budowa i parametry

Czytaj za darmo! »

Spektrometr mas wyładowania jarzeniowego (Glow Discharge Mass Spectrometer - GDMS) jest urządzeniem przeznaczonym do analizy składu pierwiastkowego takich materiałów, jak: metale, stopy metali, izolatory i półprzewodniki. Może być również zastosowany do analizy profilowej. Cały proces analizy jest skomputeryzowany, tak że czynności manualne są ograniczone do minimum. Wynikiem analizy jest s[...]

Szacowanie czasu wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania czynników ryzyka DOI:10.15199/33.2018.10.16


  Na czas wykonania robót budowlanych wpływają różne czynniki ryzyka. Niepewność ich zaistnienia przekłada się na niepewny charakter czasu wykonania samych robót budowlanych [3]. Należy dodać, że ta niepewność nie jest pochodną braku wiedzy, lecz wynika z faktu, że przy szacowaniu czasu wykonania roboty budowlanejmamy do czynienia z rozrzutem możliwych wyników [2]. Obecnie, do szacowania czasu wykonania robót budowlanych, stosowane są niedeterministyczne metody, które dla poszczególnych czynników ryzyka najczęściej uwzględniają częstość ich występowania oraz wpływ na czas wykonania roboty budowlanej. Jedną z wad takiego podejścia jest niewystarczające uwzględnienie interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka. To może powodować zarówno wzmocnienie (przez czynniki ryzyka zakwalifikowane jako zagrożenia), jak i osłabienie (przez czynniki ryzyka zakwalifikowane jako szanse) działania bodźca determinującego długość czasu wykonywania roboty budowlanej. Podejście uwzględniające wzajemne oddziaływanie pomiędzy czynnikami ryzyka jest już szeroko stosowane chociażby w naukach medycznych czy społecznych. W artykule przedstawiono wstępną koncepcję uwzględnienia interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka w modelu matematycznym służącym do szacowania czasu wykonywania robót budowlanych. Wpływ czynników ryzyka Metody stosowane podczas zarządzania projektami budowlanymi najczęściej zalecają ocenę czynników ryzyka w oparciu o dwa podstawowe parametry charakteryzujące: częstość występowania (prawdopodobieństwo zmaterializowania) oraz wpływ na końcowy efekt przedsięwzięcia (skutek) [1, 6]. Niemniej, w obliczu coraz bardziej skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjno- -budowlanych [4] zachodzi konieczność uwzględniania kolejnych parametrów. Wpiśmiennictwie znane są już prace dodatkowo uwzględniające zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia czy tzw. bliskość czynnika ryzyka, czyli przedział czasowy, w którym może się on zmaterializować.[...]

 Strona 1