Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Dudziński"

Zmiany w instalacji grzewczej w budynku wielolokalowym a system rozliczeń kosztów ogrzewania Wybrane aspekty prawne i techniczne


  Modernizacja lokalu w budynku wielolokalowym ograniczona jest przepisami wynikającymi z istoty integralności urządzeń i instalacji w takim budynku. Zarządca budynku i użytkownik lokalu nie zawsze są świadomi występujących ograniczeń w tym zakresie i podejmują decyzje zagrażające niekiedy bezpieczeństwu użytkowania oraz zakłócające działanie instalacji i urządzeń w lokalu i budynku. W artykule omówiono przepisy dotyczące tych problemów oraz wskazano na ich techniczne aspekty.WŁAŚCICIEL lokalu w budynku wielolokalowym, szczególnie w nowo wzniesionym, często chce dostosować swoje mieszkanie do indywidualnych potrzeb. Niejednokrotnie wiąże się to ze zmianami konstrukcyjnymi - budowlanymi oraz instalacjami budynku i mieszkania. W wielu przypadkach dotyczy to systemu ogrzewania. W zależności od zakresu zmian użytkownik lokalu zwraca się o zgodę do zarządcy budynku; niekiedy jednak prace modernizacyjne wykonuje we własnym zakresie i według swoich potrzeb, nie zważając na przepisy prawa. Obowiązujące przepisy budowlane nie reguluję tych spraw wprost, stawiając jednak wymagania ogólne, których nieprzestrzeganie, może niekiedy doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa użytkowania, zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji budynku, a także narazić na odpowiedzialność zarządcę budynku. Ustawa Prawo budowlane [1] stanowi, że budynek to zarówno konstrukcja budowlana, jak i wszystkie wspólne instalacje oraz urządzenia, stanowiące jego wyposażenie, dzięki któremu budynek taki może spełniać wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 Ustawy oraz funkcje, dla których został zaprojektowany i wzniesiony. Wszelkie instalacje stanowiące wyposażenie budynku wielolokalowego, a więc także instalacje służące do dostawy paliw gazowych i energii elektrycznej, wody lub odbioru ścieków oraz instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody - to konkretne techniczne rozwiązania projektowe stanowiące integralną całość budynku. W tym znaczeniu, [...]

Efektywność energetyczna budynku w postanowieniach Dyrektywy 2012/27/UE - wybrane aspekty

Czytaj za darmo! »

Zwielu ważnych zagadnień, do których odnosi się Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, należy wymienić oszczędność energii w budynkach mieszkalnych i użytkowych, zwłaszcza w przypadku, gdy przy niskich nakładach można uzyskać znaczące efekty. Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ wg statystyk sektor bytowo-komunalny (a więc głównie budynki) zużywa ok. 40% energii; z tego ok. 70% na ogrzewanie oraz ok. 15% na przygotowanie ciepłej wody. Dla odbiorców ciepła w Polsce kluczowe jest umieszczenie w Dyrektywie wymagań dotyczących rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych wg rzeczywistego zużycia w lokalach; przeznaczonego na ogrzewanie/chłodzenie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zasadnicze postano[...]

 Strona 1