Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Mozelewska"

Specjalistyczne taśmy samoprzylepne do montażu izolacji technicznych - rodzaje, właściwości i zastosowania DOI:10.15199/9.2017.8.9

Czytaj za darmo! »

Izolacje techniczne stosowane są przy wykonawstwie instalacji sanitarnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, chłodniczych i solarnych. Zadaniem izolacji jest utrzymanie odpowiedniej temperatury instalacji oraz ochrona przed różnymi czynnikami zewnętrznymi mogącymi wpłynąć na prawidłowe działanie instalacji. Aby można było to osiągnąć, izolacja musi być wykonana z należytą starannością zapewniającą jej szczelność oraz ciągłość pomiędzy poszczególnymi elementami powłoki izolującej. Powszechnie stosowanym i wygodnym sposobem łączenia i uszczelniania poszczególnych segmentów izolacji jest użycie specjalistycznych taśm samoprzylepnych. Na rynku dostępne są dziesiątki rodzajów taśm samoprzylepnych różniących się właściwościąmi, takimi jak np. adhezja, kohezja, czy odporność temperaturowa. Różnice te wynikają wprost z konstrukcji taśmy, czyli rodzaju kleju - jego gramatury, stopnia usieciowania, rodzaju materiału nośnika, czy jego grubości. Tylko właściwy dobór taśmy do konkretnej aplikacji zapewni szczelność i prawidłowe funkcjonowanie instalacji. 2. Budowa taśm samoprzylepnych, rodzaje klejów Ze względu na budowę taśmy można podzielić na jednostronnie oraz dwustronnie klejące. Jednostronnie klejące mogą mieć przekładkę ochronną, antyadhezyjną lub mogą być produkowane bez dodatkowej przekładki separującej. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową budowę taśmy dwustronnie klejącej. Należy podkreślić, że obie po- Rys. 1. Budowa taśmy dwustronnie klejącej CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) 351 włoki klejowe na taśm[...]

Wpływ warunków wytwarzania akrylowych fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych na ich właściwości użytkowe DOI:10.15199/62.2019.4.24


  Szybki rozwój techniki, a zwłaszcza lotnictwa i kosmonautyki, byłby niemożliwy bez wykorzystania technologii klejenia. Łączenie klejami różnych materiałów stwarza nowe możliwości, zarówno w zakresie projektowania, jak też w zakresie produkcji. Zainteresowanie techniką klejenia rośnie, gdyż niejednokrotnie jest ona jedynym sposobem umożliwiającym rozwiązanie złożonych problemów konstrukcyjnych oraz technologicznych współczesnej techniki1-3). Kleje poliakrylanowe pojawiły się po raz pierwszy na rynku amerykańskim ok. 1932 r., kiedy to przyznano pierwszy patent na ich wytwarzanie. Po wprowadzeniu klejów poliakrylanowych, na początku lat 50. XX w. nastąpił gwałtowny postęp w rozwoju chemii i technologii produkcji klejów samoprzylepnych. W 1960 r. wyprodukowano poliakrylanowe kleje samoprzylepne o podwyższonej kohezji i zwiększonej odporności na warunki zewnętrze, które zawierały substancje sieciujące. Jednak ze względu na zaostrzenie przepisów regulujących ochronę środowiska oraz z powodu wzrostu cen rozpuszczalników organicznych zwiększyła się produkcja dyspersji wodnych, a także zaczęto poszukiwania nowych metod wytwarzania samoprzylepnych klejów bezrozpuszczalnikowych4-7). Na początku lat 80. XX w. firma 3M opracowała technologię syntezy klejów samoprzylepnych, polegającą na jednoczesnym prowadzeniu polimeryzacji monomerów akrylanowych i sieciowania z zastosow[...]

Wpływ proszku miedziowego na właściwości akrylanowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2017.10.11


  Kleje PSA to niemetaliczne substancje używane do łączenia różnych materiałów. Są definiowane jako kleje, które w stanie suchym zachowują właściwości klejące. Jednymi z najbardziej znanych PSA są kleje akrylanowe1-3). Rozpuszczalnikowe akrylanowe kleje samoprzylepne są wytwarzane przez polimeryzację rodnikową szerokiego wachlarza monomerów akrylanowych i metakrylanowych w rozpuszczalniku organicznym w obecności termicznego inicjatora rodnikowego, takiego jak nadtlenki organiczne lub związki azowe. Rozpuszczalnikowe akrylanowe PSA charakteryzują się dobrymi właściwościami starzeniowymi, wysoką odpornością na podwyższoną temperaturę i plastyfikatory oraz transparentnością. Cechuje je również świetna równowaga pomiędzy adhezją a kohezją oraz doskonała odporność na wodę. Niższy poziom adhezji do niepolarnych poliolefin spowodowany jest stosunkowo dużą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Adrian K. Antosik*, Karolina Mozelewska Effect of copper powder on properties of an acrylic pressure-sensitive adhesives Wpływ proszku miedziowego na właściwości akrylanowych klejów samoprzylepnych DOI: 10.15199/62.2017.10.11 Mgr inż. Karolina MOZELEWSKA w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemic[...]

Kleje samoprzylepne sieciowane UV zawierające nienasycony fotoinicjator na bazie benzofenonu DOI:10.15199/62.2018.9.28


  Kleje samoprzylepne są substancjami lepnymi, które po oddzieleniu rozpuszczalnika (w stanie suchym) przylegają do powierzchni pod wpływem niewielkiego nacisku w temperaturze pokojowej. Powinny one także zachowywać równowagę między kohezją (wytrzymałością wewnętrzną warstwy klejowej) i adhezją (siłą przyczepności do danej powierzchni)1). Zasadniczym parametrem dotyczącym właściwości klejów samoprzylepnych jest także natychmiastowa przyczepność do podłoża, bez konieczności aktywacji (np. przez zastosowanie rozpuszczalnika lub ciepła) 2). Oprócz tych właściwości kleje samoprzylepne wysokiej jakości charakteryzują się odpornością na działanie wilgoci, temperatury i światła oraz stałością właściwości użytkowych podczas aplikacji3, 4). Część doświadczalna Materiały D[...]

Wpływ krotności sieciowania UV na właściwości akrylanowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2018.9.34


  Kleje samoprzylepne (PSA) są lepkimi, miękkimi substancjami, które pozostają kleiste, gdy rozpuszczalnik zostaje odparowywany w temperaturze pokojowej. Przywierają one do podłoża pod ciśnieniem i nie pozostawiają resztek na podłożu po usunięciu1-3). Jednym z rodzajów PSA są akrylanowe kleje samoprzylepne, które znane są od wielu lat i cechują się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi. Dzięki temu zyskały one przewagę w stosunku do innych materiałów polimerowych4-6). Kleje samoprzylepne można sieciować na różne sposoby, m.in. poprzez zastosowanie związków sieciujących (cyrkoniany lub acetyloacetonian glinu), jak również poprzez wykorzystanie promieniowania UV lub wiązki elektronów. Proces sieciowania klejów jest niezbędny, aby uzyskać zadowalające właściwości samoprzylepne i mechaniczne7-9). Sieciowanie klejów promieniowaniem UV ma mechanizm rodnikowy, w którym wolne rodniki powstają poprzez rozpad prekursorów i inicjują polimeryzację wiązań nienasyconych10, 11). Na właściwości fotosieciowanych klejów wpływa grubość stosowanego filmu klejowego, źródło promieniowania UV oraz odpowiednia jego dawka. Zakres spektralny źródła promieniowania powinien pokrywać się z zakresem absorpcji badanego układu polimerowego lub jego komponentów12). Okazuje się, że pożądane właściwości samoprzylepne kleju (duża kleistość (tack), silna adhezja przy jednocześnie wysokiej kohezji) można uzyskać [...]

Palność wybranych silikonowych klejów samoprzylepnych DOI:10.15199/62.2018.7.23


  Silikonowe kleje samoprzylepne (Si-PSA) to grupa klejów na bazie wielkocząsteczkowych polimerów, charakteryzująca siędobrą adhezją, kohezją i kleistością oraz spełniająca wymogi przemysłowe. Cechuje je doskonała adhezja do materiałów dehezyjnych o niskiej energii powierzchniowej oraz dobre właściwości użytkowe w podwyższonych temperaturach. Wykazują one dużą elastyczność, małe napięcie powierzchniowe, doskonałą stabilność termiczną oraz transparentność dla promieniowania UV oraz dużą odporność chemiczną i na warunki atmosferyczne. Kleje Si-PSA są używane do specjalnych zastosowań1-3). Samoprzylepne kleje (w tym Si-PSA) wchodzą w skład tworzyw polimerowych zaliczanych do najbardziej rozpowszechnionych materiałów syntetycznych i znajdują wszechstronne zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwie domowym. Niejednokrotnie "wąskim gardłem" dla zastosowań klejów jest ich palność, będąca wypadkową kilku cech związanych z właściwościami dymotwórczymi i termokinetycznymi, które to właściwości przekładają się bezpośrednio na możliwość zastosowania materiałów. Materiały samoprzylepne, zwłaszcza na bazie polimerów węglowych, są często modyfikowane pod względem ogniochronności, przy czym szczególną uwagę kładzie się na takie właściwości użytkowe, jak adhezja, kohezja oraz kleistość4-6). W pracy opisano palność wybranych samoprzylepnych klejów silikonowych. Kryterium doboru do badań palności Si-PSA były najlepsze właściwości użytkowe (adhezja, kohezja, kleistość) kompozycji określone na podstawie wcześniejszych badań1-3). Dla tych próbek określono term[...]

 Strona 1