Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ SZWED"

Wpływ wodoru na adhezję plateru do podłoża w złączach wytworzonych metodą walcowania na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wodoru na adhezję plateru do podłoża w złączach wytworzonych metodą walcowania na gorąco. Badano próbki blachy stalowej C20Y (podłoże) platerowanej odporną na korozję stalą ferrytyczną X20Cr13 lub stalą X6Cr13 (z przekładką niklową). Wykonano próby ścinania oraz badania fraktografi czne powierzchni przełomów stosując technikę elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wykazano, że w badanych złączach, wodór powoduje spadek wytrzymałości na ścinanie (osłabienie adhezji) połączenia między stalą niestopową a platerem wykonanym z odpornej na korozję stali ferrytycznej, podobnie jak w przypadku złączy wytwarzanych metodą wybuchową. Słowa kluczowe: blachy platerowane, degradacja wodorowa, wytrzymałość na ścinanie Effect of hydrogen on the adhesion of plated coating to substrate in hot rolled clad plates In this work the results of the infl uence of hydrogen on adhesion of plated coating in joints zone produced by hot rolling are presented. The samples of carbon steel C20Y (base) plated ferritic stainless steel X20Cr13 or X6Cr13 (with nickel interlayer) were investigated. Specimens were destructively tested in bond shear test. Scanning electron microscopy (SEM) was used for a through examination of the shear fracture surface. It was shown that hydroge[...]

Identyfikacja uszkodzeń rurociągów kriogenicznych metodą emisji akustycznej DOI:10.15199/33.2015.08.16


  Celem badań realizowanych w ramach programu NCBR LIDER III było opracowanie rozwiązania umożliwiającego identyfikację uszkodzeń rurociągów kriogenicznych, bez konieczności wyłączania ich z eksploatacji, z zastosowaniem jako głównej metody emisji akustycznej (AE). Jej właściwości i duże możliwości aparaturowe pozwalają na wykrywanie i identyfikowanie aktywnych uszkodzeń w całej objętości materiału użytego do budowy rurociągu.Wartykule przedstawiono wybrane wyniki badań rurociągu, stanowiące podstawę do opracowania procedur badawczych i kryteriów diagnozowania. Słowa kluczowe: emisja akustyczna, rurociągi, kriogenika, diagnostyka. Abstract. The aim of the research carried out under the NCBR LEADER III program, was to create a solution that enables to perform diagnostic tests of cryogenic pipelines in the real operating conditions using an acoustic emission technique (AE), as leading methods. The features of this method and the wide range of equipment thatmay be used for detecting, localizing and identifying active defects in the entire volume of thematerial used for the construction of a pipeline. This paper presents selected results of pipelines investigation as the base for development of test procedures and grading criteria. Keywords: acoustic emission, pipelines, cryogenics, diagnostic.Śro- MŁODZI NAUKOWCY DLA GOSPODARKI www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 -2015 (nr 516) 1) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej 2) Politechnika Opolska, Wydział Elektroniki, Automatyki i Informacji *) Autor do korespondencji: e-mail: tlusa@inmat.pw.edu.pl Identyfikacja uszkodzeń rurociągów kriogenicznych metodą emisji akustycznej Flaws identification in cryogenic pipelines using acoustic emission method dr inż. Tomasz Lusa1) dr inż. Jan Płowiec1) dr inż. Maciej Szwed1) dr inż. Łukasz Sarniak1) dr inż. Daria Wotzka2) Streszczenie. Celem badań realizowanych w ramach programu NCBR L[...]

 Strona 1