Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Leszek Solecki"

Wpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych DOI:10.15199/62.2019.5.21


  Składowiska odpadów przemysłowych wywierają bardzo silny i różnorodny wpływ na środowisko gruntowo-wodne1-3). Dotyczy to głównie składowisk, w których deponowane są odpady powstające przy produkcji nawozów azotowych i tworzyw sztucznych1, 2). Zawierają one znaczne ilości wymywalnych składników organicz-nych i nieorganicznych, które w postaci odcieków przedostają się do wód podziemnych. W Polsce tego typu odpady w wielu przypadkach składowane są na składowiskach, które zostały wykonane jeszcze w połowie XX w. i nie mają żadnych zabezpieczeń przed infiltracją odcieków do środowiska gruntowo-wodnego4). Ponadto takie składowiska zlokalizowane są często w wyrobiskach po eksploatacji kruszyw mineralnych i infiltrujące z nich toksyczne substancje degradują wody podziemne i przemieszczają się wraz z nimi na znaczne odległości5-7). Dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania takich składowisk na wody podziemne podejmuje się różnego rodzaju działania zabezpieczające w postaci budowy wokół nich szczelnych ekranów przeciwfiltracyjnych lub ekranów hydraulicznych1, 2). Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest również zmiana gospodarki odpadami na składowisku i przyspieszenie wypełnienia niektórych kwater w celu ich zamknięcia, a następnie rekultywacji. Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z obowiązującymi standardami pozwala na odcięcie infiltracji wód opadowych do wnętrza zamykanych kwater i znaczne ograniczenie ilości odcieków migrujących do wód podziemnych6). Takie zabiegi pozwalają na szybką poprawę jakości wód podziemnych odpływających z terenu składowisk odpadów przemysłowych. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna składowiska odpadów Składowisko odpadów przemysłowych "za rzeką Białą" zostało zbudowane w latach pięćdziesiątych XX w. w starym meandrze rzeki Białej, który stanowił naturalną nieckę obniżoną o 3,0-4,0 m względem otaczającego terenu po eksploatacji kruszywa3). W pierwszej fazie jego eksploatacji w wyrobiskach p[...]

 Strona 1