Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Machnik"

Effect of physical and chemical properties of fly ash from coal combustion on its electrostatic precipitation Wpływ fizykochemicznych właściwości popiołów lotnych ze spalania węgli na proces elektrostatycznego odpylania spalin DOI:10.15199/62.2015.9.18


  Fly ashes from (i) lignite, (ii) bituminous coal, (iii) biomass and a mixture of bituminous coal and biomass were studied for d., unburned C content and particle size distribution. SiO2 content in the fly ash was 36.5-43.0% by mass. The alkali content (Na2O + K2O + CaO) were: 28.3 (i), 12.07 (ii), 40.97 (iii) and 22.75%, resp. and strong influenced fly ash resistivity and its removal by electrofiltation. Istotny wpływ na przebieg procesu odpylania spalin metodą elektrostatyczną mają fizykochemiczne właściwości popiołów lotnych, takie jak gęstość, skład granulometryczny, zawartość części palnych (niespalonego węgla), rezystywność warstwy popiołu oraz napięcie jej przebicia. Przedstawiono metodykę badań, na podstawie których dokonano porównania wybranych właściwości fizykochemicznych pyłów powstających w procesach spalania węgli stosowanych w energetyce. Informacja o ilości oraz właściwościach fizykochemicznych separowanego pyłu ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego doboru geometrii elektrod ulotowych elektrofiltru oraz ich konfiguracji. Elektrostatyczne urządzenia odpylające1-3) są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Głównym sektorem gospodarki, w którym znalazły zastosowanie elektrostatyczne urządzenia odpylające jest energetyka4, 5) wykorzystująca elektrofiltry w procesach oczyszczania gazów powstających w procesie spalania różnego typu paliw. Podstawowymi nośnikami energii stosowanymi w Polsce w elektrowniach i elektrociepłowniach są: węgiel brunatny oraz węgle kamienne pochodzące z różnych kopalni, a więc różniące się składem petrograficznym i właściwościami fizykochemicznymi. Obecnie, ze względu na wymogi dotyczące ochrony środowiska6-9), nośnikiem energii są także mieszanki węgli z paliwami pochodzenia roślinnego. Współspalanie węgli oraz biomasy różnego pochodzenia powoduje zmianę właściwości fizykochemicznych powstających pyłów10), co z kolei powoduje trudności w oczyszczaniu spalin w stosowanych [...]

Możliwości ograniczenia emisji pyłów ze spalania węgla kamiennego i biomasy w gospodarstwach domowych DOI:10.15199/62.2018.9.11


  Mianem "niskiej emisji" określa się emisję produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Niska emisja stanowi źródło wielu zanieczyszczeń powietrza1), co prowadzi do licznych zachorowań, a nawet zgonów. Polska jest nadal w czołówce krajów, które mają problem szczególnie z pyłami zawieszonymi, powstającymi głównie w wyniku spalania paliw stałych2, 3). Stężenia pyłu zawieszonego przekraczają dopuszczalną normę dobową nawet kilkakrotnie. W skrajnych przypadkach przekroczenia dochodziły do 1000% wartości dopuszczalnej dobowej. Taki stan rzeczy wynika m.in. ze spalania w domowych piecach, paleniskach lub lokalnych kotłowniach paliw złej jakości (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych lub odpadów)4), a także złego stanu technicznego urządzeń i instalacji kotłowych. Źródłem zapylenia jest także spalanie w piecach i kominkach biomasy5).Na problem zanieczyszczenia powietrza zwraca uwagę unijna dyrektywa6) w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Dyrektywa ta wymusza podjęcie działań naprawczych tam, gdzie pomiary wykażą przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, a w szczególności pyłów PM10 oraz PM2,5. W ramach działań podjętych w celu ograniczenia emisji pyłu zawieszonego ze spalania paliw przez użytkowników indywidualnych opracowano rozwiązanie konstrukcyjne elektrofiltru na potrzeby gospodarstw domowych. Na podstawie tego projektu zbudowano prototyp elektrofiltru, a następnie doświadczalnie dokonano doboru jego parametrów eksploatacyjnych. Założono, że elektrofiltr ten będzie stosowany głównie do kotłów starszej generacji, które przy tym często są zasilane paliwem o gorszych parametrach jakościowych. W przypadku takich kotłów i paliw stężenie pyłów na wlocie elektrofiltru może znacznie przekraczać wartości uzyskiwane metodą obliczeniową. Część doświadczalna Materiały Badania pro[...]

 Strona 1