Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Adam Wysokowski"

Specyfika budowy dolnych przejść dla zwierząt w technologii bezwykopowej


  Przejścia dla zwierząt są nieodłącznym elementem autostrad i dróg szybkiego ruchu, a także odcinków kolejowych szczególnie dużej prędkości [4]. Miejsca ich lokalizacji, liczba i wymiary powinny być analizowane z dużą rozwagą i uwzględnieniempotrzeb społecznych oraz ekonomicznych [7, 8]. Wielokrotnie poruszałem konieczność opracowania ujednoliconych zaleceń projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt, które jednoznacznie uporządkowałyby wszystkie kwestie związane z tymi obiektami. Takie zalecenia są w fazie opracowania pod moim kierunkiem, z udziałem licznej grupy interdyscyplinarnych specjalistów, wśród których są: konstruktorzy, biolodzy, specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz inwestorzy. Schemat konstrukcji dolnego przejścia dla zwierząt pod ciągiem komunikacyjnym przedstawiono na rysunku 1. Technologie bezwykopowe [3, 5] ze względu na niezaprzeczalne zalety, są stosowane w Polsce coraz powszechniej. Nowoczesny sprzęt do mikrotunelingu umożliwia obniżenie kosztów budowy przepustów i przejść dla zwierząt i jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Wynika to m.in. z ograniczenia stosowania spalinowych zespołów napędowych na rzecz jednostek hydraulicznych. Pomimo że Polska ma duże doświadczenie w stosowaniu tej [...]

Przegląd technologii bezwykopowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym DOI:10.15199/33.2015.04.16


  W ostatnich latach Polska dołączyła do światowej czołówki państw wykorzystujących technologie bezwykopowe wbudownictwie infrastrukturalnym. Świadczą o tymm.in. zrealizowane i w dalszym ciągu realizowane spektakularne inwestycje oraz przyznane Polsce nagrody z tego zakresu. Obecnie technologia ta rozwija się niezwykle dynamicznie i "bite są" kolejne światowe rekordy. Z uwagi na swoje niezaprzeczalne zalety, obszar aplikacji technologii bezwykopowych jest wielokierunkowy i dotyczy zarówno stosowanych materiałów, technologii wykonawstwa (maszyn i urządzeń), jak też nowoczesnych metod projektowania. Artykuł stanowi krótki przegląd omawianych technologii stosowanych obecnie w budownictwie komunikacyjnym. Słowa kluczowe: technologie bezwykopowe, budownictwo komunikacyjne, mikrotuneling.od 1) Uniwersytet Zielonogórski,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; e-mail: awysokowski@infra-kom.eu Przegląd technologii bezwykopowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym Overview of the trenchless technologies currently used in transport engineering dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ1) Streszczenie. W ostatnich latach Polska dołączyła do światowej czołówki państw wykorzystujących technologie bezwykopowe wbudownictwie infrastrukturalnym. Świadczą o tymm.in. zrealizowane i w dalszym ciągu realizowane spektakularne inwestycje oraz przyznane Polsce nagrody z tego zakresu. Obecnie technologia ta rozwija się niezwykle dynamicznie i "bite są" kolejne światowe rekordy. Z uwagi na swoje niezaprzeczalne zalety, obszar aplikacji technologii bezwykopowych jest wielokierunkowy i dotyczy zarówno stosowanych materiałów, technologii wykonawstwa (maszyn i urządzeń), jak też nowoczesnych metod projektowania. Artykuł stanowi krótki prz[...]

Innowacje w infrastrukturze drogowej w aktualnym programie Unii Europejskiej DOI:10.15199/33.2015.11.71


  Jak wiadomo, obecnie w Unii Europejskiej notuje się intensywny rozwój infrastruktury transportowej i związanych z nią gałęzi przemysłu.Dotyczy tom.in. budowy nowych dróg, ich przebudowy, a także utrzymania z uwzględnieniem coraz większych potrzeb użytkowników. Przy zrównoważonym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej nie da się pominąć również zagadnień ekologicznych [2, 4].Wobecnej sytuacji gospodarczej Europy konieczne jestwprowadzenie innowacji dotyczących infrastruktury drogowej, w celu zmniejszenia wszystkich kosztów (budowa, eksploatacja itp.), bez pogorszenia jej jakości. Obecnie w laboratoriach na całym świecie powstaje wiele innowacyjnych technologii, któremogą przynieść ogromne korzyści, ale trudno jest w pełni i dokładnie ocenić ich ewentualne skutki (także finansowe) [1]. Innowacyjne technologie opracowywane są wramach ostatniego programu ramowegoUnii Europejskiej - czyli PR-7, a także już rozpoczętego programu Horyzont 2020 na lata 2014 - 2020. Ponadto w okresie "przejściowym", z uwagi na znaczne potrzeby innowacyjne drogownictwa, co zapisano wBiałejKsiędzeKomisji Europejskiej dotyczącej transportu, wramach programu infrastrukturalnego ERA-NET Plus ogłoszono w 2014 r. nowy program innowacyjny o nazwie Infravation, co w polskim tłumaczeniu oznacza innowacyjną infrastrukturę. Program Infravation Program ERA-NET Plus Infravation został uruchomiony[...]

80-lecie urodzin oraz 50-lecie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h.c. multi DOI:

Czytaj za darmo! »

Ta podniosła uroczystość odbyła się 24 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Politechniki Krakowskiej i zgromadziła nie tylko wybitne grono ludzi nauki, przyjaciół i rodzinę Jubilata, ale również licznych przedstawicieli władz i organizacji społecznych.Wprezydium, oprócz Jubilata, zasiedli: prof. Jan Kazior, JM Rektor Politechniki Krakowskiej; prof. Kazimierz Fur[...]

Wpływ systemu odwodnienia na trwałość mostu

Czytaj za darmo! »

Za rozwój i prawidłowe funkcjonowanie dróg krajowych i autostrad odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powołana przez państwo. Środki finansowe przydzielane przez budżet państwa na te działania są niewystarczające, dlatego tak ważne jest ich racjonalne wykorzystywanie. Im mniejszą część tych środków pochłaniać będą koszty utrzymania i eksploatacji, w tym remo[...]

Stosowanie konstrukcji gruntowo-powłokowych jako przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia dotyczące przejść dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym omawiane były w wielu publikacjach i na wielu konferencjach, m.in.: - Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Poznań 2006; - Konferencji Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce. Łag[...]

 Strona 1  Następna strona »