Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Winkler-Skalna"

Ocena nasiąkliwości i mrozoodporności pianobetonu DOI:10.15199/33.2016.10.16


  Skuteczną metodą poprawy niestabilnych warunków gruntowychwprzypadku nawierzchni drogowych, powierzchni parkingowych czy posadzek halmagazynowychwydaje się zastosowanie następującego układuwarstw: konstrukcja nośna poddana obciążeniom powtarzającym się i/lub stałym oraz odpowiednia warstwa pianobetonu pośrednicząca w przekazywaniu obciążenia na (słabe) podłoże gruntowe. W artykule przedstawiono parametry ważne z uwagi na zastosowaniemateriałuwkontakcie z podłożemgruntowym, takie jak nasiąkliwość oraz mrozoodporność materiału. Słowa kluczowe: pianobeton, środek pianotwórczy, gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność, PB.Wostatnich latach następuje ciągły rozwój geotechniki w zakresie wzmacniania słabego podłoża. Wszystkie znane dotychczas metody - stosowane osobno lub łącznie, lokalnie lub na dużej powierzchni - jak również konieczność ich wykonywania, implikują duże koszty posadowienia obiektów budowlanych oraz zużywają duże ilości nieodnawialnego kruszywa.Wzwiązku z tymkonieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań. Skuteczną drogą do poprawy niestabilnych warunków gruntowych wydaje się zastosowanie układuwarstwdróg, posadzek halmagazynowych czy powierzchni parkingowych: konstrukcja nośna - odpowiednia warstwa pianobetonu pośrednicząca w przekazywaniu obciążeń - (słabe) podłoże gruntowe. Przesłanki do takiego zastosowania pianobetonu stanowiąm.in.wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych [9] oraz wyniki analiz numerycznych [1 ÷ 5]. Wartykule przedstawiono wyniki badań nasiąkliwości oraz mrozoodporności próbek pianobetonu o różnymskładzie (różnej gęstości). Wyniki badania wytrzymałości przedstawiono w artykule [8]. Badania i wyniki Pianobeton klasyfikowany jest jako beton lekki zawierający więc[...]

PIANOBETON - charakterystyka materiałowa oraz możliwości zastosowania DOI:10.15199/33.2015.07.30


  Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. W artykule przedstawiono wpływ zawartości środka pianotwórczego, dodawanego w celu wytworzenia piany, na fizyczne właściwości pianobetonu, takie jak gęstość, nasiąkliwość iwytrzymałość na ściskanie, w przypadku mieszanek o w/c = 0,44. Na podstawie wyników oceniono, że gęstość próbek z pianobetonu jest proporcjonalna do zawartości piany (środka pianotwórczego) dodawanego do mieszanki. Próbki o mniejszej gęstości charakteryzują się większą nasiąkliwością oraz mniejszą wytrzymałością. Słowa kluczowe: pianobeton, wytrzymałość na ściskanie, gęstość, nasiąkliwość, beton lekki.stwardnieniu. Wyniki badań Gęstość objętościowa (pozorna) próbek pianobetonu została określona wg normy PN-EN 12390-7:2011 [14].Wpływ zawartości piany na gęstość objętościową (pozorną) próbek pianobetonu γ [kg/m3] przedstawiono na rysunku 1. Obserwuje 1) Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Śląski *) Autor do korespondencji: e-mail: m.kadela@itb.pl PIANOBETON - charakterystyka materiałowa oraz możliwości zastosowania Foam concrete - characteristics and applicability dr inż. Marta Kadela1)*) dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna1) mgr inż. Beata Łoboda1) mgr inż. Alfred Kukiełka1) Streszczenie. Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. W artykule przedstawiono wpływ zawartości środka p[...]

 Strona 1