Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wioleta Chajęcka-Wierzchowska"

Drobnoustroje chorobotwórcze i zatrucia pokarmowe w krajach UE


  Analiza ryzyka oraz jego szacowanie jako metoda pozwalająca na zapewnienie bezpieczeństwa żywności podczas jej produkcji jest jednym z obowiązków fi rm spożywczych i jednym z fi larów prawidłowo funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Analiza ta może być przeprowadzana na podstawie badań własnych, dostępnej literatury czy dostępnych wyników badań naukowych. Dane te stanowią istotny wkład w prawidłowe modelowanie procesów, umożliwiają zidentyfi kowanie zarówno potencjalnych zagrożeń, jak i miejsc ich powstawania. Jednym z takich pomocnych źródeł informacji jest raport publikowany corocznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA - European Food Safety Authority) [2]. EFSA jest kluczowym organem Unii Europejskiej powołanym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 r. do działań związanych z oceną ryzyka. Raport, podobnie jak poprzednie, został przygotowywany na podstawie dyrektywy 2003/99/EC [1]. Najnowsze opracowanie EFSA zostało opublikowane w maju 2012 r. i prezentuje wyniki za 2010 r. ("Th e European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food- borne Outbreaks in 2010") [3]. Powstało na podstawie informacji przekazanych przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i kilka państw spoza Unii. W Polsce od strony technicznej za zbieranie danych oraz przekazywanie informacji odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Weterynarii, natomiast informacje dotyczące zachorowań ludzi przekazuje Główny Inspektorat Sanitarny za pośrednictwem Europejskiego Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób - ECDC [5]. Raport w znacznej części jest poświęcony danym dotyczącym występowania bakterii chorobotwórczych oraz ich toksyn w żywności. W 2010 r. uwzględniono występowanie następujących bakterii: Salmonella sp., Campylobacter sp., Listeria monocytogenes, patogennych: Escherichia coli, Yersinia sp. i Brucella sp. Dane zeb[...]

Challenge tests - przewidywanie i eliminacja potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych DOI:10.15199/66.2018.6.3


  W celu ujednolicenia wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych w Unii Europejskiej powstało rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005, w którym określono kryteria higieny oraz kryteria bezpieczeństwa żywności [7]. Te ostatnie określają dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń mikrobiologicznych, których przestrzeganie pozwala na akceptację produktu przeznaczonego do obrotu lub znajdującego się w obrocie. Komisja Europejska wprowadzała zmiany dotyczące tego rozporządzenia: Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. oraz Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr 209/2013 z dnia 11 marca 2013 r., nr 1019/2013 z dnia 23 października 2013 r. i nr 217/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Listeria monocytogenes stanowi kryterium mikrobiologiczne w odniesieniu do produktów gotowych do spożycia. BAKTERIE Listeria monocytogenes Bakterie należące do tego gatunku to Gram-dodatnie pałeczki, które ze względu na niewysokie wymagania pokarmowe i środowiskowe powszechnie występują w środowisku naturalnym. Wśród tych pałeczek wyróżnia się kilkanaście serotypów. Za najgroźniejsze uważa się 1/2a,1/2b i 4b. Są one odpowiedzialne za 95% zakażeń, z czego z żywności izoluje się głównie serotypy 1/2a i 1/2b [8]. Jeśli chodzi o drobnoustroje przenoszone przez żywność, choroby wywoływane przez L. monocytogenes mają jeden z najwyższych współczynników śmiertelności - wynosi on ponad 20%. Bakterie te mają zdolność wzrostu zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Przejawiają zdolność adaptacji do różnych, niesprzyjających warunków środowiska. Wykazują zdolność wzrostu w temp. od 1 do 45oC przy optimum wynoszącym 37oC. Należą one do psychrotrofów, czyli mikroorganizmów mających zdolność rozwoju w warunkach temperatury chłodniczej [9]. Ponieważ większość drobnoustrojów nie rozwija się w takich warunkach, pałeczki te mogą stać się mikroflorą dominującą w żywności przechowywanej w temperaturze chłodniczej. Bakterie Listeria monocy[...]

 Strona 1