Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard PĘCHERSKI"

Numeryczna symulacja doświadczalnych prób tłoczności wstępnie wyprężonych blach ze stali DC04


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej próby tłoczności wstępnie wyprężonej blachy ze stali DC04 o grubości 1 mm. Sy- mulacja obejmowała kolejno następujące etapy: wyprężanie blachy, odciążenie, wycięcie wykrojki z blachy wyprężonej oraz próbę wybrzu- szania półkulistym stemplem. Wyniki numeryczne porównano z wynikami doświadczalnymi. Uzyskana zgodność wyników wskazuje na prawidłowe działanie modelu numerycznego oraz możliwość wykorzystania go do dalszych badań teoretycznych. The paper presents the results of a numerical simulation of the drawability test carried out for a pre-stretched 1 mm thick DC04 steel sheet. Simulation consisted of the subsequent stages as follows: uniaxial stretching of the sheet, unloading and stress relaxation, cutting a blank out of the pre-stretched sheet and bulging the blank with a hemispherical punch. Numerical modelling has been verified by comparison of the simulation results with the experimental ones. Good concordance of the results indicates correct performance of the numerical model and possibility to use it in further theoretical studies. Słowa kluczowe: blacha wstępnie wyprężona, próby tłoczności, symulacja numeryczna Key words: pre-stretched sheet, drawability tests, numerical simulation.Wprowadzenie. Wstępne wyprężanie prowadzi do zmiany drogi odkształcenia materiału w procesie tłoczenia blach. Złożone, nieliniowe drogi odkształcenia materiału występują również w rzeczywistych, wielooperacyjnych procesach tłoczenia. Określenie tłoczności blachy przy zmianie drogi odkształcenia jest zatem zagadnieniem o dużym znaczeniu praktycznym. W praktyce inżynierskiej, tłoczność blach określa się za pomocą granicznej krzywej tłoczności (GKT), której wadą jest zależność odkształcenia granicznego od drogi odkształcenia [1]. Wpływ zmiany drogi odkształcenia na GKT jest wciąż przedmiotem intensywnych prac eksperymentalnych i teoretycznych [2]. Alternatywą odkształceniowej granicznej krzywej tłoczności jes[...]

MODELOWANIE STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ I WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE PIANEK CERAMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO INFILTRACJI CIEKŁYMI METALAMI


  Kompozyty metalowo-ceramiczne o strukturze infiltrowanej charakteryzują się unikatową przestrzenną strukturą wzajemnie przenikających się szkieletów fazy metalowej i fazy ceramicznej. Najczęstszym sposobem wytwarzania tego typu kompozytów jest infiltracja roztopionego metalu do porowatej kształtki ceramicznej. W niniejszej pracy zastosowano piankowe kształtki korundowe (α‐Al2O3), wytworzone nową metodą otrzymywania ceramiki porowatej, którą jest żelowanie spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams). W projektowaniu właściwości mechanicznych pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji roztopionymi metalami, a także w badaniach właściwości mechanicznych kompozytów w postaci pianki ceramicznej infiltrowanej metalem powstaje potrzeba odtworzenia struktury ceramicznego szkieletu kompozytu. W tym celu opracowano numeryczny model struktury piankowej odzwierciedlający jej rzeczywistą budowę, która charakteryzuje się rozrzutem wartości średnic komórek wokół wielkości średniej i występowaniem zwartych obszarów fazy polikrystalicznej w lukach między komórkami o kształcie kulistym. Porównano wyniki doświadczalne dla próby ściskania pianki korundowej z wynikami obliczeń symulacji numerycznej z zastosowaniem MES. W procesie infiltracji ciśnieniowej stopu AlMg5 do pianki korundowej uzyskano kompozyt metalowo‐ceramiczny (AlMg5/Al2O3) o strukturze infiltrowanej charakteryzujący się pełnym wypełnieniem komórek pianki przez metal i dobrym przyleganiem na granicy faz ceramika/metal. Słowa kluczowe: kompozyty metalowo‐ceramiczne, pianki ceramiczne, modelowanie, symulacja MES MODELING OF GEOMETRICAL STRUCTURE AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CERAMIC FOAMS FOR LIQUID METAL INFILTRATION More recently, interest has arisen in composites where both phases are continuous, resulting in an interpenetrating microstructure. One method to achieve such a microstructure is the infiltration of a molten metal into a porous ceramic body calle[...]

 Strona 1