Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Prof. dr hab. inż. Romana Ewa ŚLIWA"

Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania profili ze stopów aluminium


  W artykule przedstawiono propozycje modyfikacji wzorów analitycznych, pozwalających określić poziom siły kształtowania dla przypadku wyciskania profili o złożonej geometrii ze stopu aluminium 2024. Zaproponowana modyfikacja opiera się na wprowadzeniu do formuły analitycznej tzw. czynnika kształtu, dobranego odpowiednio do typu określonej grupy kształtowników. Uzyskane wyniki porównano z warto- ściami siły wyciskania otrzymanymi podczas badań eksperymentalnych, co pozwoliło na określenie wzorów oraz współczynników kształtu, które pozwalają najlepiej określić wartości sił wyciskania w rzeczywistym procesie. The paper presents the proposals of modification of analytic relationships which enable to asses extrusion load for case of complexity of the extrudate cross-section for 2024 aluminum alloy. The proposed modification is based on introducting “shape factor" to analytic relationship according to special selection for the defined groups of the shapes. The obtained results were compared with the values of the extrusion load received in the experimental work. Słowa kluczowe: wyciskanie profili, siła wyciskania, czynnik kształtu, stop 2024 Key words: extrusion of non-circular sections, extrusion load, shape factor, 2024 aluminum alloy.1. Wprowadzenie. W ostatnim dziesięcciioolleecciiuu oobb-- serwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na lekkie i wytrzymałe konstrukcje o dużej odporności na koro- żej ej ści ci zję. Szczególnymi materiałami predestynowanymi do tego celu są stopy aluminium do przeróbki plastycznej. Poprzez odpowiedni dobór ich składu chemicznego i sterowanie procesem przeróbki plastycznej uzysku- je się bardzo dobre właściwości mechaniczne, wsku- ę ściwości ciwości ści ci tek czego coraz częściej obserwuje się zastępowanie dotychczas stosowanych tradycyjnych materiałów stopami aluminium, zwłaszcza tam, gdzie istotne jest uzyskanie elementów jednocześnie lekkich i wytrzy- małych. Szeroki asortyment półfabrykatów z alumi[...]

 Strona 1