Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Emil Stańczyk"

Koncepcja wykorzystania ciepła odpadowego na przykładzie wybranych procesów technologicznych do wytwarzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacji


  W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące wytwarzania chłodu z udziałem agregatów absorpcyjnych. Omówiono sposób działania agregatów absorpcyjnych oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle. Zasadniczą część pracy stanowiło przedstawienie koncepcji wykorzystania ciepła odpadowego powstającego podczas procesu produkcji cementu w chłodniku klinkieru oraz podczas procesu spiekania i chłodzenia materiałów żelazonośnych w hucie surowcowej stali. Selected Examples of Technological Processes of Using Waste Heat in Generation of Chilled Water for Air Conditioning The paper presents basic issues concerning generation of cold using absorption chillers. The principle of operation of absorption chillers has been discussed along with the possibility of using them in industry. The principal part of the paper is devoted to the concept of using waste heat generated during the cement production process in a clinker cooler and during sintering and cooling of iron-bearing materials in ironworks.[...]

Wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu w procesie adsorpcji


  W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych. Omówiono sposób działania agregatów adsorpcyjnych. Podstawową część pracy stanowiły obliczenia teoretyczne opłacalności zastosowania nowoczesnej technologii bazującej na procesie adsorpcji do wytwarzania chłodu z ciepła przesyłanego miejską siecią ciepłowniczą. Słowa kluczowe: sieć ciepłownicza, energia chłodnicza, klimatyzacja, proces adsorpcji Use of network heat for production of cold air in the adsorption process This paper presents the capabilities of using network heat for the production of cold air for the purposes of air conditioning systems. The method of operation of adsorption units is also discussed. The primary part of the work is made up of theoretical calculations of the profitability of the application of new technology based on utilisation of the adsorption process for production of cold air from heat transferred through the municipal heat distribution network. Key words: district heating, cooling energy, air-conditioning, adsorption process.Wstęp Miejskie sieci ciepłownicze kojarzone są jako struktury połączonych rur o różnej średnicy, którymi przepływa woda gorąca od źródeł, np. od elektrociepłowni, ciepłowni czy zakładów termicznej utylizacji odpadów do odbiorców, czyli domów, sklepów, hal widowiskowo-sportowych czy innych obiektów budowlanych. Ciepło przesyłane rurociągami wykorzystywane jest do celów technologicznych, grzewczych czy komunalnych, a w niedługiej perspektywie czasowej również "być może" do celów chłodniczych. Jeszcze kilka lat temu stwierdzenie, że z gorącej wody można wytwarzać chłód w postaci wody lodowej mogło zostać odebrane jako coś z gatunku science fiction, lub w najlepszym przypadku jako ciekawostka naukowa. Dziś istnieją już technologie, które pozwalają na zamianę energii cieplnej w energię chłodniczą[...]

 Strona 1