Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Paweł PAWŁOWSKI"

Task rescheduling in application specific processors with built-in-self-repair facility and variable arithmetic accuracy

Czytaj za darmo! »

Nowadays many applications are implemented in high performance embedded systems often as single systems on chip (SoCs). If they run in portable systems also the power consumption and the chip area should be minimized, in order to increase the battery life and to decrease the costs. General purpose processors or even DSPs, which are often used in embedded systems, will not always be an adequa[...]

Algorithms and optimization methods for parallel processing in one-thread microcontroller based systems

Czytaj za darmo! »

Optimization of various, important, well predefined computation tasks is an important aspect of the art of digital signal processing. Unfortunately, because of a strong demand to put solutions as quickly as possible into market, many commercially available algorithms are not fully optimized. Short time to market (TTM) and desirable performance of the design are often reached much more by mea[...]

ACCINO 2 - a microprocessor measurement system with IMEMS accelerometers and gyroscope for testing road restraint systems

Czytaj za darmo! »

aCCino 2 is a microcontroller based measurement arrangement for testing road restraint systems with measurement and computation of: ASI (acceleration severity index), THIV (theoretical head impact velocity) and PHD (post-impact head deceleration). These parameters are needed to test and certify new road restraint systems in Europe according to PN-EN 1317- 1: 1998 [1] standard. Nowadays in Eu[...]

Wpływ komponentów sprzętowo-programowych na wydajność systemów automatycznej inspekcji wizyjnej

Czytaj za darmo! »

Inspekcja wizyjna, jako ważny element procesów automatyzacji produkcji komplikuje się wraz ze zwiększaniem złożoności i szybkości wytwarzania. Na przykładzie aplikacji przygotowanych w środowisku firmy National Instruments a realizujących zadania stosowane w inspekcjach wizyjnych wykazano, że na wydajność systemów automatycznej inspekcji wizyjnej ma wpływ nie tylko złożoność algorytmów i wydajność sprzętu, ale także szybkość działania środowiska uruchomieniowego, właściwa alokacja zadań i odpowiednie wykorzystanie zasobów. Abstract. Automated vision inspection, as an important stage of the process automation becomes more and more complicated, mainly because of the increasing of complexity and speed of production. The paper presents example machine vision inspections prepared in National Instruments software. The experiments have shown that the resulting performance of the inspection system affects not only the complexity of the algorithms and the hardware performance, but also the speed of the runtime environment, proper allocation of tasks, and utilization of the hardware resources. (Influence of hardware and software components on the performance of automated vision inspection). Słowa kluczowe: inspekcja wizyjna, przetwarzanie obrazów, NI LabVIEW, PXI. Keywords: vision inspection, image processing, NI LabVIEW, PXI. Wstęp Automatyzacja procesów produkcji bardzo często związana jest z inspekcją wizyjną. Wspomaganie pozycjonowania urządzeń, podzespołów, liczenie produktów, kontrola jakości to tylko wybrane zadania, które mogą być realizowane z wykorzystaniem sprzętu wizyjnego [1, 2, 3, 4]. Coraz większa złożoność procesów produkcyjnych, przy równoczesnym zwiększeniu szybkości wytwarzania i obróbki detali, a także, jak to ma miejsce w systemach elektronicznych, miniaturyzacji podzespołów, powoduje, że systemy wizyjne są coraz bardziej złożone [5, 6]. Wynikająca z zaawansowania aplikacji złożoność systemu wizyjnego przekłada się na koni[...]

Mobilny detektor kolorów dla osób niewidomych DOI:10.15199/13.2017.10.9


  Z problemem rozpoznawania kolorów niewidomi od lat radzą sobie na wiele sposobów. Często jednak, sprowadza się to do zapamiętania kolorystyki poszczególnych przedmiotów z informacji od osób trzecich, co sprawia że są mniej samodzielne w codziennym życiu. Po przeanalizowaniu rynku pod względem dokładności działania oraz prostoty obsługi dostępnych urządzeń rozpoznających kolory oraz przeprowadzeniu ankiety z osobami niewidomymi stwierdzono, że brakuje tego typu urządzeń dedykowanych dla osób niewidomych. Główną ideą prac stało się więc zaprojektowanie ergonomicznego, wygodnego i niedrogiego detektora kolorów do codziennego użytku oferującego kilka podstawowych funkcji. Podstawowym zadaniem detektora miało być rozpoznawanie kolorystyki powierzchni przedmiotów i odtwarzanie nazw kolorów przez wbudowany głośnik. Problem rozpoznawania kolorów przez osoby niewidome występuje np. przy doborze kolorów ubrań, czy sortowaniu ich do prania. Detektor miał być prosty w obsłudze i wygodny w użytkowaniu. Zdecydowano się na urządzenie zakładane w okolicy nadgarstka na pasku (jak typowy zegarek ręczny), które bada kolorystykę po zbliżeniu do przedmiotu. Dostępne urządzenia tego rodzaju najczęściej wyzwalają pomiar po naciśnięciu przycisku, należy je dodatkowo trzymać w ręku (co często utrudnia wykonywanie czynności), często nie są wystarczająco małe [1, 2]. Znane są także aplikacje rozpoznające kolory działające na urządzeniach typu smartphone, jednak posiadają Rys. 1. Mobilny detektor kolorów: (a) umieszczony na ładowarce bezprzewodowej, (b) założony na ręce Fig. 1. Mobile color detector: (a) placed on wireless charger, (b) installed on a wrist podobne wady, a ich używanie przez osoby niewidome byłoby bardzo utrudnione. Zaproponowany detektor o niewielkich gabarytach, noszony na nadgarstku umożliwia zachowanie swobody obu dłoni (rys. 1). Obudowę wykonano w technice druku 3D, działaniem urządzenia steruje mikrokontroler ATxmega128. O[...]

Detekcja i identyfikacja pieszych w obrazach termowizyjnych DOI:10.15199/13.2017.10.10


  Pomimo postępu w dziedzinie przetwarzania obrazów detekcja pieszych, czy ich identyfikacja nadal pozostaje wyzwaniem. Zadanie to dla ludzkiego oka i umysłu wydaje się intuicyjne i proste, jednakże dla maszyn nadal pozostaje trudne. Duża zmienność warunków takich jak oświetlenie, perspektywa, niestabilność otoczenia, a także szumy mogą powodować problemy i skutkować obniżeniem skuteczności systemów detekcji. Tanie i powszechnie stosowane systemy wizyjne rejestrujące obraz za pomocą kamer kolorowych są szczególnie podatne na różnice w oświetleniu, gdyż bezpośrednio przetwarzają wartości luminancji pikseli obrazu. Skuteczną metodą rozwiązania części z powyższych problemów jest termowizja, która pozwala na pracę w warunkach widzenia nocnego, a poprzez pracę w zakresie dalekiej podczerwieni pozostaje niewrażliwa na zmiany jasności w oświetlonym otoczeniu (rys. 1). Cecha ta jest szczególnie ważna w systemach dotyczących bezpieczeństwa, których niewłaściwe, albo mało skuteczne działanie może mieć tragiczny skutek. Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone (cieplne), którego moc zależy od temperatury danego obiektu. Każde ciało mające temperaturę większą niż 0 K Rys. 1. Zdjęcie tej samej sceny wykonane przez system Tetravision [8] w warunkach nocnych przy użyciu kamery pracującej w bliskiej podczerwieni (lewa strona) i kamery termowizyjnej (prawa strona) Fig. 1. Two images of one scene captured by Tetravision [8] system at night-time conditions: image captured by camera in near-infrared spectrum (left), image captured by thermal camera (right) 40 Elektronika 10/2017 emituje takie promieniowanie, ale w praktyce tylko obiekty mające inną (typowo wyższą) temperaturę niż otoczenie mogą być wyekstrahowane. Promieniowanie w zakresie dalekiej podczerwieni jest promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie 3-30 μm, jednakże do zastosowań detekcji pieszych, kamery termowizyjne często używają węższego pasma 8-14 &#[...]

Termowizyjna detekcja pieszych z użyciem segmentacji obrazu poprzez progowanie DOI:10.15199/13.2018.4.3


  Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego pojawiały się od samego początku motoryzacji. Jednym ważniejszych propozycji ostatnich lat w tej dziedzinie jest system samochodowego widzenia nocnego. Dzięki wczesnemu wykrywaniu pieszych kierowca ma więcej czasu na podjęcie decyzji. To przede wszystkim pomaga chronić pieszych, którzy nie mają żadnej ochrony w kontakcie z poruszającymi się pojazdami i dlatego stanowią oni znaczącą większość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Do wczesnego ostrzegania przed pieszymi potrzebna jest ich automatyczna detekcja. Realizowana jest ona poprzez analizę rejestrowanego obrazu. Technologicznie, rozwiązania można podzielić na następujące kategorie: klasyczne, z pojedynczą kamerą pracującą w zakresie światła widzialnego [17], stereowizyjne [18], z kamerą termowizyjną [1] oraz kombinacje wymienionych kategorii. Systemy wizyjne wykorzystujące kamery rejestrujące w zakresie światła widzialnego (380 nm do 780 nm długości fali) oraz tzw. bliskiej podczerwieni (w zakresie od ok. 700 nm do 1.1 μm długości fali [7]) mają ograniczoną możliwość pracy w warunkach nocnych i potrzebują dodatkowego oświetlenia. Z tego względu systemy te są nazywane systemami aktywnymi. W samochodowych systemach widzenia nocnego wykorzystywane są także kamery termowizyjne - tzw. systemy pasywne, które rejestrują promieniowanie cieplne w paśmie tzw. dalekiej podczerwieni (w zakresie od 3 μm do 30 μm długości fal [7]). Kamery wykorzystywane w systemach aktywnych pozwalają na rejestrację obrazu o wysokiej rozdzielczości i są znacząco tańsze niż kamery termowizyjne. Z drugiej strony, systemy pasywne oferują bardziej kontrastowy obraz, na którym piesi są jaśniejsi od otoczenia, ze względu na ich wyższą temperaturę w nocy. Ułatwia to ich wyodrębnienie z obrazu za pomocą technik segmentacji. Kamery termowizyjne posiadają także znacznie większy zasięg detekcji (typowo do ok. 300 m, w zastosowaniach spe[...]

Obliczenia równoległe z wykorzystaniem instrukcji wielozadaniowych w przetwarzaniu sygnałów

Czytaj za darmo! »

Możliwość zrównoleglenia operacji w algorytmach CPS (cyfrowego przetwarzania sygnałów) wynika z istotnych cech współczesnych procesorów sygnałowych DSP. Należy do nich zaliczyć m.in.: ● sprzętowy układ mnożący i długi akumulator, ● wielomagistralową architekturę harwardzką, ● pamięć wewnętrzną bez cykli oczekiwania (w tym podręczną pamięć kieszeniową), ● adresowanie[...]

Real-time procedures for automatic recognition of road signs

Czytaj za darmo! »

In our age of mass concentration of heavy traffic, road signs become a very important element of our everyday life. They are a kind of visual language for drivers as they can even represent current traffic circumstances, show dangers, and warn against difficult situations. In order to shorten the drivers’ reaction time to the information contained in a road sign, which can be of primary importance, a system for automatic and reliable road sign recognition in real time should nowadays be considered as an important drivers’ aid. By this means the road transportation may be revolutionized in near future due to a guarantee of efficient navigation and safety driving. However, realization of such system is still a challenge for signal/ information processing scientists an[...]

Operational amplifi er for switched capacitor systems realized in various CMOS technologies

Czytaj za darmo! »

Operational amplifi ers (OAs) belong to the most important building blocks of switched-capacitor (SC) signal processing systems e.g. analog fi nite impulse response (FIR) fi lters [1-4]. These elements have a direct infl uence on the crucial parameters of such fi lters i.e. power dissipation, sampling frequency, stop-band rejection, signal quality, as well as the chip area and the fabrication costs. SC FIR analog fi lters can be used in those applications that do not require a very high dynamic range, in which the stop-band rejection at the level of 30…60 dB is acceptable. In comparison to FIR fi lters implemented using other techniques (usually the digital ones), the SC analog fi lters offer a low chip area and relatively low power dissipation at relatively high data ra[...]

 Strona 1  Następna strona »