Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Hildebrand"

Przez Wisłę, przez Wartę - dwa nowe duże mosty w Polsce

Czytaj za darmo! »

We wschodniej części Wielkopolski budowany jest kilkukilometrowy odcinek drogi krajowej nr 25, z mostem przez Wartę, a nad Wisłą, w Puławach wznoszony jest most w ciągu obwodnicy miasta, stanowiącej docelowo odcinek drogi ekspresowej nr 12. Pierwsze przedsięwzięcie stanowi nowy przebieg drogi krajowej (Oleśnica - Konin - Bydgoszcz - Bobolice) w Koninie, od ul. Europejskiej do ul. Kleczewski[...]

System stałej kontroli stanu dużych obiektów mostowych

Czytaj za darmo! »

Nowo budowane obiekty mostowe w Polsce (fotografia 1) to konstrukcje skomplikowane, zaawansowane technicznie, smukłe (sprawiają wrażenie lekkich), śmiałe, a nawet fascynujące. Niektóre z nich mają przęsła o rozpiętości paru setek metrów. Ustroje nośne mostów o największych rozpiętościach są zawieszone na cięgnach zwanych kablami lub wantami. Obiekty takie podlegają swoistym prawom wynikając[...]

Remont Hali Stulecia we Wrocławiu


  Autorem ukształtowania Hali Stulecia upamiętniającej zwycięstwo Prus nad Napoleonem z 1813 r. był miejski architekt WrocławiaMax Berg, natomiast rozwiązanie zagadnień konstrukcyjnych i technicznych jest dziełem Guntera Trauera i prof. Willego Gehlera. Na poczatku XXw. hala była nadzwyczajnymosiągnięciem inżynierskim w dziedzinie ustrojów kopułowych. Jej średnica wewnętrzna w świetle wynosi 65 m, a wysokość od poziomu terenu dowierzchołka kopuły przekracza 42 m. Ustrój nośny wykonany jest z betonu zbrojonego. Kopuła nie jest konstrukcją sklepioną, jakmiało tomiejsce w czasach starożytnych i średniowiecznych, lecz układem żebrowym. W układzie konstrukcyjnym wyróżnia się część dolną wysokości ok. 20 m, na planie koła z czterema absydami oraz część górną - kopułę żebrową spoczywającą na łożyskach. Część dolna w poziomie terenu otoczona jest wieńcem korytarzy i innych pomieszczeń. Największy wymiar budowli w planie (w przybliżeniu oś wschód - zachód) przekracza 150 m. Hala Stulecia bez większych zniszczeń przetrwała czas przekształcenia Wrocławia w Festung Breslau (od lutego do maja 1945 r.). Po drugiej wojnie światowej nazwę budowli zmieniono na Hala Ludowa, a od kilku lat używana jest historyczna nazwa Hala Stulecia. Ze względu na pionierski charakter obiektu w dziedzinie stosowania betonu zbrojoneg[...]

Wczesne uszkodzenia obiektów mostowych DOI:10.15199/33.2015.07.17


  W artykule omówiono problemy dotyczące wczesnych uszkodzeń nowych konstrukcjimostowych, pojawiających się w pierwszych 5 latach ich użytkowania. Przedstawiono najczęstsze rodzaje uszkodzeń elementów nośnych przęseł i podpór oraz wyposażenia. Szczegółowe rodzaje defektów podano w odniesieniu do poszczególnych elementówkonstrukcyjnych oraz ich materiału. Zwrócono również uwagę na potencjalne scenariusze rozwoju awarii konstrukcji związane z rodzajami uszkodzeń, wskazując zarówno ich przyczyny, jak i skutki. Słowa kluczowe: most, wyposażenie, uszkodzenie, awaria.konstrukcji 1) PolitechnikaWrocławska,WydziałBudownictwa *) Autor do korespondencji: e-mail: tomasz.kaminski@pwr.edu.pl Wczesne uszkodzenia obiektów mostowych Early defects of bridge structures dr inż. Tomasz Kamiński1) dr inż. Maciej Hildebrand1) Streszczenie.Wartykule omówiono problemy dotyczące wczesnych uszkodzeń nowych konstrukcjimostowych, pojawiających się w pierwszych 5 latach ich użytkowania. Przedstawiono najczęstsze rodzaje uszkodzeń elementów nośnych przęseł i podpór oraz wyposażenia. Szczegółowe rodzaje defektów podano w odniesieniu do poszczególnych elementówkonstrukcyjnych oraz ich materiału. Zwrócono również uwagę na potencjalne scenariusze rozwoju awarii konstrukcji związane z rodzajami uszkodzeń, wskazują[...]

Ocena stanu technicznego dużych mostów stalowych na podstawie przeglądów szczegółowych DOI:10.15199/33.2015.10.22


  W artykule zaprezentowano wyniki szczegółowej kontroli stanu technicznego dużych stalowychmostówprzezWisłę w Płocku - mostu Legionów Józefa Piłsudskiego z 1938 r. oraz mostu Solidarności z 2007 r. Przedstawionowybrane uszkodzenia elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia obu obiektów mostowych, jak również sformułowano ogólnewnioski i zalecenia związane z utrzymaniem dużych mostów rzecznych. Słowa kluczowe: most stalowy, utrzymanie, uszkodzenie.Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych regulowana jest nie tylko w Prawie budowlanym [1], ale także w innych dokumentach.Wodniesieniu do obiektów mostowych należących do sieci dróg krajowych i autostrad szczegółowe zapisy znajdują się w instrukcjach [2] i zaleceniach [3, 4]. Należy dodać, że procedurom kontrolnym podlegają też obiekty należące do sieci dróg administrowanych przez zarządy miejskie, wojewódzkie lub inne. Pogłębiona kontrola stanu technicznego obiektu mostowego ma miejsce podczas tzw. przeglądu szczegółowego odbywającego się co pięć lat. Celem przeglądu jest sprawdzenie i udokumentowanie stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu, stwierdzenie uszkodzeń, które powinny być naprawione w ramach remontu oraz ewentualnie określenie potrzeby zmiany cech użytkowych budowli przez jego przebudowę. Podczas prowadzenia przeglądu dokonywane są szczegółowe oględziny, a także mogą być prowadzone prace pomiarowe i wybrane badania elementów obiektu z użyciem przyrządów i aparatury. Rejestrowane są istotne uszkodzenia, przede wszystkim te, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, budowli lub też mogą ograniczyć trwałość obiektu i negatywnie zmieniają jej estetykę. Szczególnie ważne są przeglądy dużych mostów rzecznych z uwagi na ich znaczenie gospodarcze, komunikacyjne lub strategiczne. W 2014 r. przeglądom szczegółowym poddano oba stalowe mosty przez Wisłę w Płocku [7, 8], tj. "stary" most kratownicowy z 1938 r. oraz nowy - z częścią podwieszoną z 2007[...]

 Strona 1