Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław KUCHARSKI"

Ocena trwałości rozcieńczonych emulsji O/W metodą spektroskopową

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano spektroskopową metodę oceny trwałości rozcieńczonych emulsji typu O/W, wykorzystywanych przede wszystkim jako formy użytkowe środków ochrony roślin w warunkach polowych. Stosując ksylen jako fazę olejową, sprawdzono trwałość emulsji zawierających 0,2%, 2% lub 50% fazy olejowej dla 14 handlowych emulgatorów. Stwierdzono, że emulgatory tworzące trwałe emulsje stężone są również [...]

Substancje powierzchniowo czynne w formulacjach pestycydowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono rolę, jaką odgrywają surfaktanty w formulacjach pestycydowych i ich formach roboczych. Zwrócono uwagę na strukturę surfaktantów i jej wpływ na zdolność do agregacji koloidalnej, decydującej w dużej mierze o aktywności powierzchniowej i właściwościach użytkowych związku. Na podstawie danych patentowych przedstawiono typy surfaktantów, które można wykorzystać w formulacjach. Spotykane w handlu formulacje pestycydowe są układami złożonymi, zawierającymi oprócz właściwej substancji biologicznie aktywnej, której udział może dochodzić do 50 ч- 80%, również inne składniki: nośniki, wypełniacze, substancje zagęszczające, czynniki chelatujące, zwilżacze, dyspergatory, emulgatory, środki przeciwpianowe, a niekiedy środki pianotwórcze. Ostatnio pięć grup składników (nie wszystkie jednak środki przeciwpianowe) należy do klasy substancji powierzchniowo czynnych, czyli surfaktantów (tenzydów). Większość pestycydów jest sprzedawana w postaci koncentratów mieszających się z wodą lub w niej rozpuszczalnych. Otrzymywane roztwory i zawiesiny robocze o odpowiednim stężeniu substancji aktywnej są wykorzystywane bezpośrednio do opryskiwania i zraszania (tab. 1). Dodatek surfaktantów jest niezbędny dla uzyskania zarówno samej formulacji, jak i jej formy roboczej. Surfaktant warunkuje m.in. zwilżanie powierzchni stałej pestycydu i nośnika, zdyspergowanie ich w wodzie i nadanie zawiesinie o określonym stopniu rozproszenia odpowiedniej trwałości. Zapewnia również stabilizację określonego typu emulsji i wielkości cząstek fazy rozproszonej - zapobiega zbrylaniu się proszku itp. Tabela 1. Postać fizyczna najważniejszych formulacji pestycydów i ich form roboczych0 Typ formulacji Postać przed rozcieńczeniem wodą Postać po rozcieńczeniu wodą Roztwór emulgujący roztwór rzeczywisty emulsja O/W Roztwór wodny roztwór rzeczywisty roztwór rzeczywisty Proszek zawiesinowy proszek zawiesina (suspensja) Proszek rozpuszczalny proszek roztwór rzeczywi[...]

Analiza zmian pseudosprężystych własności stopu NiTi z pamięcią kształtu spowodowanych implantacją jonową

Czytaj za darmo! »

Stopy z pamięcią kształtu należą do nowej generacji materiałów, wykazujących niekonwencjonalne własności - efekt pamięci kształtu (EPK) i pseudosprężystość [1]. W ostatnich latach potwierdzono opinię, że stopy NiTi należą do grupy najlepszych materiałów z pamięcią kształtu [2]. Pomimo braku zadowalających teoretycznych modeli ich zachowania, mają największe komercyjne znaczenie [3, 4]. Wprawdzie istota i mechanizm efektu pamięci kształtu, a także zjawiska pseudosprężystości, jak również technologia produkcji NiTi wydają się być znane i zrozumiane, materiał ten jest nadal przedmiotem intensywnych badań [5]. Ponadto, przy szerokim wykorzystaniu stopów NiTi (implanty, stenty, druty ortodontyczne, instrumenty chirurgiczne i dentystyczne, czynniki robocze w silnikach Iwanagi, Tobush[...]

Lokalny efekt pamięci kształtu w stopie NiTi przed i po implantacji jonowej

Czytaj za darmo! »

Badania naukowe ostatniej dekady świadczą o nieustającym zainteresowaniu stopami z pamięcią kształtu (SMA - Shape Memory Alloy), jak również o tym, że nie zostały jeszcze w pełni poznane i wyjaśnione zjawiska i procesy w nich zachodzące [1÷3]. Ze wzgldu na unikatowe własności stopy z osnową NiTi są zaliczane do nowej generacji materiałów. Pomimo braku zadowalających teoretycznych modeli ich zachowania, należą do grupy najlepszych materiałów z pamięcią kształtu i mają dzisiaj znaczenie komercyjne jako implanty, stenty, łuki ortodontyczne, czynniki robocze w silnikach Iwanagi’ego, Tobushi’ego, siłowniki, filtry blokujące skrzepy krwi, klamry ortopedyczne, elementy mikronarzędzi w chirurgii małoinwazyjnej i aparatury medycznej, a także stosowane w protetyce i robotyce medycznej aktywatory [4÷6]. Wykorzystanie SMA ma jednak pewne ograniczenia. Szczególnie w przypadkach, gdy elementy konstrukcyjne i akcesoria medyczne są stosowane w warunkach obciążeń termocyklicznych czy tarcia. Wymagania stawiane materiałom SMA ze względu na ich wykorzystanie to między innymi wzrost biozgodności, odporności na korozję (w tym biologiczną, co oznacza wyeliminowanie szkodliwych dla organizmu zjawisk przechodzenia składników stopu do tkanek), zwiększenie odporności na zużycie i zmęczenie. Duża zawartość niklu (stop NiTi jest stopem równoatomowym), będącego metalem alergio- i kancerogennym, wzbudza obawy lekarzy przed stosowaniem implantów z tych stopów [3, 6]. Sprawia to, że problem wytwarzania na ich powierzchni specjalistycznej warstwy, która może poprawić własności eksploatacyjne stopu NiTi, staje się szczególnie ważny. Takie możliwości dają metody inżynierii powierzchni modyfikujące obszary przypowierzchniowe, na przykład zwiększenie twardości, modułu sprężystości, odporności na zużycie i korozję itp. [7, 8]. Stosowana metoda powinna zapewnić poprawę własności w strefie przypowierzchniowej materiału SMA przy jednoczesnym zachowaniu e[...]

 Strona 1