Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta Tomczyńska-Mleko"

Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Part 2. Adhesion properties Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. II. Właściwości adhezyjne DOI:10.15199/62.2016.11.19


  Wollastonit-filled starch films were modified by addn. of arabic gum (8-16%) and studied for contact angle (oil and water) and surface free energy (ethylene glycol and CH2I2). An increase in hydrophobicity of the film and the decrease of a surface free energy were obsd. Oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na zwilżalność powierzchni folii polimerowych wytworzonych ze skrobi oraz napełnionych wollastonitem. Miarą adhezyjności powierzchni otrzymanych filmów były kąty zwilżania dla wody oraz oleju a także wartości swobodnej energii powierzchniowej i jej składowych. Stwierdzono istotny wpływ gumy arabskiej na hydrofobowość folii oraz zmniejszenie się ich swobodnej energii powierzchniowej, zwłaszcza składowej polarnej. We wcześniejszej pracy oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na właściwości mechaniczne folii polimerowych wytworzonych ze skrobi oraz napełnionych wollastonitem1). Oprócz pożądanych właściwości wytrzymałościowych folie biopolimerowe muszą charakteryzować się określonymi cechami powierzchniowymi. W przypadku zastosowania folii jako opakowania zabezpieczającego owoce lub warzywa przed wyschnięciem musi ona stanowić odpowiednią barierę do przenikania przez nią płynów i gazów, w tym wody i olejów. W związku z tym pożądane jest, aby charakteryzowała się ona jak największą hydrofobowością. Nadmierna hydrofilowość opakowań żywności może być przeszkodą w regulowaniu ich wodochłonności, co może ułatwiać migrację wody podczas przechowania produktów spożywczych2). Jednym z głównych czynników decydującym o właściwościach adhezyjnych folii jest dobór plastyfikatora2-4). Jego obecność gwarantuje, że skrobia podgrzewana podczas przygotowywania folii nie ulega degradacji a żelatynizacji. Do najczęściej stosowanych plastyfikatorów należy glicerol, jednak jego wodorotlenkowa struktura sprawia, że jako plastyfikator wykazuje on silnie hydrofilowy charakter i skłonność do wiązania wody, co nie zawsze p[...]

Rheological properties of wastes from conversion of rapeseed oil to biofuel Właściwości reologiczne odpadów z produkcji biopaliw z oleju rzepakowego DOI:10.15199/62.2016.11.20


  Rheol. properties of the selected biofuel wastes (distilled glycerol, technical grade glycerol and org. matter-contg. non-glycerol fraction from rapeseed oil) were detd. at 20-90°C both during heating and cooling and compared with com. glycerol. Activation energies were also detd. The distilled glycerol showed the lowest content of moisture and impurities. Przedstawiono wyniki badań reologicznych wybranych odpadów z produkcji biopaliw na bazie rzepaku. Testowano glicerol destylowany, glicerol techniczny oraz frakcję zawierającą inne niż glicerol związki organiczne. Wyniki (współczynnik lepkości, gęstość, aktywność wody) porównano z parametrami określonymi dla komercyjnego glicerolu dostępnego na rynku. Badania reologiczne przeprowadzono przy użyciu reometru oscylacyjnego w zakresie temp. 20-90°C zarówno podczas ogrzewania, jak i schładzania cieczy. Wyznaczono energie aktywacji. Wykazano wpływ typu odpadu na jego lepkość dynamiczną. Stwierdzono niską zawartość wody i zanieczyszczeń w glicerolu destylowanym, końcowym produkcie oczyszczania odpadów. Jednym z problemów przemysłu biopaliw jest powstawanie wielu odpadów produkcyjnych. Poszukuje się metod ich zagospo-darowania lub nowych zastosowań. Procesy technologiczne wymagają jednak dostarczenia półproduktów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i parametrach. Powstający w wyniku produkcji biopaliw glicerol oczyszczony (destylowany) znalazł już wiele zastosowań. Używany jest on głównie do zastosowań technicznych (płyny eksploatacyjne, farby, lakiery, rozpuszczalniki) lub w chemii gospodarczej. Oczyszczony glicerol używany jest jako substrat do syntezy chemicznej, w produkcji materiałów wybuchowych1-4), jako produkt do biokonwersji4-6), substrat dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Może też służyć do wytwarzania surfaktantów7-9), produkcji opakowań biodegradowalnych10), znalazł zastosowanie w chłodnictwie11) a także jako nośnik substancji do celów medycznych oraz wy[...]

 Strona 1