Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław DORS"

Microwave discharge generator operated at high gas flow rate

Czytaj za darmo! »

In this paper, atmospheric pressure microwave discharge generator used for producing the non-thermal plasmas for gas treatment (e.g. reforming of hydrocarbons to produce hydrogen) is presented. New type of microwave discharge generator (MDG), i.e. a waveguide-based (nozzleless) cylinder-type MDG is described. The important advantages of the presented MDG are stable operation in various gases at [...]

Production of hydrogen via methane conversion using microwave plasma source with CO2 or CH4 swirl

Czytaj za darmo! »

In this paper, results of hydrogen production via methane conversion in the atmospheric pressure microwave plasma with CO2 or CH4 swirl are presented. A waveguide-based nozzleless cylinder-type microwave plasma source (MPS) with gas swirl was used to convert methane into hydrogen. The plasma generation was stabilized by a gas swirl having a flow rate of 50 l/min (when CO2 was used) or 87.5 l/min (when CH4 was used). The methane flow rate was 175 l/min or 87.5 l/min. The absorbed microwave power was varied in the range 1500-5000 W. The methane conversion degree and the energetic hydrogen mass yield were highest when methane was used as swirl and was 99.88% and 577 g [H2] per kWh of microwave energy absorbed by the plasma, respectively. These parameters are better than our previous resu[...]

Spark discharge in water for bacteria inactivation

Czytaj za darmo! »

In this paper an investigation of spark plasma discharge in water for bacteria inactivation is presented. To optimize the river water treatment with our reactor, we first found the best parameters of the discharge. This was done through methylene blue dye decoloration. The efficiency of the bacteria inactivation was: for microorganisms growing at 360C - 80 %, for microorganisms growing at 220C - 80 %, for total Coli bacteria - 80 %, for E.Coli bacteria - 100 %. Streszczenie. Praca dotyczy zastosowania wyładowania iskrowego do inaktywacji bakterii w wodzie. Optymalne parametry wyładowania ustalono wcześniej na podstawie efektywności odbarwiania błękitu metylowego. Wydajność iskrowego wyładowania do oczyszczania wody była następująca: dla mikroorganizmów wyhodowanych w 360C - 80%, dla mikroorganizmów wyhodowanych w 220C - 90%, dla wszystkich bakterii Coli - 80%, dla bakterii E.Coli - 100%. (Zastosowanie wyładowania iskrowego do inaktywacji bakterii w wodzie). Keywords: plasma water treatment, water purification, disinfection, water cleaning, spark discharge. Słowa kluczowe: plazmowe oczyszczanie wody, oczyszczanie wody, dezynfekcja, wyładowanie iskrowe. Introduction In spite of extensive investigations in many laboratories, there is still not enough data on surface water (rivers, lakes) purification by the electrohydraulic discharges [1-4]. Electrohydraulic discharges in water cause the destruction and inactivation of viruses, yeast, and bacteria. It is generally assumed that the mechanism responsible for killing microorganisms through electrohydraulic discharges involves an electric field, shock wave, UV radiation and radical reactions [5]. The destruction of microorganism depends on the microorganism cell structure. It is different for each bacteria species and depends also on the mode of electrohydraulic discharge [6]. In the case of the corona discharge, E.[...]

Low-temperature microwave microplasma for bio-decontamination

Czytaj za darmo! »

This paper presents results of the investigations of an atmospheric pressure Ar and Ar/O2 microwave (2.45 GHz) microplasmas which can be used in the biomedical applications. The microplasma in the form of a column was generated using a simple, coaxial microwave microplasma source (MMS). The gas temperature at the microplasma tip was as low as about 300 K. This makes the microwave microplasma suitable for many applications, including bio-medical. Preliminary test with Escherichia coli K-25 indicated antibacterial effect of Ar and Ar/O2 microplasmas. Streszczenie. Prezentowana mikrofalowa (2,45 GHz) mikroplazma Ar oraz Ar/O2 może znaleźć zastosowanie w medycynie, np. przy dezynfekcji. Mikroplazmę w kształcie kolumny wytwarza prostej konstrukcji, współosiowy mikrofalowy generator mikroplazmy. Temperatura na szczycie kolumny mikroplazmy jest niska, rzędu 300 K. To czyni mikroplazmę użyteczną do zastosowań w medycynie. Wstępne testy z użyciem bakterii Escherichia coli K-25 wskazują na antybakteryjne działanie mikroplazmy Ar i Ar/O2. (Niskotemperaturowa mikrofalowa mikroplazma do biodekontaminacji). Keywords: plasma sources, microwave discharges, tuning characteristics, gas processing. Słowa kluczowe: generatory plazmy, wyładowania mikrofalowe, charakterystyki strojenia, obróbka gazów. Introduction The interest in the atmospheric pressure low-temperature microplasmas is growing because of many merits of such a microplasma: small size (from μm to several mm), portability of the source, easy to use, low investment and operation costs. The microplasmas can be used for microwelding and surface modification, as a light sources, and in atomic spectroscopy systems. Also there is interest in the microplasmas used in the biomedical applications such as sterilization of medical instruments, high-precision surgery, cells treatment and deactivation of bacteria and viruses [1-7]. Sterilization is a physical or chemical process that impairs or elim[...]

Microwave plasma module for destruction of oil slicks

Czytaj za darmo! »

Design of mobile device for oil slicks destruction on the sea using microwave plasma is presented. Microwave plasma was formed in nitrogen flowing with a rate of 10 L/min. Such plasma causes evaporation and partial oxidation of oil separated from water. In the next step gaseous hydrocarbons are fully oxidized in a reactor of dielectric barrier discharge. Streszczenie. Przedstawiono projekt pływającego urządzenia do niszczenia plam ropopochodnych na powierzchni morza za pomocą plazmy mikrofalowej. Plazma mikrofalowa jest generowana w azocie przepływającym z natężeniem 10 dm3/min. Plazma powoduje odparowanie i częściowe utlenienie składników ropopochodnych oddzielonych wcześniej od wody w separatorze. W kolejnym etapie następuje całkowite utlenienie gazowych węglowodorów w reaktorze wyładowania barierowego. (Moduł plazmy mikrofalowej do niszczenia plam ropy). Keywords: plasma, microwave discharges, oil slicks. Słowa kluczowe: plazma, wyładowania mikrofalowe, wycieki ropy. Introduction During the last decade shipping has steadily increased, reflecting intensifying co-operation and economic prosperity around the Baltic Sea region. An average of 2,000 ships are at sea each day, including 200 tankers carrying oil or other potentially harmful products. It is estimated that the transportation of goods by sea will double by 2017 in the Baltic region. General cargo and container traffic is expected to triple, and oil transportation may increase by 40%. The expansion and construction of oil terminals on the shores of the Gulf of Finland and regional economic growth may lead to even [...]

Schemat zastępczy i charakterystyki elektrodynamiczne mikrofalowego aplikatora plazmowego typu rezonator wnękowy

Czytaj za darmo! »

Mikrofalowe aplikatory plazmowe wykorzystuje się między innymi do obróbki gazów, w tym do produkcji wodoru poprzez reforming węglowodorów. Omówiony aplikator plazmowy pracuje przy częstotliwości 2,45 GHz. Wyładowanie mikrofalowe powstaje w tym aplikatorze pod ciśnieniem atmosferycznym. Głównym elementem konstrukcyjnym aplikatora jest falowód o obniżonej wysokości, w którym zamontowano dwie elektrody w postaci prętów. Dość dobra zgodność wyników obliczeń charakterystyk strojenia z wynikami pomiarów świadczy o tym, że mimo pewnych ograniczeń w stosowaniu schematów zastępczych o stałych skupionych są one przydatne w praktyce. Abstract. We present equivalent circuit of existing cavity-resonant type microwave plasma applicator. The applicator can be used for conversion of hydrocarbons into hydrogen. It operates at atmospheric pressure and frequency of 2.45 GHz. The discussed applicator construction is based on ideas described in US patent applications. There are two electrodes mounted in reduced height waveguide. The equivalent circuit includes formulas which allow to calculate tuning characteristics of discussed cavity-resonant-type microwave applicator. The calculated tuning characteristics are very similar to those obtained from an experiment. (Equivalent circuit of existing cavity-resonant type microwave plasma applicator) Słowa kluczowe: aplikator plazmowy, plazma mikrofalowa, wyładowanie mikrofalowe, produkcja wodoru, schemat zastępczy. Keywords: plasma applicator, microwave plasma, microwave discharges, hydrogen production, equivalent circuit. Wprowadzenie W niniejszym artykule przedstawiono elektryczny schemat zastępczy o stałych skupionych mikrofalowego aplikatora plazmowego typu rezonator wnękowy zasilanego falowodem WR 340. Omawiany aplikator, którego konstrukcja powstała na podstawie zgłoszeń patentowych [1, 2] może być stosowany do produkcji wodoru poprzez reforming węglowodorów jak w [3]. Istotnym problemem jest stopień dokładn[...]

Hydrogen production by dry reforming of kerosene using microwave plasma DOI:10.15199/48.2016.08.11

Czytaj za darmo! »

This paper presents results of study of dry reforming of kerosene using a microwave plasma. The plasma was generated in waveguide supplied metal-cylinder-based nozzleless microwave plasma source (MPS) operated at 915 MHz. The rotational temperature of heavy species (assumed to be close to gas temperature) was up to 5500 K (for plasma without kerosene). The hydrogen production rate was up to 470 NL[H2]/h and the energy efficiency was 89.5 NL[H2] per kWh of absorbed microwave. Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki badań suchego reformingu nafty w plazmie mikrofalowej (915 MHz). Temperatura rotacyjna cząstek ciężkich (przyjmowana jako zbliżona do temperatury gazu) wynosiła do 5500 K (dla plazmy bez dodatku nafty). Uzyskana wydajność produkcji wodoru wynosiła do 470 NL [H2]/h, natomiast efektywność energetyczna do 89,5 NL [H2] na kWh zaabsorbowanej energii mikrofal. (Produkcja wodoru na drodze suchego reformingu nafty w plazmie mikrofalowej). Keywords: microwave plasma, hydrogen production, kerosene dry reforming. Słowa kluczowe: plazma mikrofalowa, produkcja wodoru, suchy reforming nafty. Introduction The greenhouse effect from CO2 emissions exhorts searching of new energy sources meeting the requirements of being environment-friendly. Hydrogen which has a high heating value per unit mass (120 kJ/g) and does not produce CO2 in its combustion is a promising future energy carrier. Hydrogen is produced by many methods [1]. The conventional technologies of hydrogen production like coal gasification, hydrocarbon reforming and water electrolysis are well developed. Large scale catalytic hydrogen production has been successfully operating in industry for many decades. Currently it is the most developed and economical technique for hydrogen production. Alternative plasma technologies are very promising for hydrogen production using hydrocarbons conversions. Plasma ensures high chemical reactivity environment allowing to avoid expensive an[...]

 Strona 1