Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Szala"

O organizacjach technicznych stowarzyszonych z Europejską Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów - FEANI (cz. 2) DOI:


  Założycielka firmy TLB (Tłumaczenia i Logistyka dla Biznesu), doktorantka studiów zaocznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Światowej Historii w Państwowym Uniwersytecie im. M. Łobaczewskiego w Niżnym Nowogrodzie.Aby działać, trzeba mieć jako minimum wizję, plan działania, partnerów i instrumenty finansowe. Wyraźnie jest widoczna współpraca rządu, agencji zewnętrznych, organizacji naukowo-technicznych, biznesu. Jednym z departamentów rządu Wielkiej Brytanii, który jest silnie zaangażowany w dostarczanie funduszy dla zewnętrznych publicznych agencji prowadzących działalność na rzecz rozwoju techniki i innowacyjności jest Department for Business, Innovation and Skills (BIS). Na stronach gov.uk można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat, m.in. przewodnik po funduszach dostępnych dla badań naukowych i rozwoju [19], dostępnych typach wsparcia finansowego dla biznesu ( np. ok. 200 rodzajów grantów) [20]. . W sumie 186 dokumentów (na dzień 18 sierpnia 2015 r.) wyfiltrowanych według kryterium BIS/Science & Innovation . Jedna z niezależnych agencji publicznych finansowanych przez BIS i działająca na rzecz innowacji UK Innovate [21] (w 7 Europejskim Programie Ramowym - Te[...]

Królestwo Danii w FEANI - działalność międzynarodowa DOI:


  Polska ma ograniczoną możliwość kształtowania własnej międzynarodowej polityki zagranicznej w ramach EU. Dany artykuł przedstawia metodę działania najmniejszego państwa nordyckiego z Regionu Morza Bałtyckiego, podejścia głównej organizacji inżynierskiej reprezentującej Danię w FEANI, w jaki sposób jest kreowana innowacyjna gospodarka, promowane kształcenie obecnych i przyszłych inżynierów własnych i zagranicznych w ramach istniejących struktur, badań naukowych, współpracy z sektorem biznesu i możliwościami finansowania projektów; jak wykorzystuje się nowoczesne narzędzia komunikacji, formy dialogu ze społeczeństwem oraz metodologiczne podejście projektowe. Na podstawie źródeł internetowych pokazano zaangażowanie międzynarodowe, kulturę biznesową, które sprzyjają tworzeniu międzynarodowych projektów z wykorzystaniem dostępnych funduszy, obecnych systemów politycznych, porozumień międzynarodowych, instytucji międzynarodowych, koncepcji zarządzania wielopoziomowego i aktywnego poparcia społeczeństwa. Słowa kluczowe: Rada Państw Morza Bałtyckiego, Region Morza Bałtyckiego, Euroregiony, IDA, Europejskie Źródło Spalacyjne, Program Uniwersytet Bałtycki.Prezentację członkostwa w FEANI krajów skandynawskich autor opracowania proponuje prześledzić na przykładzie Danii. Królestwo Danii jest najmniejszym z państw nordyckich i tak samo jak Polska należy do Re[...]

Republika Austrii w FEANI - postrzeganie Polski DOI:


  Polska ma ograniczoną możliwość kształtowania własnej międzynarodowej polityki zagranicznej w ramach EU. Dany artykuł przedstawia reprezentację Republiki Austrii w FEANI oraz rolę Wiednia w zarządzaniu transnarodowym programem Interreg Europa Środkowa w obecnej perspektywie finansowej EU, postrzeganie miejsca i znaczenia Polski oraz wybór nowoczesnych narzędzi komunikacji dla realizacji obranych strategii. Na podstawie źródeł internetowych pokazano zaangażowanie międzynarodowe i kulturę biznesową, które sprzyjają tworzeniu międzynarodowych projektów z wykorzystaniem dostępnych funduszy, obecnych systemów politycznych, porozumień międzynarodowych, instytucji międzynarodowych, koncepcji zarządzania wielopoziomowego i aktywnego poparcia społeczeństwa. Słowa kluczowe: Europejska Współpraca Terytorialna, Transnarodowy Program Europa Środkowa, Strategia Unii Europejskiej dla Dunaju,Abstract: Poland has limited possibility to develop own international policy independently within the EU. The essay is aimed to present the Republic of Austria in FEANI and the role of Vienna as the entity managing the Interreg Central Europe program in the current financial perspective of the UE. One can also see how Poland is seen in the communication tools selected by the leading Austrian technical organisation which promotes its own national interests. The author undertakes internet-based study to reveal international involvement and business culture that contribute to setting-up multinational projects using innovation funds , existing political systems, international agreements and institutions, principle of multi- -level governance and common support of the public. Key words: European Territorial Cooperatio[...]

Konfederacja Szwajcarska w FEANI - profil działalności DOI:


  Polska posiada ograniczoną możliwość kształtowania własnej międzynarodowej polityki zagranicznej w ramach EU. Dany artykuł przedstawia reprezentację Konfederacji Szwajcarskiej w FEANI oraz rolę demokracji bezpośredniej jako czynnika kształtującego kulturę biznesową oraz pozycjonowanie państwa w strukturach międzynarodowych. Umowy bilateralne dotyczą płaszczyzny techniczno-gospodarczej w stosunkach z państwami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi. Na podstawie źródeł internetowych pokazano zaangażowanie polityczne, kulturę biznesową , które sprzyjają ekspansji i współpracy międzynarodowej, uczestniczeniu i finansowaniu projektów o znaczeniu strategicznym dla wybranych regionów i świata w ramach istniejących systemów politycznych, porozumień międzynarodowych, instytucji międzynarodowych , koncepcji zarządzania wielopoziomowego i aktywnego poparcia społeczeństwa. Słowa kluczowe: Szwajcarski Grant Blokowy, Konwencja Karpacka, Demokracja bezpośrednia, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Światowe Forum Ekonomiczne.Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska , jest państwem federacyjnym, związkiem 26 kantonów o statusie państw , gdzie występuje bardzo cenna i rzadka forma demokracji bezpośredniej, referendum jest powszechnie stosowane, aby zmienić/ustanowić prawo, nie ma de facto Trybunału Konstytucyjnego, a zasada subsydiarności polegająca na dążeniu do wykonywania zadań państwa na możliwie najniższym szczeblu jest obowiązująca i występuje w praktyce nierzadko jako synergia władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Ten niewielki kraj o bardzo mocnych parametrach finansowo- -ekonomicznych posiada silną tradycję historyczną do zachowania neutralności szczególnie w zakresie uczestniczenia w sojuszach militarnych i politycznych. Wielokulturowa ludność Szwajcarii nie stanowi jedności ani językowo ani religijnie, ma jednak wspólne ideały i doświadczenie. Dlatego też powiązania tego kraju z organizacjami międzynarodowymi (np. Unią Europe[...]

FEANI w Czechach, Słowacji i na Węgrzech DOI:


  Polska posiada ograniczoną możliwość kształtowania własnej międzynarodowej polityki zagranicznej w ramach EU. Dany artykuł przedstawia kilka państw z grupy Wyszehradzkiej, a mianowicie Czechy, Słowację i Węgry reprezentowane w FEANI, które na zasadzie współpracy i konkurencji działają w globalnych strukturach niezależnych organizacji technicznych, ich plan komunikacji - mocne i słabe strony. Na podstawie źródeł internetowych pokazano zaangażowanie międzynarodowe, kulturę biznesową, które sprzyjają tworzeniu międzynarodowych projektów z wykorzystaniem dostępnych funduszy, obecnych systemów politycznych, porozumień międzynarodowych, instytucji międzynarodowych , koncepcji zarządzania wielopoziomowego i aktywnego poparcia społeczeństwa. Słowa kluczowe: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, techniczne organizacje pozarządowe o zasięgu globalnym, Euroregion Beskidy, pierwsza giełda towarowa energii w Polsce, Letnia Szkoła Wyszehradzka, ICOLD, CIGR.Poland has limited possibility to develop own international policy independently within the EU. The essay is aimed to present a couple of countries within the Visegrad Group, i.e. Czech Republic, Slovak Republic and Hungary and their representation in FEANI. These countries cooperate and compete in global structures of independent technical NGO. Their communication plan has got strong and weak points. The author undertakes internet-based study to reveal international involvement and business culture that contribute to setting-up multinational projects using innovation funds, existing political systems, international agreements and institutions, principle of multi-level governance and common support of the public. Keywords: International Visegrad Fund, technical non-governmental organizations with a global reach, Euroregion Beskydy, First Commodity Exchange of Energy in Poland, Visegrad Summer School, ICOLD, CIGR. Republikę Czeską w FEANI reprezentuje Czeski Związek Towarzystw Naukowo-Technicznych. ČSVTS[...]

 Strona 1