Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Radzikowska"

Use of post-production sanitary ceramic waste as a filler in cement composites of high chemical resistance Wykorzystanie poprodukcyjnych odpadów ceramiki sanitarnej jako napełniacza do kompozytów cementowych o wysokiej odporności chemicznej DOI:10.15199/62.2017.5.25


  Disintegrated sanitary ceramics waste (size up to 8 mm) was used as grit in the cement mortar (1.33 Mg/m3) setted at 20°C for 107 days. The concrete produced was studied for corrosion in H3O+, SO4 2-, NH4 + and/or Mg2+-contg. mediums (mass change for 107 days and for compression strength. The concrete was corrosion resistant. Zaprojektowano beton, który zawierał recyklingowe kruszywo ceramiczne oraz gwarantował wysoką odporność na środowiska agresywne. Przygotowano środowisko badawcze w postaci roztworów o podwyższonym stężeniu czynników agresywnych (jonów hydroniowych, siarczanowych, magnezowych i amonowych), symulujących pracę betonu w elementach kanalizacyjnych. Jako kryterium oceny odporności badanego betonu na korozję przyjęto zmianę masy próbek przechowywanych w roztworach oraz zmianę wytrzymałości na ściskanie w porównaniu z próbkami przechowywanymi w wodzie. Recyklingowe kruszywa z ceramiki sanitarnej okazały się odpowiednie do betonów specjalnych o wysokiej odporności na środowiska agresywne chemicznie.Intensywny rozwój gospodarczy, wzrastająca urbanizacja i konsumpcja przyczyniają się do ciągłego zwiększania ilości produkowanych odpadów. Według danych Eurostatu1), w państwach członkowskich Unii Europejskiej wszystkie gałęzie działalności gospodarczej i gospodarstwa domowe w 2015 r. wytworzyły łącznie ponad 2,5 Pg odpadów, wśród których największą część stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe. Wśród odpadów pochodzących z działalności gospodarczej dużą część stanowią odpady poprodukcyjne. Są to wyroby nie nadające się do sprzedaży z powodu wad powstałych w procesie produkcyjnym. Trafiają one na wysypiska, zwłaszcza jeżeli nie nadają się do recyklingu. Przykładem takich wyrobów są elementy ceramiki sanitarnej. Chociaż są one biologicznie neutralne i nie zagrażają środowisku to ich duże ilości zaczynają stanowić kłopotliwy problem. Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, odpowiednia edukacja oraz aktualizo[...]

 Strona 1