Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bernard Quant"

Wpływ mikrosfer - frakcji odpadów paleniskowych - na mikrostrukturę i wybrane właściwości betonu


  Przedmiotem badań były mikrosfery pochodzące z elektrowni "Dolna Odra". Do sporządzenia betonu wykorzystano surowce: cement portlandzki CEM I 32,5 R oraz kruszywo o frakcjach: 0/2, 2/8 i 8/16 mm. Przyjęto trzy poziomy dozowania mikrosfer (15, 25, 40%masy cementu) owspółczynnikuw/s = 0,52. W ramach badań betonu oznaczono charakterystykę struktury i rozkład porów powietrznych oraz 2, 28, 56, 90, 180 i 360-dniową wytrzymałość na ściskanie. Obecność mikrosfer obniża wytrzymałość betonu poprzez zwiększenie jego porowatości. Udział porów powietrznych w strukturze betonu z udziałem mikrosfer, po 28 dniach, mieści się w zakresie od 9,7% do 24,3%. Z upływem czasu mikrosfery w środowisku cementu ze względu na swoją niską powierzchnię właściwą (< 500 cm2/g) ulegają powolnej reakcji z wodorotlenkiem wapnia, tworząc żel w postaci uwodnionych krzemianów wapnia oraz glinu. Słowa kluczowe: mikrosfery, mikrostruktura, wytrzymałość na ściskanie betonu, struktura porów powietrznych.Odpady paleniskowe stanowią wartościowy produkt uboczny przemysłu energetycznego i są powszechnie wykorzystywane wprodukcji cementu i betonu.Rozwój technologii w energetyce, a także podjęte działania proekologiczne powodują powstawanie nowych rodzajów odpadów oraz sprzyjają zmianie składu i właściwości odpadów już znanych. Zwiększenie bazy dodatków mineralnych wykorzystywanych w budownictwie mogą stworzyć mikrosfery. Ten rodzaj odpadumineralnego, zgodnie zRozporządzeniemMinistra Środowiska z 27września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206), został ujętywkatalogu krajowym jako odpad paleniskowy (kod 10 01 81). Mikrosfery zalicza się do lekkiej frakcji ziarnowej odpadów paleniskowych, powstających podczas konwencjonalnego spalania węgla kamiennego. Ich skład chemiczny zbliżony jest do składu popiołu lotnego [1 - 2]. W Polsce nieliczne elektrownie, np. Opole, Dolna Odra, Stalowa Wola oraz Kozienice, pozyskują mikrosfery z popiołów lotnyc[...]

Wpływ warunków spalania osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich w popiołach

Czytaj za darmo! »

Powstające w bardzo dużych ilościach komunalne osady ściekowe wymagają zagospodarowania zgodnego ze standardami prawa wspólnotowego, uwzględniającego przede wszystkim bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Problem potęgowany jest dynamicznie przebiegającą modernizacją i wprowadzaniem coraz bardziej zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków, a także budową nowych oczyszczalni, które to[...]

Ocena potencjalnego wpływu hodowli ryb łososiowatych na jakość wód powierzchniowych

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich lat w Polsce obserwuje się korzystną tendencję poprawy jakości wód powierzchniowych, wynikającą przede wszystkim z likwidacji źródeł zanieczyszczeń i coraz powszechniejszego zrozumienia konieczności przestrzegania prawa ochrony środowiska naturalnego. Do dynamicznie rozwijającej się dziedziny należy zaliczyć również gospodarkę rybacką, w tym hodowlę ryb, która wymaga podjęcia zdecydowanych kroków co do określenia ilości i rodzaju zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych oraz w jakim stopniu może wpływać na zachowanie równowagi biologicznej w środowisku wodnym. W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych wody dopływającej i odpływającej ze stawów hodowlanych gospodarstwa rybnego, zlokalizowanego w woj. pomorskim, zaopatrywanego w wodę[...]

Ocena możliwości dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Gdyni DOI:10.15199/17.2015.12.4


  Praca przedstawia wyniki badań dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze w Gdyni. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trzech technologii dezynfekcji: ozonowania, promieniowania UV oraz mikrofiltracji. Wszystkie z metod wykazały się wysoką skuteczność dezynfekcji ścieków. O konkretnym wyborze powinny decydować względy ekonomiczne. Podkreślono jednocześnie rolę badań kontrolnych, wśród których za optymalne należy uznać badania z wykorzystaniem mikroskopu epifluorescencyjnego.Wstęp Usuwanie ze ścieków niepożądanych mikroorganizmów nie jest często stosowaną operacją w oczyszczalniach ścieków. Efektem tego stanu jest często stwierdzana postępująca degradacja wód odbiornika oczyszczonych ścieków - pomimo stosowania wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków. Pośrednio przyczynia się do tego brak w ustawodawstwie większości krajów europejskich uregulowań dotyczących stanu sanitarnego odprowadzanych ścieków. Przykładem takim jest Polska, gdzie jedynym aktem prawnym, zresztą pośrednio tylko stawiającym wymóg ograniczania liczby bakterii w odprowadzanych oczyszczonych ściekach, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011.86.478). Wymogi stawiane wodom rekreacyjnym w wymienionym rozporządzeniu przedstawiono w tabeli 1. Warto zaznaczyć, że kryteria oceny jakości mikrobiologicznej wód dla celów klasyfikacji wody w kąpielisku są w cytowanym rozporządzeniu identyczne z zawartymi w Dyrektywie 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Procesem umożliwiającym bezpieczny pod względem mikrobiologicznym zrzut oczyszczonych ścieków do odbiornika jest ich dezynfekcja. Proces ten jest dobrze poznany w uzdatnianiu wód, natomiast w odniesieniu do ścieków istnieje wiele niewiadomych, wątpliwości a na[...]

 Strona 1