Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Krzysztofik"

Przetworniki obrotowo-impulsowe jako czujniki przemieszczeń i przesunięcia fazowego układów mechatronicznych


  Większość wykonujących ruch obrotowy zespołów maszyn może być zamodelowanych jako układy dyskretne, składające się z punktów materialnych i brył doskonale sztywnych (elementy inercyjne) połączonych elementami odkształcalnymi (bezmasowymi), obdarzonych sprężystością i tłumieniem [1]. Parametry tak zamodelowanych rzeczywistych układów mechatronicznych w postaci masy, momentów bezwładności, sprężystości i tłumienia mają wpływ na właściwości dynamiczne (charakterystyki przejściowe) obiektu badań oraz na jego ruch względem elementu napędzającego w stanie ustalonym. Skutkiem istnienia wymienionych czynników mogą być drgania obiektu podczas procesu przejściowego (rozruchu i hamowania) a także podczas pracy. Występowaniu tych zjawisk zapobiega odpowiedni dobór relacji pomiędzy sprężystością, tłumieniem i momentem bezwładności tak, by projektowany układ mechatroniczny zamiast członu oscylacyjnego stawał się członem inercyjnym, najczęściej drugiego rzędu. Wspomniane działanie nie zapobiega jednak przesunięciu fazowemu pomiędzy wirującym elementem napędzającym (silnikiem) a odbiornikiem energii. Przesunięcie fazowe ma istotne znaczenie w eksploatacji odpowiedzialnych i precyzyjnych urządzeń, a szacunkowe obliczanie jego wartości nie zawsze jest wystarczające, chociażby ze względu na tłumienie układu, które w różnych warunkach klimatycznych oraz z upływem czasu ulega zmianom. W układach mechatronicznych o dużej sztywności kąty wzajemnego przemieszczenia (skręcenia), a tym samym przesunięcia fazowego wirujących, obciążonych momentem elementów maszyn są niewielkie (rzędu ułamka stopnia), a ich pomiar może odbywać się za pomocą klasycznych mostków tensometrycznych. Istotny problem stanowi przekazanie sygnału różnicowego (o wartości rzędu pojedynczych miliwoltów lub mniej) z wirujących elementów maszyn do układu obróbki. Ze względu na znaczne zakłócenia układów komutacji stosowane są wtedy między innymi telemetryczne układy transmisji danyc[...]

 Strona 1