Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Cygan"

Właściwości mieszanek i betonów samozagęszczalnych modyfikowanych włóknami stalowymi


  Projektowanie betonów samozagęszczalnych nie jest zagadnieniem łatwym; niedokładność w dozowaniu składników, zmienne właściwościmateriałów i warunki dojrzewania mogą uniemożliwić uzyskanie wymaganych właściwości betonów samozagęszczalnych: płynności, zdolności do przepływu bez blokowania między prętami zbrojenia oraz odporności na segregację. Jednym z nowych zagadnień w badaniach betonów samozagęszczalnych jest analizowanie wpływu włókien na urabialność oraz parametry wytrzymałościowe betonów. Na podstawie wcześniejszych badań wytypowano włókna stalowe o zróżnicowanych parametrach geometrycznych, celem określenia wpływu ich udziału objętościowego, długości oraz kształtu na właściwości reologiczne i mechaniczne betonówsamozagęszczalnych. Przedmiotemartykułu jest analiza wykluczających się nawzajem czynników zachodzących w wyniku dodania włókien stalowych do betonu samozagęszczalnego: pogarszania się urabialności i poprawy właściwości mechanicznych betonów samozagęszczalnych. Przedstawiono wyniki badań urabialności w ujęciu reologicznym oraz wytrzymałościowym mieszanek samozagęszczalnych modyfikowanych trzema rodzajami włókien stalowych. Założenia i metodyka badań Badania metodą reometrycznego testu urabialności (RTU) zostały przeprowadzone za pomocą reometru do zapraw i mieszanek betonowych - ROD-1E. Wykonano aproksymację wyników pomiarów dwuparametrowym modelem reologicznym Binghama i trójparametrowym modelem Hershella-Bulkeya. Pozwoliło to na określenie dwóch podstawowych parametrów reologicznych - granicy płynięcia g oraz lepkości plastycznej h. Skład badanej mieszanki samozagęszczalnej przedstawiono w tabeli 1. Mieszanka betonowa byłamodyfikowana ze względu na zmienny w badaniach rodzaj i udział objętościowy włókien stalowych. Charakterystykę geome[...]

Adaptacja Systemu TLS do oznaczania zmian skurczowych elementów betonowych


  Skurcz materiałów kompozytowych o matrycy cementowej jest związany z kilkoma procesami, któremogą synergistycznie na siebie oddziaływać. Mechanizm skurczu zaczynu cementowego zachowuje słuszność w przypadku zapraw bądź betonów. Ze względu na to, że ziarna kruszywa wprowadzają więzy, które ograniczają skurcz, można się spodziewać jedynie ilościowych różnic w skurczu badanymna zaczynach, zaprawach czy betonach. Od momentu zmieszania składników zaczynu cementowego następuje skurcz autogeniczny, związany z tym, że objętość składników zaczynu jest mniejsza niż objętość produktów przebiegającej reakcji hydratacji. Skurcz chemiczny przebiega mniej więcej do momentu umownego czasu końca wiązania cementu. Postępująca reakcja hydratacji powoduje zjawisko samoosuszania. Roztwór wypełniający pory kapilarne jest "zużywany" przez trwającą reakcję hydratacji, powodując powstawanie naprężeń rozc[...]

Właściwości reologiczne mieszanek betonu samozagęszczalnego a parcie na deskowanie DOI:10.15199/33.2016.06.34


  Jako beton samozagęszczalny definiuje się beton, którego skład i składniki dobierane są przede wszystkim ze względu na specyficzne właściwości reologicznemieszanki, zapewniające jej zdolność do szczelnegowypełnienia formy, otulenia zbrojenia oraz zagęszczenia się pod ciężarem własnym bez potrzeby zagęszczania mechanicznego [1, 2, 3]. Dążenie do zminimalizowania wpływu człowieka na proces zagęszczania było głównym powodem do opracowania tej technologii. Zalety i korzyści ze stosowania betonu samozagęszczalnego potwierdza wiele zastosowań. Warto jednak pamiętać, żemieszanki samozagęszczalnewywierają duże parcie na deskowania. Zreguły deskowania projektuje się z warunku hydrostatycznego, co wkontekście przeprowadzonych badańmoże prowadzić do ich przewymiarowania. Ponadto wiele zjawisk (tiksotropowe żelowanie, utrata urabialności, efekt samozagęszczenia) prowadzi do redukcji parcia.Do predykcji parcia wywieranego przez mieszankę można wykorzystać właściwości reologiczne, które w pośredni sposób mogą być wyznaczane testami technicznymi przeprowadzanymi w warunkach budowy. Metoda badań Podstawy reologicznego ujęcia problemu urabialności i jej projektowania szczegółowo omówionow[4, 5, 6].Wdużymuproszczeniu, na podstaw[...]

Wpływ temperatury na właściwości betonów samozagęszczalnych z wapiennymi popiołami lotnymi DOI:10.15199/33.2016.06.35


  Wpracy wykazano, że popioły wapienne traktowane jako dodatek mineralny mogą być z powodzeniem stosowane w mieszankach betonów samozagęszczalnych. Stosowanie dużych ilości popiołów (powyżej 20-30%) może pogorszyć urabialność, zwłaszcza w wyższych temperaturach. Dzięki stosowaniu popiołu mielonego można niekorzystny wpływ ograniczyć. Słowa kluczowe: beton samozagęszczalny, urabialność, temperatura, popiół lotny wapienny.Dodatkimineralne odgrywają istotną rolęwnowoczesnej technologii betonu. Ich stosowanie jest jednocześnie ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju. Umiejętnie stosując dodatki mineralne, można zwiększyć trwałość betonu, zmniejszając jego koszt. Z punktu widzenia ekologii korzystne jest zmniejszenie zużycia energii przy produkcji cementu i zmniejszenie emisji CO2 [1, 4, 8]. Obecnie ważną rolę w technologii betonu odgrywa technologia betonu samozagęszczalnego (BSZ). Korzyści wynikające z zastosowania SCC są następujące: minimalizacjawpływu czynnika ludzkiego na jakość betonu; poprawa warunków pracy przez wyeliminowanie wibracji i hałasu oraz obniżenie pracochłonności i energochłonności robót betonowych. Mieszanki BSZ są szczególnie zalecane dowykonywania konstrukcji o skomplikowanych kształtach i znacznym stopniu zbrojenia. Zalety i korzyści osiągane dzięki BSZ są potwierdzone przez liczne jego implementacje [4]. Badania Celem badań było określenie wpływu popiołu lotnego wapiennego na właściwości [...]

Porównanie właściwości stwardniałych zapraw cementowych z domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą i zapraw cementowo-wapiennych DOI:10.15199/33.2018.10.24


  Wapno jest powszechnie stosowane jako dodatek uplastyczniający i poprawiający urabialność w zaprawach murarskich i tynkarskich [2]. Rozwój chemii budowlanej sprawił, że coraz częściej w celu poprawy konsystencji zamiast wapna stosowane są do zapraw domieszki uplastyczniające oraz uplastyczniająco- napowietrzające.Wpraktyce budowlanej traktowane są one czasami jako zamiennik wapna [1]. Podobny wpływ na konsystencję nie gwarantuje jednak podobnego wpływu wapna i domieszek na pozostałe właściwości zapraw tynkarskich i murarskich, m.in. mechaniczne. Celem przeprowadzonych badań było porównaniewłaściwościmechanicznych stwardniałych zapraw cementowych z domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą i zapraw cementowo-wapiennych. Do badań zastosowano trzy rodzaje cementu portlandzkiegoCEMI 42,5R, 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: malgorzata.golaszewska@polsl.pl jedną domieszkę napowietrzająco-uplastyczniającą na bazie żywicy naftalenowej oraz dwa rodzaje wapna. Metoda badań Zaprawy cementowo-wapienne o stosunku objętościowym cementu, wapna i piasku 1: 1: 6 wykonano jako zaprawy tynkarskie i murarskie. Wprzypadku zapraw tynkarskich przyjęto konsystenc[...]

 Strona 1