Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr ZACHARIASZ"

Właściwości magnetostrykcyjne kompozytów multiferroicznych DOI:10.15199/48.2016.09.07

Czytaj za darmo! »

Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe wykazujące efekt magnetoelektryczny (ME) są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na kompozyty zawierające fazę magnetostrykcyjną i ferroelektryczną, w których efekt magnetoelektryczny jest znacznie większy niż w materiałach jednofazowych. W opracowaniu przedstawiono warunki syntezy oraz właściwości magnetostrykcyjne i magnetoelektryczne kompozytów ceramicznych składających się z magnetycznych warstw ferrytu NiZnCuFe2O4 rozdzielonych warstwami ferroelektryka BaTiO3 . Kompozyt warstwowy posiada znacznie większą magnetostrykcję i prawie dwukrotnie większy współczynnik magnetoelektryczny od najlepszego kompozytu proszkowego. W porównaniu do kompozytów prezentowanych w literaturze badane materiały posiadają relatywnie wysokie współczynniki magnetoelektryczne co sprawia, że mogą być zastosowane w sensorach, aktuatorach i przetwornikach ultradźwiękowych. Abstract. Magnetoelectric effect (ME) in magnetostrictive materials are intensively studied for his fundamental interest and his practical applications. The ME effect observed for single phase materials is usually small. Much larger effect can be obtained in composites consisting of two functional phases: magnetostrictive phase, in which a strain is produced by application of a magnetic field and piezoelectric phase, in which a change in electric polarization is produced by an applied stress. In this paper the synthesis, magnetostriction and magnetoelectric effect of bulk and multilayer composites consisting of ferroelectric (BaTiO3) and ferrite layers (NiZnCuFe2O4) was investigated. The magnetostriction and magnetoelectric coefficient of multilayer composite is markedly higher than that of bulk ceramic composite. Compared to other composites presented in literature, the presented materials possess relatively high magnetoelectric effect, and may be applied in sensors, actuators and ultrasonic t[...]

Czujnik magnetoelektryczny do pomiaru natężenia pola magnetycznego DOI:10.15199/48.2017.08.02

Czytaj za darmo! »

Materiały magnetoelektryczne są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych [1-13]. Zazwyczaj jednofazowe materiały magnetoelektryczne wykazują niewielki efekt magnetoelektryczny w temperaturze pokojowej (Cr2O3, BaTiO3), dlatego znacznie częściej w praktyce stosuje się materiały kompozytowe. Znane są z literatury różne kompozycje materiałów magnetoelektrycznych, które z reguły wykorzystują ferroelektryczne perowskity takie jak BaTiO3, PbTiO3, Pb(Zr,Ti)O3 i ferrimagnetyczne ferryty (Ni,Zn,Cu,Co)Fe2O4. Posiadają one bardzo zróżnicowane właściwości magnetoelektryczne, które determinują ich potencjalne zastosowania. Dla przykładu, w publikacji [14] opisano technologię wytwarzania oraz właściwości magnetoelektryczne kompozytów o składzie xBa0.8Pb0.2TiO3 - (1 - x)CuFe2O4 (x = 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9). Zarówno ferryt CuFe2O4 jak i ferroelektryk Ba0.8Pb0.2TiO3 wytworzono konwencjonalną metodą reakcji w fazie stałej. Pomiary efektu magnetoelektrycznego w temperaturze pokojowej wykazały, że najwyższy współczynnik magnetoelektryczny na poziomie 230 μV/(cmOe) posiada kompozyt o zawartości Ba0.8Pb0.2TiO3 wynoszącej x = 0,7. Współczynnik magnetoelektryczny tych kompozytów praktycznie nie zależy od natężenia stałego pola magnetycznego w zakresie od 0,5 do 6 kOe. Znacząco większy współczynnik magnetoelektryczny uzyskano w kompozytach o składzie yNi0.8Zn0.2Fe2O4 +(1-y) PbZr0.52Ti0.48O3 (y= 0, 0,15, 0,30, 0,45, 1) wytwarzanych konwencjonalną metodą reakcji w fazie stałej. Osiągnięto maksymalny współczynnik magnetoelektryczny dla kompozytu 0.15Ni0.8Zn0.2Fe2O4 +0.85PbZr0.52Ti0.48O3 na poziomie 0,8 mV/(cmOe) przy natężeniu stałego pola magnetycznego wynoszącym 0,8 kOe [15]. Kolejne prace badawcze doprowadziły do uzyskania bardzo wysokich wartości współczynnika magnetoelektrycznego. W publikacji [16] przedstawiono kompozyt ceramiczny zawierający ferroelektryk Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 i ferryt Ni0.8Zn0.2Fe3O4 [...]

 Strona 1