Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Mahdiyeh ESLAMI"

Application of artificial intelligent techniques in PSS design: a survey of the state-of-the-art methods

Czytaj za darmo! »

Power system stabilizers (PSSs) are the most well known and efficient devices to damp the power system oscillations caused by interruptions. Low frequency oscillation problems are very difficult to solve because power systems are very large, complex and geographically distributed. Hence, it is necessary to employ most efficient optimization methods to take full advantages in simplifying the problem and its implementation. These optimization methodologies and techniques are widely diverse and have been the subject of ongoing enhancements over the years. This paper presents a survey of literature on the various optimization methods applied to solve the PSS problems. Streszczenie. System stabilizacji mocy PSS jest powszechnie stosowaną I skuteczną metodą tłumienia oscylacji spowodowanych przerwaniami. Oscylacje niskiej częstotliwości są trudne do eliminacji ze względu na ich złożoność i rozległość przestrzenną. Dlatego warto poszukiwać skutecznych metod optymalizacji metody PSS. Artykuł przedstawia metody optymalizacji wykorzystujące sztuczną inteligencję. (Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji przy projektowaniu systemów stabilizacji mocy systemu energetycznego) Keywords: artificial intelligence techniques, optimization methods, power system stabilizer. Słowa kluczowe: sztuczna inteligencvja. Metody optymalizacji, stabilizacja w systemach energetycznych. 1. Introduction With the advent of automatic voltage regulators (AVRs) in the late 1950s, installation of AVRs on power generating units become a common practice. Unfortunately, the high performance of these voltage regulators caused a destabilizing phenomenon on the power system. Most of the problems are associated with the low frequency oscillation in interconnected power systems, especially in the deregulated paradigm. Small magnitude and low frequency oscillation often remained for a long time. To provide fast damping for the system and thus improve the dynamic performance, a[...]

Genetic algorithm for damping of power system oscillations

Czytaj za darmo! »

In this paper, Genetic algorithm (GA) optimization method is presented for optimal design of power system stabilizer (PSS). The design problem of the PSS parameters is formulated as an optimization problem and GA optimization method is used to search for optimal PSS parameters. The 2-area-4-machine power system, under a wide range of system configurations and operation conditions is investigated to illustrate the performance of the GA. The performance of the optimization method is compared with the conventional power system stabilizer. The eigenvalue analysis and non-linear simulation results are presented and compared to show the effectiveness of the GA optimization method in optimal tuning of PSS, to enhance power system stability. Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę optymalizacji algorytmu stabilizacji systemu zasilania, z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Opracowana metoda została porównana w działaniu z konwencjonalnym stabilizatorem sieci. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji nieliniowych i analizy wartości własnych. (Algorytm genetyczny w tłumieniu oscylacji w systemie elektroenergetycznym). Keywords: Genetic Algorithm, Power System Stabilzer, Design, Low Frequancy Oscillation Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, stabilizator systemu elektroenergetycznego, projektowanie, oscylacje niskiej częstotliwości. Introduction Constantly increasing intricacy of electric power systems has enhanced interests in developing superior methodologies for power system stabilizers (PSSs). Low frequency oscillation modes have been observed when power systems are interconnected by weak tie-lines [1]. PSSs are the most efficient devices for damping both local mode, and inter-area mode. The generators are equipped with PSS, which provides supplementary feedback and stabilizes the signal in the excitation system [2, 3]. The problem of PSS design is to tune the parameters of the stabilizer so that the damping of the system[...]

Particle Swarm Optimization for Simultaneous Tuning of Static Var Compensator and Power System Stabilizer

Czytaj za darmo! »

In this study, simultaneous coordinated designing of power system stabilizer and static VAR compensator damping controller is investigated. The particle swarm optimization (PSO) is used to search for optimal controller parameters, by incorporating chaos. PSO with chaos is hybridized to form a chaotic PSO, which reasonably combines the population-based evolutionary searching ability of PSO and chaotic searching behavior. The efficiency of the proposed controllers is exhibited through the eigenvalue analysis and nonlinear time-domain simulation. The results of these studies show that the proposed coordinated controllers have an excellent capability in damping interarea oscillations. Streszczenie. Zbadano możliwość równoczesnej kompensacji mocy biernej i stabilizacji system. Wykorzystano algorytm PSO - mrówkowy. Próby systemu wykazały skuteczność i możliwość tłumienia oscylacji. (Wykorzystanie algorytmu mrówkowego do równoczesnej kompensacji mocy biernej i stabilizacji systemu) Keywords: Particle Swarm Optimization, Power System Stabilizer, Static Var Compensator, Chaotic. Słowa kluczowe: algorytm mrówkowy, kompensacja mocy biernej. Introduction Transient and dynamic stability considerations are among the main issues in the reliable and efficient operation of power systems. Electro-mechanical oscillations happen more often than before, and inadequate damping of these oscillations will limit the capacity to transmit power. These oscillations may be very weakly damped in some cases, resulting in mechanical fatigue at the machines and unacceptable power variations across the important transmission lines. Due to this cause, the use of the controllers to provide better damping for these oscillations is of utmost importance [1-3]. Request of power system stabilizers (PSSs) has become the first measure to increase the system damping. In some cases, if the utilization of PSS cannot provide enough damping for inter-area power swing, flexible A[...]

A Survey on Flexible AC Transmission Systems (FACTS)

Czytaj za darmo! »

The flexible alternating current transmission system (FACTS), a new technology based on power electronics, proposes an opportunity to improve controllability, stability, and power transfer capability of AC transmission systems. This article presents a comprehensive review and evaluation of FACTS controllers. This paper provides an extensive analysis on the research and improvements in the power system stability development using FACTS controllers. Several technical publications related to FACTS installations have been highlighted and performance comparison of different FACTS controllers has been discussed. Moreover, some of the utility experience, real-world installations, and semiconductor technology development have been outlined. Streszczenie. FACTS (elastyczny system transmisji prądu przemiennego) jest nową technologią bazującą na urządzeniach energoelektronicznych umożliwiającą poprawę sterowalności, stabilności i możliwości przesyłu energii. Artykuł prezentuje przegląd i ocenę kontrolerów stosowanych w tym systemie. Szczególny nacisk położono na porównanie parametrów. (Analiza urządzeń systemu FACTS) Keywords: Flexible AC Transmission System, TCPS, TCSC, SVC, STATCOM, SSSC, UPFC, IPFC. Słowa kluczowe: FACTS, STATCOM, TSPS. 1. Introduction Most of the problems are associated with the low frequency oscillation in interconnected power systems, especially in the deregulated paradigm. Small magnitude and low frequency oscillation often remained for a long time. To provide fast damping for the system and thus improve the dynamic performance, a supplementary control signal in the excitation system and/or the governor system of a generating unit can be used. As the most cost effective damping controller, power system stabilizer (PSS) has been widely applied to suppress the low frequency oscillation and enhance the system dynamic stability. PSSs contribute in maintaining reliable performance of the power system stability by providing a[...]

Coordinated design of UPFC and PSS to improve power system stability

Czytaj za darmo! »

A modified particle swarm optimization is proposed and used for coordinated designing of the power system stabilizer and unified power flow controller as a damping controller in the multi-machine power system. For evaluation of the effectiveness and robustness of the proposed controllers, their performances have been tested on a weakly connected power system subjected to different disturbances. The results of these studies show that the proposed coordinated controllers have an excellent capability in damping power system inter-area oscillations and enhance greatly the dynamic stability of the power system. Streszczenie. W artykule opisano metodę projektowania struktury sterowania układem elektrycznym wielomaszynowym, gwarantującej stabilność pracy i jednostkowy współczynnik mocy. W metodzie wykorzystano zmodyfikowaną optymalizację rojem cząstek. Analizy skuteczności i odporności polegała na poddaniu zakłóceniom systemu przy połączeniu słabym. Wyniki badań potwierdzają skuteczność proponowanego rozwiązania. (Projektowanie struktury UPFC i PSS dla zwiększenia stabilności mocy w systemie). Keywords: UPFC, PSS, Low frequency oscillation, PSO. Słowa kluczowe: UPFC, PSS, oscylacje niskiej częstotliwości, PSO. Introduction The stability of the power system is the core of power system security, which has been researched by electrical engineers. The most common way to control power system stability is to control the excitation of the generator by means of the automatic voltage regulator. Unfortunately, the high performance of these voltage regulators sometimes causes a destabilizing phenomenon in the power system. Most of the problems are associated with the low frequency oscillations in interconnected power systems, especially in the deregulated paradigm. Small magnitude and low frequency oscillation often remained for a long time in power systems [1]. As the most cost effective damping controller, the power system stabilizer (PSS) has been[...]

Multi-Objective Optimization Based Approaches for Active Power Filter Design- A Comparison

Czytaj za darmo! »

This paper introduces an optimal active power filter design method to compensate simultaneously current harmonics and reactive power of a nonlinear load. The power filter consists of a passive RL low-pass filter placed in series with the load and a pure active filter which has RL elements connected in series with insulated gate bipolar transistors (IGBT) based voltage source converter. The filter is supposed to inject a current into the connection node of the load and grid in order to eliminate current harmonics and its imaginary current. The voltage source converter is placed in a hysteresis feedback control loop to generate the reference current. The band width and output amplitude of the hysteresis controller are optimized with inductance of RL filters. In solving the optimization problem, three objective functions are considered which include minimizing current total harmonic distortion (THD), maximizing power factor and minimizing the IGBT bridge current. The four optimization methods applied are the goal attainment, max ordering, non-dominated sorting genetic algorithm-II and strength Pareto evolutionary algorithm 2 (SPEA2) methods. The results of the four optimization methods are compared and it is shown that the SPEA2 method gives the best performance in terms of minimizing current THD and maximizing the power factor. Streszczenie. Przedstawiono metody optymalizacji projektowania aktywnych filtrów mocy umożliwiające kompensację prądów harmonicznych i mocy biernej przy obciążeniu nieliniowym. Analizowany filtr składa się z pasywnego filtru dolnoprzepustowego RL połączonego szeregowo z obciążeniem i filtrem aktywnym. Filtr aktywny mam elementy R:L dołączane z wykorzystaniem tranzystora IGBT. (Wieloparametryczna optymalizacja projektowania aktywnych filtrów mocy - porównanie metod) Keywords: Active Power Filter, Multi-Objective Optimization, Goal Attainment, Max Ordering, NSGA-II, Power Factor Correction. Słowa kluczowe: filtry aktywne [...]

 Strona 1