Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Maria Jędrusik"

Reduction of PM2.5 particle emission by electrostatic precipitator DOI:10.15199/48.2017.02.48

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch typów elektrod ulotowych różniących się zarówno konstrukcją jak i charakterystykami elektrycznymi. Wykonano pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych, rozkładu prądu ulotu na elektrodzie zbiorczej i skuteczności odpylania dla obu elektrod ulotowych, jak również wykonano analizy składu ziarnowego i zawartości rtęci w próbkach pyłu zebranego z elektrod zbiorczych w wybranych przekrojach elektrofiltru laboratoryjnego. Uzyskane wyniki wskazują, że odpowiednio dobrana konstrukcja elektrod ulotowych może przyczynić się do wyższej skuteczności odpylania, w szczególności drobnych cząstek pyłu, a tym samym do ograniczenia emisji rtęci Hg(p) zaadsorbowanej na ich powierzchni. (Usuwanie cząstek drobnych i rtęci przy w elektrofiltrze). Abstract. Two different constructions of ESP discharge electrodes with different electric characteristics have been investigated in this paper. The electric and collection efficiency characteristics as well as analysis of collected fly ash samples from collecting electrode have been presented. The test results show that correctly chosen discharge electrode design may improve ESP collection of very fine PFA (PFA - pulverized fuel ash) particles and by that may also limit emission of mercury adsorbed on fine particles surface. Słowa kluczowe: Elektrofiltr, Oczyszczenie gazu, Usuwanie pyłów, Usuwanie rtęci. Keywords: Electrostatic Precipitator, Gas Cleaning, PM Removal, Hg Removal. Introduction According to European Union new restrictive legislation requiring farther reduction of submicron particles and mercury emission also emission of HCl, HF, NH3 have to be limited. An enforcement term for the new BAT conclusions is expected to come in the first quarter of 2017 year. In that situation all coal firing power plants will be forced to adopt new flue gas cleaning technologies which make possible to further decrease emission of PM2.5 particles as well as of mercury. Existing [...]

Mercury removal in electrostatic precipitators Usuwanie rtęci w elektrofiltrach DOI:10.12916/przemchem.2014.1885


  Artificial flue gas from coal combustion was oxidized with aq. solns. of KMnO4, NaOCl, NaClO3, H2O2 and Ca(OCl)2 to convert Hg vapours into Hg salts under lab. conditions. NaOCl2 was the most active oxidant. Fly ashes from industrial stocker-fired and pulverized fuel boilers were sepd. into fractions and analyzed for Hg content. The Hg content decreased with incereasing grain size of the ash. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych utleniania rtęci z zastosowaniem wybranych wodnych roztworów utleniaczy, a także zawartości rtęci związanej w poszczególnych frakcjach popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych i pyłowych. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje możliwość ograniczania emisji rtęci z kotłów węglowych poprzez utlenianie rtęci metalicznej za pomocą ciekłych selektywnych utleniaczy poprzez ich wtrysk do spalin przed elektrofiltrem lub filtrem tkaninowym, a w dalszej kolejności wysokosprawne osadzanie pyłów i związanej na ich powierzchni rtęci. Emisja rtęci i jej wpływ na zdrowie ludzkie jest tematem ciągle żywym na całym świecie. Nic w tym dziwnego, ponieważ rtęć należy do najbardziej toksycznych metali ciężkich, emitowanych m.in. w procesie spalania węgla i odpadów. O szkodliwości rtęci nie trzeba nikogo przekonywać, bo jest to fakt wielokrotnie przebadany i potwierdzony przez wielu badaczy. Problemem jest natomiast ograniczenie emisji rtęci z dużych obiektów energetycznych oraz brak efektywnych i tanich technologii jej usuwania. Obecnie, w wielu krajach na świecie, pojawiają się coraz ostrzejsze wymagania prawne dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery1-5). Legislację emisji rtęci z procesów spalania węgla w energetyce zapoczątkowały USA, wprowadzając w grudniu 2011 r. odpowiednią dyrektywę1) mającą na celu ograniczenie emisji rtęci. Dyrektywa ta nakłada obowiązek zatrzymania m.in. 90% rtęci znajdującej się w węglu. Podobne działania podejmowane są w krajach Uni[...]

Physical and numerical modelling of gas flow in electrostatic precipitator DOI:10.15199/48.2017.02.50

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki modelowania fizycznego i numerycznego przepływu gazu przez model elektrofiltru, wykonanego w skali 1:20 do istniejącego obiektu. Model fizyczny wykonano z przezroczystego tworzywa w celu wizualizacji przepływu gazu (metodą iskrową). Na podstawie pomiarów rozkładu prędkości w modelu fizycznym, dobrano optymalny układ elementów kierująco-dławiących w celu zapewnienia równomiernego rozpływu gazu w komorze elektrofiltru. Symulacja numeryczna został wykonana w programie Ansys CFX. W pracy dokonano porównania wyników rozkładu prędkości uzyskanych za pomocą modelu fizycznego i numerycznego. (Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu gazu w elektrofiltrze) Abstract. In this paper results of numerical and physical modelling of electrostatic precipitator (ESP) in scale 1:20 to real object were presented. The physical model of ESP was made from transparent plastic to allow visualization of gas flow (by spark method). On the basis of physical modelling gas guiding elements were selected to ensure uniform velocity distribution thought ESP chamber. The numerical simulations were made using Ansys CFX. In this work results of numerical and physical modelling were compared. Słowa kluczowe: elektrofiltr, modelowanie fizyczne, modelowanie numeryczne. Keywords: electrostatic precipitator, physical modelling, numerical modelling. Introduction Modern electrostatic precipitators (ESP) are devices of high collection efficiency, which exceeds 99.9 %. A very precision analysis of factors which influence on ESP efficiency is required to achieve that. And one of the most critical parameters is gas flow distribution in ESP chamber. In industrial installations due to space saving, the duct length of the exhaust gas inlet to ESP should be minimiz[...]

Porównanie wyników pomiarów specjacji rtęci w spalinach wykonanych systemem do ciągłego monitoringu emisji i metodą Ontario Hydro DOI:10.15199/62.2018.3.22


  Rtęć jest niezwykle groźnym metalem ciężkim. W organizmach żywych nie pełni żadnej funkcji biologicznej, ale może być akumulowana w tkankach i narządach1). Głównym źródłem antropogenicznej emisji rtęci do atmosfery jest sektor produkcji i transformacji energii (ok. 50% całkowitej emisji do atmosfery z terenu Polski w 2013 r. wg KOBIZE)2). Rtęć w spalinach występuje w trzech podstawowych formach: rtęć metaliczna Hg0, rtęć utleniona Hg2+ oraz rtęć związana z popiołem Hgp. Sumę form rtęci Hg0 + Hg2+ + Hgp określa się pojęciem rtęci całkowitej HgT. Ze względu na politykę energetyczną Unii Europejskiej emisja rtęci (HgT) do atmosfery pochodząca ze źródeł przemysłowego spalania została objęta zapisami tzw. konkluzji BAT3). Określają one zakres wartości standardu emisyjnego, który ma stanowić podstawę dla państwowego organu ochrony środowiska przy określaniu dopuszczalnych wartości stężenia zanieczyszczeń w spalinach. Przedziały wartości stężeń rtęci w spalinach pochodzących ze spalania węgla, zawartych w konkluzjach BAT przedstawiono w tabeli 1. Rtęć metaliczna Hg0 jest najbardziej stabilną z wymienionych postaci rtęci i stanowi ok. 90% rtęci znajdującej się w atmosferze4). Jest nierozpuszczalna w wodzie, a jej czas życia w atmosferze wynosi od kilku miesięcy do roku5). Rtęć metaliczna może reagować z tlenem, siarką oraz metalami alkalicznymi. Rtęć utleniona powstaje między innymi w wyniku reakcji rtęci metalicznej z atomami chloru, powstającymi 452 97/3(2018) Dr inż. Lukáš PILAŘ w roku 2009 obronił doktorat na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Ostrawie. Pracuje w firmie ÚJV Řež, gdzie jest kierownikiem projektu w wydziale Energoprojekt Praha. Specjalność - problematyka emisji rtęci ze spalania paliw. Dr inż. Karel BOROVEC w roku 2003 obronił doktorat na Wydziale Energetyki Politechniki w Ostrawie. Jest zastępcą dyrektora w Energy Research Centre na tej uczelni. Specjalność - pomiary stężenia zanieczyszczeń w spalinach. w tra[...]

 Strona 1