Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Bartnik"

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Parzonka 13.09.1930 - 21.05.2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Parzonka urodził się 13 września 1930 r. w Kępnie w ówczesnym woj. poznańskim. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1962 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy). Już w czasie studiów magisterskich został pracownikiem uczelni jako asystent prof. Zbigniewa Dziewońskiego. W latach 1963-1964 i w 1967 r. przebywał na stażu w światowej sławy Laboratorium Mechaniki Płynów Uniwersytetu w Grenoble we Francji, pod opieką prof. J. Kravtchenko i prof. L. Santona. W 1968 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki [...]

Warunki przywracania struktury siedlisk dla ryb na odcinku Wisłoki w km 73+200 - 42+600 DOI:


  W artykule przedstawiono zadania stanowiące część projektu "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów. Koncepcja obejmuje struktury ułożenia głazów, wraz z określeniem potrzebnej objętości głazów i żwirów. W wyniku podjętych dzialań możliwe było określenie struktury i powierzchni zarówno siedlisk, jak i tarlisk dla ryb. Prezentowany materiał dotyczący koncepcji działań prowadzących do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków na długości ok. 30 km biegu rzeki jest jedynym obecnie realizowanym kompleksowym projektem w Polsce. Określono warunki, jakie powinny być spełnione w celu wywołania kontrolowanej erozji bocznej brzegów, oraz wytypowano odcinki rzeki z możliwością wywołania takiej erozji. Zadania przewidziane do realizacji to: Zadanie I. Wykonanie wstępnej oceny stanu rzeki w zakresie hydromorfologii, ichtiofauny i makrobezkręgowców w reprezentatywnych przekrojach rzeki na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków, Zadanie II. Przygotowanie koncepcji działań dla częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków, Zadanie III. Monitoring i ocena hydromorfologicznego stanu rzeki oraz ichtiofauny i makrobezkręgowców w reprezentatywnych przekrojach rzeki na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków. Podstawowym założeniem było, że podjęte działania nie mogą wpływać niekorzystnie na warunki bezpieczeństwa powodziowego oraz naruszenia warunków korzystania z wód na podstawie wydanych pozwoleń wodno-prawnych. Efektem końcowym są mapy ułożenia głazów, deponowania żwiru i lokalizacji deflektorów (głowic), wg których nastąpi wykonanie prac terenowych. ■ Ocena stanu ekologicznego badanego odcinka Wisłoki Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości ok. 160 km i powierzchni zlewni ponad 40 tys. km2. Bi[...]

 Strona 1