Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Woźniak"

Temperatura krytyczna elementów konstrucji stalowych

Czytaj za darmo! »

Wraz z wejściem w życie Eurokodów projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe staje się domeną projektantów, a podstawowym sposobem oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji są metody obliczeniowe. W artykule przedstawię podstawowe zasady projektowania i oceny odporności ogniowej konstrukcji stalowych wg Eurokodu EN 1993-1-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcj[...]

Projektowanie konstrukcji żelbetowych na warunki pożarowe

Czytaj za darmo! »

Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych, która tradycyjnie była ustalana w badaniach ogniowych, wraz z wejściem w życie Eurokodów staje się przedmiotemprojektowania i oceny metodami obliczeniowymi. Norma europejska EN 1992-1-2 dotycząca projektowania konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe, została ustanowiona przez CEN w 2004 r. i włączona do zbioru Polskich Norm w 2008 r. Wszystkie części pożarowe Eurokodów przyjmują wspólne założenia podstawowe oraz metodykę projektowania i oceny odporności ogniowej konstrukcji. Eurokody stanowią zwarty system norm, pomiędzy którymi następują liczne odwołania. Szczególne znaczenie mają: Eurokod podstawowy PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji podający ogólne zasady projektowania oraz Eurokod 1 PN-EN 1991-1-2. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1 - 2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru określający zasady ustalania oddziaływań i obciążeń przy projektowaniu na warunki pożarowe. Wszystkie pozostałe Eurokody odwołują się do dwóch wymienionych norm. U podstaw Eurokodów leży rozróżnienie "zasad", które muszą być stosowane przez projektantów oraz "reguł stosowania", których przyjęcie nie jest obligatoryjne. Każdy z Eurokodów zawiera Załącznik krajowy, w którym wyspecyfikowane są wartości parametrów obowiązujących w danym kraju. W artykule omówiono najważniejsze postanowienia zawarte w normie PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1 - 2: Zasady ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. Zasady projektowania z uwagi na odporność ogniową wg PN-EN 1992-1-2 Eurokody dopuszczają różnemetody projektowania i obliczeniowej oceny odporności ogniowej, pozwalające w warunkach pożarowych zweryfikować warunek stanu granicznego nośności: Ed, fi ≤ Rd, t, fi gdzie: Ed, fi - efekt oddziaływań w warunkach pożarowych; Rd, t, fi - obliczeniowa nośność w warunkach pożaru. Proc[...]

Ocena odporności ogniowej drewnianych belek i słupów zgodnie z Eurokodem 5 DOI:10.15199/33.2015.07.04


  W artykule omówiono zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe. Przedstawiono zasady ogólne oraz obliczeniowe metody ustalania odporności ogniowej belek i słupów drewnianych zgodne z Eurokodem PN-EN1995-1-2. Przytoczone przykłady zarówno dla elementów niezabezpieczonych, jak zabezpieczonych przed oddziaływaniem pożaru pozwalają na ocenę skuteczności ogniochronnej różnych typów rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Słowa kluczowe: konstrukcje drewniane, odporność ogniowa, drewno, pożar, belka, słup.Wykorzystywane obecnie metody oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji drewnianych są przedstawione w PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe [2]. Praktyczne stosowanie zawartych tam zapisów wymaga znajomości postanowień kilku innych norm europejskich, w tym PN-EN 1995-1-1 [1], PN-EN1991-1-2 [3] orazPN-EN1990 [4]. Przedstawione w artykule zasady i obliczeniowe metody oceny odnoszą się do prętowych elementów konstrukcyjnych, tj. belek, słupów, pasów kratownic, ściągów, zastrzałów, wykonanych z drewna litego lub drewna klejonego warstwowo. W budynku elementy te pełnią funkcję nośną, zatem projektowanie ich na warunki pożarowe wymaga spełnienia kryteriów nośności ogniowej (klasa odporności ogniowejR), niemają zaś funkcji oddzielającej obejmującej izolacyjność i szczelność ogniową (klasy E, I). Omówione w artykule procedury obliczeń projektowych wykorzystują metodę zredukowanego przekroju wg PN-EN 1995-1-2 [2], biorąc pod uwagę, iż druga z normowych metod, tj. metoda zredukowanych właściwości, nie jest uznana zametodę zalecaną wg tej normy. Wymagania Wtabeli 1 podano wymagane w Polsce, zgodnie z rozporządzeniem [7], klasy odporności ogniowej elementów w zależności od klasy odporności pożarowej budynku i oznaczono kolorem szarymobszar wymagań typowych dla budownictwa dre[...]

Odporność ogniowa stropów z płyt kanałowych sprężonych w świetle norm i wyników badań DOI:10.15199/33.2017.07.02


  Odporność ogniowa stropów skonstruowanych z płyt kanałowych sprężonych, pomimo licznychprac ipublikacjiwostatnich latach, wciąż budzi pytania i wątpliwości. Środowisko inżynierskie zaakceptowało wprawdzie fakt, iż przy projektowaniu płyt należy uwzględniać możliwą utratę przyczepności zbrojenia sprężającego i ścinanie płyt w strefie przypodporowej, lecz praktyka zapobiegania tym zjawiskomoraz wdrażania postanowień aktualnej PN-EN 1168+A3:2011 [8] w dalszym ciągu napotyka problemy. Właściwości stropów w warunkach pożarowych Mechanizm zgięciowy. Podstawowym mechanizmem zniszczenia stropów z płyt kanałowych sprężonych wwarunkach pożarowych jest utrata nośności przy zginaniu.Wwyniku nagrzewania zbrojenie sprężające traciwytrzymałość, a element płytowy poddawany dużym gradientom temperatury doznaje znacznych ugięć. W rezultacie zostaje wyczerpana nośność elementu na zginanie. Następuje to zazwyczaj przy temperaturze splotów T = 350 ÷ 400 °C, a czas do wyczerpania nośności na zginanie, w warunkach nagrzewania standardowego i przy odpowiednio grubej otulinie zbrojenia,może wynieść t = 120min.Mechanizmutraty nośności ogniowej w dużej mierze przypomina powszechnie znane zachowaniemonolitycznych płyt żelbetowych jedno- lub dwukierunkowo zbrojonych, z tą różnicą, iż temperatura zbrojenia w chwili utraty nośności na zginanie jest o ok. 150 ºC niższa w przypadku stropów sprężonych niż płyt żelbetowych. Awaria zakotwienia i ścięcie przy podporze.Możliwymechanizmścięcia płyty nad podporą był przez dłuższy czas negowany przez konstruktorów oraz wykonawców elementów żelbetowych i sprężonych. Serie badań przeprowadzonych w Danii [12], Polsce [11], Holandii [3] oraz innych krajach pokazały jednak, iż taki mechanizm jest realny. Dodatkowo pożar parkingu w Rotterdamie [1, 5] i wczesne zawalenie stropów z płyt kanałowych sprężonych ostatecznie przekonały środowisko inżynierskie, awkonsekwencji doprowadziły do zmiany po[...]

Najnowsze wyniki badań ogniowych ścian z betonu komórkowego

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie zarówno do Prawa budowlanego jak i do Dyrektywy 89/106/EWG sześciu podstawowych wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany, wśród których jest bezpieczeństwo pożarowe, jednoznacznie określiło rolę bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym. Podstawowe przepisy podane są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow[...]

Metody oceny odporności ogniowej ścian skonstruowanych na szkielecie stalowym z obudową z płyt gipsowo-kartonowych DOI:10.15199/33.2017.08.02


  Jednym z podstawowych wymagań zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Odpowiednio skonstruowane ściany nienośne na szkielecie stalowym z okładzinami z płyt gipsowo- -kartonowych są w stanie spełnić to wymaganie i dlatego znajdują szerokie zastosowaniewbudownictwie. Jednocześnie dzięki prostocie rozwiązań konstrukcyjnych obserwuje się tendencję do zwiększania wymiarów omawianych ścian. Ich wysokość dochodzi obecnie do 10 - 14 m. Do niedawna, ze względu na ograniczenia techniczne, nie było możliwości określenia odporności ogniowej ścian wyższych niż 3 - 4 m. Obecnie laboratoria wyposażone są już w stanowiska, umożliwiające badania ścian o wysokości do 7, a nawet 12 m. Pozwoliło to na podjęcie prac zmierzających do weryfikacji doświadczalnej przewidywanego zachowania ścian o większej wysokości w warunkach badań odporności ogniowej. Celemartykułu jest zaprezentowanie obliczeniowej metody oceny odporności ogniowej ścian nienośnych skonstruowanych na szkielecie stalowym z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych w zestawieniu z metodą doświadczalną. Badania odporności ogniowej Badania odporności ogniowej są przeprowadzane wg PN-EN 1364-1:2015-08 [5], która określa szczegóły zarówno konfiguracji elementu próbnego do badania, jak i warunki badania. Odporność ogniowa omawianych ścian ustalana jest przy nagrzewaniu elementu próbnego wg standardowej krzywej czas/temperatura. Element próbny powinien mieć wymiary co najmniej 3 x 3 m. WLaboratoriumBadańOgniowych ITB badania ścian nienośnych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych prowadzone są od prawie 20 lat, początkowo na stanowisku o wymiarach komory pieca 3 x 3 m, a od 2010 r. także na elementach 10 x 7 m (szerokość x wysokość). W okresie 20 lat przeprowadzono łącznie przeszło 200 badań ścian nienośnych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych,wtymok. 30 badań ścian o wysokości 6 - 7 m. [...]

Właściwości i charakterystyka interfejsu radiowego UHF satelitów BRITE-PL DOI:10.15199/59.2016.6.59


  Properties and main characteristics of the UHF radio channel for communication with BRITE-PL satellites Abstract: Communication states a basis of utilization of a Space through scientific and technological satellite missions. Nevertheless even nowadays it is a challenging task which need advanced equipment and precise analysis of the problem. After a successful launch of three satellites Polish engineers and scientists are getting experience in that field. In the following paper authors are presenting a communication system used in a frame of the BRITE-PL project. Additionally a theoretical analysis and on-board satellite measurements of the satellite radio link parameters will be presented and compared. Keywords: Low Earth Orbit satellites, radio link budget, satellite communication, BRITE-PL 1. Introduction Despite of already long history of artificial satellite technology development a direct operation of the spacecraft stays not very common experience. Since 2012 Poland is a part of international community of countries which have its satellites on orbit. After a launch of PWSat1, the satellite which was the first Polish satellite located on orbit, two more satellites named Lem and Heweliusz [Fig. 1 a, b respectively] has been launched in 2013 and 2014 respectively. In a frame of cooperation with 3 other satellites: UniBRITE, TUGSAT-1 and BRITE Toronto, Lem and Heweliusz are a part of BRITE (BRIght Target Explorer)[1][2]. The main scientific goal of those small fleet of spacecrafts is performing observations of brightest stars visible on the Earth’s sky. Fig. 1. BRITE-PL satellites: Lem (a) and Heweliusz (b). It appears that such stars are very often out of scope of interest of large observatories which extremely sensitive equipment with, typically, large aperture telescopes are not the most suitable equipment to perform such research. Utilizing of this niche the BRITE project starts generating a significant scie[...]

 Strona 1