Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Malara"

Studies on compression strength of photoreactive composite fillings cured with visible light Badania wytrzymałości na ściskanie fotoreaktywnych wypełnień stomatologicznych utwardzanych światłem widzialnym DOI:10.12916/przemchem.2014.2214


  Oligomeric 2,2-bis[4(2-hydroxy-3-methacrylglyceril)phenol] Bis-GMA, an urethane dimethacrylate, a multifunctional acrylat, camphoroquinone photoinitiator and Et 4-dimetylaminobenzoate co-initiator were compounded and cured by using visible light from a light-emitting diode. Hydroxyapatite was used as a filler. The photoreactive dental composites were studied for compression strength by a std. method. The composites were as good as com. ones. Utwardzano kompozyty stomatologiczne na bazie żywic epoksydowych, uretano-akrylanowych oraz akrylanowych zawierających oligomer 2,2-bis[4(2-hydroksy-3-metakryloglicerylo)fenolowy], dimetakrylan uretanowy, wielofunkcyjny akrylan, fotoinicjator kamforochinon oraz koinicjator 4-dimetylo-aminobenzoesan etylu, stosując światło widzialne emitowane przez polimeryzacyjną lampę LED. Jako napełniacz zastosowano hydroksyapatyt. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie badanych fotoreaktywnych kompozytów stomatologicznych, porównując je z wytrzymałością utwardzanych światłem widzialnym wybranych komercyjnych kompozytów stomatologicznych.W ostatnich latach obserwuje się ogromne zainteresowanie syntetycznymi polimerami fotoreaktywnymi oraz możliwością ich zastosowania w przemyśle dentystycznym jako chemo-, UV- oraz światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych1). Bezpośredni proces utwardzania jest możliwy jedynie przy zastosowaniu w kompozytach stomatologicznych syntetycznych żywic akrylanowych lub siloranowych, utwardzalnych za pomocą promieniowania UV lub światła widzialnego2). Światłoutwardzalne monomery zawierają w swojej strukturze dużą liczbę wiązań podwójnych, których stężenie w kompozycie stomatologicznym ma istotny wpływ na skurcz p[...]

Studies on temperature changes during polymerization of light-cured dental composite materials Badanie zmian temperatury podczas polimeryzacji światłoutwardzalnych dentystycznych materiałów kompozytowych DOI:10.15199/62.2017.5.40


  Two com. resin-based composites with silorane-and methacrylate-based matrices were photocured at varying light-curing unit and composite type, curing distance and curing time to obs. the temp. changes. The silorane-based composite was cured at significantly higher temp. when compared with the methacrylate-based one. The curing time showed a stronger effect on temp. changes when the light-emitting diode was used as the light source than when halogen lamp was used. Przeprowadzono badania zmian temperatury podczas polimeryzacji dwóch materiałów kompozytowych o różnych matrycach (siloranowej i metakrylanowej) w zależności od rodzaju zastosowanej lampy polimeryzacyjnej, odległości od źródła światła i czasu naświetlania. Temperatura podczas naświetlania materiału Filtek Silorane o matrycy siloranowej była istotnie wyższa od temperatury materiału Filtek P60 o matrycy metakrylanowej. Zaobserwowano też istotnie większy wpływ czasu naświetlania na zmiany temperatury podczas naświetlania lampami LED (light-emitting diodes) niż lampą halogenową. Wśród czynników wpływających na przebieg procesu polimeryzacji znajdują się parametry pośrednio związane z rodzajem materiału kompozytowego, takie jak odcień, grubość utwardzanej warstwy oraz skład samego materiału. Natężenie i długość fali światła, czas naświetlania, wielkość i położenie oraz kierunek końcówki źródła światła to czynniki związane z lampami polimeryzacyjnymi1). Lampy polimeryzacyjne podczas naświetlania mogą powodować wzrost temperatury, który może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia miazgi zęba1, 2). Ryzyko uszkodzenia miazgi zęba wywołanego wzrostem temperatury podczas polimeryzacji wypełnień stomatologicznych jest obiektem badań od wielu lat. Na związane ze wzrostem temperatury niekorzystne zmiany w miazdze zęba mają wpływ takie czynniki, jak odcień i grubość utwardzanej warstwy materiału kompozytowego, jego skład i porowatość3), a także czas naświetlania i grubość zębi[...]

 Strona 1