Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jan KUBICKI"

Możliwości zdalnego wykrywania par alkoholu w kabinie pojazdu DOI:10.12915/pe.2014.08.013

Czytaj za darmo! »

Przy pomocy wykonanego modelu urządzenia nadawczo-odbiorczego i układu przetwarzania danych przetestowano możliwość wykrywania par alkoholu o stężeniu odpowiadającym poziomowi stężenia w wydychanym powietrzu przez osoby nietrzeźwe w odpowiednich kuwetach badawczych symulujących kabinę pojazdu. Ponadto przeanalizowano możliwość i zrealizowano praktycznie wytwarzanie w sposób kontrolowany par alkoholu o zadanym stężeniu we wspomnianych obiektach. Abstract. Investigations of the developed model of the device for stand-off detection of alcohol vapours were carried out. To simulate the car cabins special glass tubes were used. Concentrations of the examined vapours in the tubes corresponded to the concentrations exhaled by a person under the influence of alcohol. To simulate appropriate concentration of the alcohol vapours a special device was built. (Possibilities of stand-off detection of alcohol in car cabins) Słowa kluczowe: detekcja stand-off, detekcja alkoholu, DIAL, detekcja substancji chemicznych Keywords: stand-off detection, alcohol detection, DIAL, chemical agents detection doi:10.12915/pe.2014.08.13 Wstęp Zdalna detekcja skażeń chemicznych i biologicznych z użyciem wiązki laserowej o długości fali w obszarze absorpcji substancji została już opisana w wielu artykułach [1-6]. Równolegle do rozwoju metod detekcyjnych powstają coraz to nowsze konstrukcje laserowe o potencjalnym zastosowaniu w tego typu urządzeniach [7-12]. Na bazie tych technologii opracowano wiele gotowych urządzeń będących w fazie laboratoryjnej lub też już praktycznie zastosowane w ochronie środowiska do monitoringu powietrza czy w aplikacjach wojskowych. Znając potencjalne możliwości zdalnej detekcji różnych substancji uwagę naukowców zwróciła potencjalna możliwość zdalnego wykrywaniu par alkoholu w przejeżdżających pojazdach [13-17]. Co prawda wykrywając pary alkoholu w kabinie pojazdu, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że kierowca jest nietrzeźwy gdyż[...]

Zastosowanie laserów kaskadowych (QCL) do detekcji śladowych ilości gazów

Czytaj za darmo! »

Laserowa Spektroskopia Absorpcyjna LAS (z ang. Laser Absorption Spectroscopy) jest techniką identyfikacji i pomiaru koncentracji związków chemicznych wykorzystującą właściwości promieniowania laserowego. Źródła promieniowania laserowego wykorzystywane w metodzie LAS muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące parametrów generowanego promieniowania laserowego, rozmiarów oraz warunków i trybu pracy [4]. Przełom w rozwoju spektroskopii laserowej nastąpił po zbudowaniu lasera kaskadowego QCL (Quantum Cascade Lasers) [1-3]. Lasery kaskadowe charakteryzują się dużą mocą optyczną, jednoczęstotliwościową pracą, wysoką monochromatycznością generowanego promieniowania, szerokim zakres spektralny przestrajania (3…24 μm) oraz dobre parametry związane z przestrajaniem długości fal generowanego promieniowania [4, 5, 7, 8]. Nie jest także wymagane głębokie chłodzenie kriogeniczne, Do stosowanych obecnie technik detekcji gazów należą: spektroskopia absorpcji bezpośredniej z wykorzystaniem komór wielo przejściowych [11-22], spektroskopia wnęk rezonansowych (CEAS, CRDS) [23-34], fotoakustyczna [35-39], techniki lidarowe [40] i DOAS [41-44]. Systemy detekcji oparte na tych metodach są niezwykle czułe a wykrywane stężenia dochodzą do poziomu ppb a nawet sub ppb. Są to jednak w większośći układy laboratoryjne. W warunkach rzeczywistych w działających systemach przenośnych powtarzalność wyników uzyskuje się na poziomie sub ppm. Opisany w artykule system działa w oparciu o metodę bezpośredniej spektroskopii absorpcyjnej z zastosowaniem lasera kaskadowego oraz komórki wielokrotnych przejść. Wyróżnia się dwie metody bezpośredniej spektroskopii absorpcyjnej: spektroskopia z przestrajaniem międzyimpulsowym [9, 10] i spektroskopia z przestrajaniem wewnątrzimpulsowym [10]. W spektroskopii międzyimpulsowej wykorzystuje się laser kaskadowy pracujący w trybie impulsowym, co umożliwia jego pracę w temperaturze pokojowej lub bliskiej niej. Lase[...]

System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni


  Znaczny wzrost zanieczyszczeń atmosfery szkodliwymi dla środowiska gazami będący skutkiem gwałtownego rozwoju przemysłowego oraz coraz bardziej realna groźba wykorzystania przez organizacje terrorystyczne trujących substancji chemicznych do ataku na obiekty użyteczności publicznej i środki transportu zbiorowego spowodowały poszukiwanie szybkich, niezawodnych metod detekcji i identyfikacji śladowych ilości gazów. W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zainteresowania optycznymi układami wykrywania i ich aplikacjami w ochronie środowiska, medycynie, technice wojskowej oraz poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozwój technologii laserów kaskadowych (QCL) na zakres średniej podczerwieni oraz spektroskopowych metodach detekcji, jaki nastąpił w ostatnich latach, umożliwia wykrywanie śladowych ilości gazów oraz par związków chemicznych na poziomie sub-ppb (część na miliard). Przestrajany laser kaskadowy stanowi przełom w rozwoju spekroskopii laserowej LAS (ang. Laser Absorption Spectroscopy). W stosunku do laserów gazowych charakteryzuje się on małymi wymiarami, nie wymaga wysokonapięciowych układów zasilania i nie emituje zakłóceń elektromagnetycznych. Najważniejszą jednak zaletą tego typu lasera jest możliwosć emisji impulsów promieniowania IR ze zmianą długości fali w czasie trwania impulsu, pozwalająca na dokładne dostrojenie się do wybranej lini absorpcyjnej gazu leżącej w zakresie przestrajania lasera. Nowoczesne układy detekcji bazujące na połączeniu laserów kaskadowych ze znanymi metodami detekcji gazów umożliwiają osiągnięcie bardzo dużej czułości i selektywności oraz charakteryzują się bardzo dużą szybkością detekcji. Systemy wykrywania gazów zbudowane w oparciu o QCL znajdują coraz szersze zastosowanie w monitoringu środowiska naturalnego, ochronie zdrowia, układach wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych oraz w systemach bezpieczeństwa instalowanych m. in. na lotniskach [1, 2]. Dynamicznie r[...]

Możliwości wykrywania par alkoholu w kabinach samochodów z szybami o nieznanych parametrach DOI:10.15199/48.2016.09.65

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykrywania par alkoholu w samochodach o nieznanych szybach przy wykorzystaniu międzypasmowych laserów kaskadowych. Zwrócono szczególną uwagę na własności optyczne okien o różnym współczynniku absorpcji dla promieniowania pochłanianego przez wykrywane pary i promieniowania odniesienia. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych. Abstract. In this article we present the analysis of the opportunity to detect alcohol vapours in cars with unknown windows using interband cascade lasers. Special attention was paid to the optical properties of windows that are usually characterized by different absorption coefficients for the radiation absorbed by the alcohol vapours and for the reference radiation. The results of the experimental studies were also described. (Opportunities of detection of alcohol vapours in cars with unknown windows using cascade lasers). Słowa kluczowe: pary alkoholu, zdalne wykrywanie, szyby samochodowe, lasery kaskadowe. Keywords: Alcohol vapours, remote sensing, car windows, cascade lasers. Wstęp Zdalne wykrywanie par alkoholu w poruszających się pojazdach jest szczególnym przypadkiem wykrywania par i gazów opisywanym w literaturze [1-3]. Problematyka ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ może przyczynić się do zwalczania nietrzeźwości kierowców. Istnieje wiele zgłoszeń patentowych zastrzegających zarówno sposoby zdalnego wykrywania par alkoholu w przejeżdżających pojazdach, jak i zgłoszeń dotyczących konkretnych rozwiązań w przeznaczonych do tego celu urządzeniach [4-7]. Często dąży się w nich do bardzo precyzyjnego pomiaru stężenia par alkoholu, nie zauważając faktu, że kabina samochodu jest komorą częściowo odkrytą, a ponadto najczęściej włączony jest ciągły nawiew. Dodatkowo, należy uwzględnić fakt, że pary alkoholu mogą być nie tylko wydychane przez nietrzeźwego kierowcę, ale mogą również pochodzić od nietrzeźwego pasażera, z płynu do wycieraczek, rozla[...]

 Strona 1