Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Sapiecha"

ROZPROSZONY SYSTEM SŁU˙ZA˛CY DO OBLICZANIA TE˛CZOWYCH TABLIC DISTRIBUTED SYSTEM FOR RAINBOW TABLES GENERATION DOI:10.15199/59.2016.8-9.39


  We współczesnej kryptologii, struktury programowalne FPGA sa˛ cze˛sto wykorzystywane w celu akceleracji oblicze ´ n. W tym artykule, przedstawiono opis rozproszonego systemu słuz˙a˛cego do generowania te˛czowych tablic wykorzystywanych podczas ataku na funkcje skrótu. System ten ma architektur˛e typu klient-serwer. Rol˛e serwera pełni typowy komputer klasy PC, natomiast klientami sa˛płyty deweloperskie wyposa˙zone w układy reprogramowalne Altera Cyclone IV. System ten umoz˙liwia, w porównaniu do rozwia˛- zania czysto programowego, znacza˛co przyspieszyc´ wykonywane obliczenia. Abstract: A Field Programmable Gate Array structures are often used to accelerate calculations in modern cryptology. In this article, the distributed system for generating rainbow tables is described. It can be used to attack the hash functions. This system architecture is based on the client-server model, where the main sever is a typical PC computer. Adequately, the network clients are development boards equipped with a programmable circuits Altera Cyclone IV. The system described here allows significantly speed up the calculations carried out, compared to a purely software solution. Słowa kluczowe: tablice t˛eczowe, funkcja skrótu, FPGA, system rozproszony Keywords: rainbow tables, hash function, FPGA, distributed system 1. WSTE˛P Układy reprogramowalne FPGA (Field Programmable Gate Arrays) sa˛ bardzo cze˛sto stosowane w celu akceleracji oblicze´n w dziedzinie kryptologii [3, 4, 6, 7, 11, 12, 14]. Jest to podyktowane tym, ˙ze w kryptologii algorytmy składaja˛ sie˛ ze złoz˙onych obliczeniowo operacji oraz przetwarzaja˛ duz˙e ilos´ci danych. Przykładem takich algorytmów kryptograficznych sa˛ funkcje skrótu. Funkcje te przekształcaja˛ dowolna˛ ilos´c´ danych wejs´ciowych w skrót o ´sci´sle okre´slonej długo´sci. Typowe zastosowania funkcji haszuja˛cych obejmuja˛ weryfikacje˛ spójnos´ci danych i schematy komunikacji z uwierzytelnieniem. Ataki na kr[...]

REALIZACJA SPRZĘTOWEJ JEDNOSTKI AKCELERATORA DO GENEROWANIA TĘCZOWYCH TABLIC DLA FUNKCJI SKRÓTU DOI:10.15199/59.2015.8-9.122


  Struktury programowalne są coraz częściej wykorzystywane w zastosowaniach kryptologicznych. Realizacja algorytmów kryptograficznych lub kryptoanalitycznych w układach FPGA oferuje dużą szybkość przetwarzania podobną do układów ASIC oraz dużą elastyczność podobnie, jak to jest w przypadku realizacji programowych. W artykule przedstawiono sprzętową realizację jednostki służącej do generowania tęczowych tablic wykorzystywanych podczas kryptoanalizy funkcji skrótu. Przedstawione wyniki dowodzą, że tego typu rozwiązania z powodzeniem mogą konkurować wydajnością z systemami opartymi na procesorach ogólnego przeznaczenia, przy jednoczesnych stosunkowo niewielkich wymaganiach co do zasobów sprzętowych. 1. WSTĘP Obecnie, coraz częściej w zastosowaniach kryptologicznych wykorzystuje się technologię programowalną [1][2][3]. Jest to całkowicie zrozumiałe, gdyż algorytmy stosowane w kryptologii opierają się na funkcjach realizujących skomplikowane i złożone obliczeniowo przekształcenia na ogromnych ilościach danych. Natomiast postęp technologiczny w dziedzinie układów reprogramowalnych FPGA (Field Programmable Gate Arrays), jaki nastąpił w ostatnim dziesięcioleciu otwiera nowe możliwości dla projektantów realizujących algorytmy kryptologiczne. Wykorzystanie do implementacji tych algorytmów układów FPGA daje wiele korzyści w porównaniu z realizacjami ASIC czy platformami programowymi, gdyż oferuje dużą szybkość przetwarzania podobną do układów ASIC (Application Specific Integrated Circuit) i dużą elastyczność podobnie, jak to jest w przypadku realizacji programowych. Zarówno algorytmy kryptograficzne zapewniające integralność, czy służące uwierzytelnianiu przekształcają dane w taki sposób, by stały się one niemożliwe do wykorzystania przez nieupoważnione osoby w sposób niezgodny z intencją podmiotów wymieniających te dane. W zamierzeniach twórców systemów kryptograficznych, poprawne wykorzystanie tych danych może przeprowadzić [...]

 Strona 1