Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał A. Zając"

Ocena zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce metodą spektroskopii Ramana DOI:10.15199/62.2019.5.29


  Jakość powietrza jest jednym z najistotniejszych zagadnień związanych z ochroną środowiska w Europie. Prawodawstwo ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Dyrektywa1) określa wymagania, jakie muszą spełniać stacje monitorujące zanieczyszczenia oraz normy i poziomy krytyczne zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu składają się z frakcji gazowej (CO, NOx, SO2, benzen, ozon) oraz frakcji stałej PM (particulate matter). Bazując na regulacjach unijnych, analogiczne przepisy wprowadzono w Polsce. Prawo definiuje wymaganą liczbę stacji kontroli powietrza, ich lokalizację oraz metody określania poziomu zanieczyszczeń. Stacje te są w większości zlokalizowane na terenach zurbanizowanych i prowadzą pomiary ciągłe.Na terenie Polski duże stężenie zanieczyszczeń powietrza (smog) występuje głównie w miesiącach zimowych. Jest to spowodowane większą emisją z pieców (tzw. niska emisja), jak i mniejszą ruchliwością powietrza w tym okresie2). Spośród wszystkich rejonów Polski Małopolska należy do najbardziej zanieczyszczonych. Normy pyłów PM są tu przekraczane przez ok. 130 dni w roku3). Sposoby pomiaru poziomu zanieczyszczenia pyłami PM10 (cząstki 10 μm) i PM2.5 (cząstki 2,5 μm) są określone w normie4). Te dwie wyróżnione frakcje zanieczyszczeń najsilniej wpływają na zdrowie człowieka. Badania wykazały, że pyły PM10 podrażniają górne drogi oddechowe, podczas gdy pyły PM2.5 mogą wnikać do płuc5). W celu zmniejszenia zawartości pyłów PM w powietrzu samorząd woj. małopolskiego uchwalił regionalną politykę środowiskową6). Na jej podstawie przed 2020 r. na terenie gminy Kraków paleniska na paliwa stałe zostaną zastąpione piecami gazowymi lub olejowymi albo domostwa zostaną podłączone do sieci miejskiej. Obecnie systemy monitoringu powietrza pozwalają jedynie na określenie całkowitego poziomu zanieczyszczeń. By określić źródło zanieczyszczeń, należy zastosować pośrednie metody pomiaru. Na podstawie danych meteorolo[...]

 Strona 1