Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kinga Krupa-Żuczek"

Biomass from cultivation of sunflower and wheat as substitute of conventional fuels Biomasa z uprawy słonecznika oraz pszenicy jako substytut paliw konwencjonalnych DOI:10.15199/62.2015.8.19


  Combustion heats of waste products from processing the sunflower seeds (husk, husk briquettes, husk pellets, sharp and various types of oilcake) and wheat-growing (straw, straw pellets, various kinds of bran and by-products from the cleaning of grain) as well as of conventional fuels (wood pellets, sawdust, energy willow, coal and culm) were detd. by using a calorimetric bomb. For all the tested materials, the moisture, dry residue, ash, and volatiles matter contents were detd. Przedstawiono charakterystykę energetyczną wybranej biomasy, jak również dokonano porównania właściwości paliw alternatywnych (produkty z przerobu słonecznika, pszenicy) z właściwościami paliw konwencjonalnych (drewno, wierzba energetyczna, węgiel kamienny, miał węglowy). W wybranych paliwach określono zawartość wilgoci, suchą pozostałość, części lotne, ale przede wszystkim zbadano ich ciepło spalania za pomocą bomby kalorymetrycznej. Na podstawie uzyskanych wyników każde z analizowanych paliw można określić mianem paliwa alternatywnego, które może być wykorzystane w celach energetycznych w przedsiębiorstwach stosujących spalanie lub współspalanie paliw z odpadów. Wraz ze wzrostem cen paliw konwencjonalnych spowodowanym zubożeniem ich zasobów naturalnych wzrosło zainteresowanie alter-natywnymi źródłami energii. Biomasa może stać się potencjałem, jednym z głównych światowych źródeł energii w ciągu następnego stulecia1- 6). Według rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej terminem paliwo alternatywne określa się odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych z instalacji współspalania odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjny[...]

Otrzymywanie fosforanu wapnia z mączki mięsno-kostnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania fosforanu wapnia metodą ekstrakcyjną. Surowcami procesu były popioły pochodzące z kalcynacji mączki mięsno-kostnej (MMK), które zawierały ok. 16% fosforu, podobnie jak typowe surowce fosforonośne. Zawartość wapnia w popiołach wynosiła ok. 40%. Analiza rentgenograficzna pokazała, że jedyną fazą krystaliczną identyfikowaną w popiołach pochodzących z kalcynacji MMK jest hydro ksyapatyt, który może być wykorzystywany jako materiał do produkcji fosforanów wapnia. Meat-bone waste meal was analyzed, incinerated and treated with H3PO4 at 105°C to prep. Ca(H2PO4).H2O. The product contained 18.5-22.5% P and 16.0-16.5% Ca. Potencjalnym surowcem, który mo􀄪e zast􀄅pi􀃼 wyczerpuj􀄅ce si􀄊 z􀃡o􀄪a rud fosforowych s􀄅 odpowiednio przetworzone odpady przemys 􀃡u mi􀄊snego. Ich ilo􀄞􀃼 jest znaczna i tylko na rynku Unii Europejskiej wynosi ponad 18 mln t/r1-4). Dotychczas odpady te przerabiane by􀃡y prawie w ca􀃡o􀄞ci na m􀄅czki mi􀄊sno-kostne (MMK), lecz z powodu zagro􀄪enia chorob􀄅 BSE wprowadzony zosta􀃡 ca􀃡kowity zakaz stosowania m􀄅czek pochodzenia zwierz􀄊cego do celów paszowych, co spowodowa 􀃡o problemy zwi􀄅zane z ich zbytem1-5). MMK produkowana jest z odpadów i niejadalnych produktów zwierz􀄊cych, oraz zwrotów mi􀄊sa i jego przetworów. Surowce te zawieraj􀄅 ok. 40% wilgoci, a z suchej masy otrzymuje si􀄊 w 2/3 MMK, a w 1/3 t􀃡uszcz. Poniewa􀄪 proporcje poszczególnych surowców s􀄅 zm[...]

Zagospodarowanie półproduktów i odpadów z przemysłu mięsnego

Czytaj za darmo! »

Realne zagrożenie chorobą BSE spowodowało poszukiwanie nowych alternatywnych rozwiązań zagospodarowania odpadów z przemysłu mięsnego. Proponowanym rozwiązaniem tego problemu może stać się produkcja bezodpadowa z wykorzystaniem zasad czystszej produkcji. Popioły po kalcynacji odpadów mięsnych zawierają fosfor na poziomie typowych produktów fosforonośnych, dlatego mogą być wykorzystane jako substytut rud fosforu. Fazą krystaliczną popiołów z termicznej utylizacji odpadów mięsnych jest hydroksyapatyt Ca5(PO4)3)OH, który może być wykorzystywany jako surowiec do produkcji kwasu fosforowego i fosforanów. Three bone sludges from meat industry were incinerated in a chamber furnace at 600-900°C to produce P-containing ashes. The ashes consisted mostly of grain fractions below 0.01 mm (53-59%) and contained total P 17.8-18.5% and Ca 38.2-39.5%. The can be treated as a source of hydroxyapatite. W zwi􀄅zku ze stopniowym wyczerpywaniem si􀄊 z􀃡ó􀄪 surowców fosforowych i wzrostem zapotrzebowania na nawozy fosforowe zacz􀄊to szuka􀃼 nowych alternatywnych 􀄨róde􀃡 tego surowca1-3). Rozwi􀄅zaniem problemu mo􀄪e sta􀃼 si􀄊 pozyskiwanie tego surowca z odpadów z przemys􀃡u mi􀄊snego. Odpady z przetwórstwa surowców rze􀄨nych zaliczane s􀄅 do odpadów organicznych, zawieraj􀄅cych powy􀄪ej 50% zwi􀄅zków organicznych w przeliczeniu na such􀄅 mas􀄊. W Polsce produkcja wyrobów mi􀄊snych prowadzona jest w 100 zak􀃡adach zaliczanych do przemys􀃡u kluczowego, które wytwarzaj􀄅 ok. 60% wyrobów. Pozosta􀃡e 40% produktów mi􀄊snych wytwarzane jest w 2000 ma􀃡ych zak􀃡adach. Ocenia si􀄊, 􀄪e zak􀃡ady te wytwarzaj􀄅 ok. 840tys. t/r odpadów pochodzenia zwierz [...]

Production of sodium tripoliphosphate from alternative raw materials. An example of realization of circular economy assumptions Wytwarzanie tripolifosforanu sodu z surowców alternatywnych. Przykład realizacji założeń ekonomii cyrkulacyjnej DOI:10.15199/62.2017.3.9


  Bone pulp was used as an alternative raw material for prodn. of Na5P3O10 by disoln. in H2SO4, neutralization with Na2CO3 (with addn. of NH4)NO3) and calcination at 400-550°C. The product met the std. quality requirements and was recommended for prodn. of washing powders. Przeanalizowano możliwość wytworzenia tripolifosforanu sodu (TPFS) w wyniku neutralizacji sodą kwasu fosforowego(V) wytworzonego z alternatywnego surowca - miazgi kostnej. Omówiono parametry jakościowe produktów uzyskanych w zakresie temp. 400-550°C. Skupiono się również na analizie przemian fazowych zachodzących podczas procesu kalcynacji w badanym układzie i odniesiono je do układu modelowego z wykorzystaniem odczynnikowego kwasu fosforowego. Komisja Europejska w dn. 2 grudnia 2015 r. przyjęła nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, mający zwiększać globalną konkurencyjność, wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy1). Recyrkulacja i przetwarzanie odpadów oraz wykorzystanych produktów umożliwia oszczędność energii z jednoczesnym zmniejszeniem wykorzystania zasobów naturalnych oraz ilości odpadów2). Gospodarka w obiegu zamkniętym zakłada, że zasoby naturalne wykorzystywane są w bardziej zrównoważony sposób, a jej celem jest maksymalizowanie wartości dodanej na każdym etapie cyklu życia produktów. Zgodnie z przyjętym dokumentem promowane będzie ponowne użycie i symbioza przemysłowa, obejmująca np. przemiany produktu ubocznego lub odpadów jednej branży przemysłu w surowiec dla innej branży. Podobnie program "zero odpadów dla Europy"3) podkreśla, że trwały wzrost gospodarczy jest możliwy poprzez przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Zasady ekonomii cyrkulacyjnej są szczególnie istotne dla przemysłu fosforowego, który boryka się ze znacznymi problemami surowcowymi, energochłonnością oraz negatywnym wpływem na środowisko4-7). Raport8) szacuje wielkość europejskiego rynku fosforowego na ponad 8,2 mld[...]

 Strona 1