Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PioTr kisiEl"

Ocena efektywności wykorzystania urządzeń technologicznych w Zakładzie Produkcji Stali


  System produkcyjny Zakładu Produkcji Stali jest niezwykle trudny do analizy. Z jednej strony technologia otrzymywania stali jest dokładnie określona, z drugiej jednakże liczba możliwych do pokonania dróg, jakimi może się przemieszczać materiał od etapu wy- tapiania do otrzymania wlewków ciągłych, jest wielowariantowa. Każdy z etapów obróbki stali charakteryzuje się różnymi czasami potrzebnymi na wykonanie danej operacji. To powoduje olbrzymie trudności przy układaniu harmonogramu produkcji. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania pakietu komputerowego do oceny wykorzystania urządzeń technologicznych. The production system of Steel Works is exceptionally difficult to analyze. Although the steel production processing is precisely described, there is still a multitude of ways the material can travel from converter stage to formation of concast slabs. Each of the steel processing stages involves various specific times required for individual operations. This causes great difficulty while working out a production schedule. The purpose of this paper is to give an overview of a PC package related to evaluation of use of the process equipment. Słowa kluczowe: Zakład Produkcji Stali, modelowanie ZPS Key words: Steel Works, modelling of Steel Works Wstęp. Problem właściwej oceny funkcjono- wania systemu technologicznego huty surowcowej stali i wszystkich elementów wchodzących w jego skład był poruszany niejednokrotnie. Większość opracowań dotyczy jednak oceny poszczególnych urządzeń. Dopiero rozwój teorii systemów i za- stosowanie technik info[...]

Rodzaje strumieni odpadów powstających w hucie stali o pełnym cyklu produkcyjnym


  W ostatnim dziesięcioleciu zauważyć można znaczne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze przedsiębiorstw sektora przemysłu hutnictwa żelaza i stali. Rezultaty te są wynikiem stosowania nowoczesnych, mało odpadowych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz wykorzystania do produkcji wyrobów stalowych materiałów, w drodze powtórnego zagospodarowania. Obecnie w przeważającej większości wykorzystywane są tylko te odpady, z których uzyskać można korzyści ekonomiczne bądź te do których zagospodarowania zobowiązują przepisy prawa. Polityka niepełnego zagospodarowania generowanych odpadów prowadzi do niekorzystnych zmian w środowisku. Przyjmuje się, że istnieje możliwość maksymalnego zawracania do obiegu gospodarczego i ponownego wykorzystania praktycznie wszystkich składników zawartych w odpadach, ale wymaga to znacznych nakładów finansowych i dostępu do odpowiednich technologii [1]. W artykule przedstawiono rodzaje strumieni odpadów powstających w hucie stali o pełnym cyklu produkcyjnym oraz kierunki ich przepływu w obrębie zakładu. In the last decade a significant limitation of the destructive influence of enterprises from iron and steel metallurgical sector on the natural environment can be observed. Such results are caused by application of modern, low-waste solutions of technical and technological type and application in production of steel of materials achieved in the method of recycling and utilization in other branches of industry i.e. road engineering. At present, the waste mostly used is such waste with the use of which economic profit can be gained or such waste which should be subject to waste management due to legal regulations. Policy of incomplete waste management leads to negative ecological effects. It was stated that there is a possibility of maximum recycling to the economic circulation and reuse of practically all elements included in waste but it requires significant financial investments and access to the[...]

 Strona 1