Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Kawa"

Dotacje na bezpieczeństwo energetyczne


  Jednym z wielu priorytetów, jakie zostały określone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jest bezpieczeństwo energetyczne.Jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, Polska od 2004 r. aktywnie uczestniczy w kreowaniu i wdrażaniu polityki spójności, która ma na celu wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego regionów należących do Wspólnoty. Dlatego też cyklicznie (od 2000 r. w okresach siedmioletnich) opracowuje się, a następnie wdraża programy, Dotacje na bezpieczeństwo energetyczne Jednym z wielu priorytetów, jakie zostały określone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jest bezpieczeństwo energetyczne. które mają na celu zbliżać ekonomicznie zróżnicowane regiony. Biorąc pod uwagę różne niedobory w wielu sferach, konieczne jest wsparcie fun[...]

Realizacja projektów dystrybucji gazu ziemnego u progu nowej perspektywy budżetowej UE


  Już za niespełna rok rozpocznie się nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020, w ramach której Polska uzyskała 72,9 mld euro wsparcia realizacji polityki spójności. Jest to niebagatelna kwota, którą będziemy musieli w odpowiedni sposób skonsumować. Wcześniej jednak konieczne będzie ustalenie dobrych, przejrzystych zasad, które pozwolą sięgnąć beneficjentom po te fundusze. Lata 2007-2013 to pełny okres, w którym Polska - już bez taryfy ulgowej - wdrażała programy strukturalne. Zatem doświadczenia zdobyte w tym okresie będą ważnym elementem w planowaniu i realizacji zadań w przyszłości.W 2013 r. kończy się perspektywa finansowa Unii Europejskiej (2007-2013), a zgodnie z zasadą n+2 pozostaje jeszcze czas do końca 2015 r. na wydatkowanie przyznanych Polsce środków finansowych w ramach polityki spójności. Niemniej jednak bardzo zaawansowane są rozmowy na temat przyszłej perspektywy i kształtu wspierania poszczególnych regionów. W Polsce już pracują odpowiednie grupy[...]

Postępy sektora energetyki w wykorzystaniu funduszy unijnych

Czytaj za darmo! »

W perspektywie finansowej 2007-2013 po raz pierwszy pojawiły się środki finansowe w ramach polityki spójności na poprawę infrastruktury energetycznej - w szczególności gazowniczej oraz sieci przesyłowej elektroenergetycznej. Celem ujęcia tych działań w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Z końcem 2013 roku mija okres programowania, czyli czas w którym należało wybrać projekty podlegające dofinansowaniu. Pozostaje jeszcze - zgodnie z zasadą n+2 - czas na dokończenie realizacji rozpoczętych inwestycji i wydatkowanie zakontraktowanych środków. Można zatem spojrzeć na jakim etapie realizacji c[...]

Efekty wsparcia UE dla polskiej energetyki Realizacja i przyszłe plany DOI:


  1000 mln m3 pojemności czynnej magazynów gazu ziemnego, przeszło 2,5 tys. km gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, 460 km przesyłowej sieci elektroenergetycznej oraz terminal regazyfikacyjny gazu ziemnego, to efekty wdrażanych przez Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy dwóch działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Są to efekty inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich 7 lat, które kosztowały przeszło 12,64 mld zl (ponad 3 mld euro). Jest to skala inwestycji niespotykana w powojennej historii polskiej energetyki. Nowa perspektywa 2014-2020 niesie ze sobą 1,15 mld euro, a wraz z tymi środkami nowe możliwości rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury energetycznej. Zadania związane z wdrażaniem funduszy w inwestycjach energetycznych powierzono Instytutowi Nafty i Gazu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu. PO IIŚ 2007-2013 Od 2007 roku w Polsce rozpoczęło się wdrażanie największego programu operacyjnego w Europie - Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Program ten, oprócz wspierania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury transportowej (lotniska, kolej, autostrady), czy ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, czy od[...]

Wsparcie inteligentnych technologii w gazownictwie DOI:


  Z końcem 2015 roku zakończyło się wdrażanie programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a rozpoczęła kolejna jego odsłona 2014-2020.W latach 2007-2015 wdrażany był Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), w ramach którego realizowane były działania dotyczące rozbudowy infrastruktury energetycznej. Projekty, jakie uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) skoncentrowane były na wybudowaniu nowych magazynów gazu ziemnego oraz budowie i modernizacji sieci gazowych i elektroenergetycznych. Celem budowy infrastruktury gazowniczej było uzupełnienie poprawa zdolności przesyłowych (1 tys. km sieci) i magazynowych (1 000 mln m3 pojemności czynnej) oraz gazyfikacja terenów do tej pory niezgazyfikowanych (1,5 tys. km sieci). Z kolei zadaniem projektów elektroenergetycznych było stworzenie warunków infrastrukturalnych oraz budowa mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polsk[...]

Fundusze Europejskie dla inteligentnej sieci energetycznej DOI:


  Fundusze europejskie w polityce energetycznej Polski obecne są od momentu akcesji do UE, czyli od 2004 roku. Zatem od 13 lat Polska ma możliwość korzystania z tego źródła w celu poprawy infrastruktury, a co za tym idzie bezpieczeństwa energetycznego. Środki te dostępne będą jeszcze do 2023 roku, a dalsze losy polityki strukturalnej (biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczno-gospodarczą Europy), będą ważyć się w Brukseli i Strasburgu. Może to być zatem jedna z ostatnich okazji, aby dzięki środkom zewnętrznym usprawnić i unowocześnić infrastrukturę energetyczną Polski.Poprzednie perspektywy Od przystąpienia Polski w struktury UE czyli od 13 lat, w ramach prowadzonej polityki strukturalnej możliwe jest korzystanie z funduszy europejskich przeznaczonych na wyrównanie poziomu rozwoju w krajach członkowskich i ich regionach. Polityka ta prowadzona jest poprzez wieloletnie planowanie (siedmioletnie okresy). Jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego jest szeroko rozumiana energetyka. Na przestrzeni kolejnych perspektyw wieloletniego planowania budżetowego - dla Polski jest to trzecia perspektywa - zmieniało się podejście do tego sektora. 1) 2000-2006 (w Polsce 2004-2006), to uzupełnianie infrastruktury energetycznej, w szczególności ciepłowniczej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez budowę nowych mocy oraz ich pr[...]

Finansowanie inteligentnych sieci energetycznych w ramach środków UE DOI:


  Sektor energetyki jest niezwykle istotnym elementem rozwoju społecznogospodarczego regionów Europy. Jednakże jego eksploatacja wiąże się nadal z działalnością szkodzącą środowisku naturalnemu - w szczególności negatywny wpływ na środowisko ma produkcja energii, ale także jej transport oraz produkcja i transport nośników energii. Dlatego też w polityce strukturalnej wiele uwagi poświęca się zagadnieniom, które zmierzają do zrównoważonego korzystania z energii, czyli takiego, gdzie przy minimalnym wykorzystaniu zasobów uzyskuje się maksymalną efektywność, co pozostaje w zgodzie z zasadami ochrony środowiska.Polityka struk[...]

 Strona 1